AVALEM CAPACITATS 2023

Avalem Capacitats PROGRAMA EMDISC 2023

 

 

“Subvenció de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, actuació finançada amb fons del Servei Públic d'Ocupació Estatal.”

Programa de subvencions Iniciativa Social, destinades a la contractació de persones desocupades amb discapacitat, en col·laboració amb corporacions locals

Amb l'objectiu de millorar l'eficàcia de les polítiques d'ocupació en el municipi de València, l'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Formació i Ocupació, realitzarà contractacions laborals temporals de persones desocupades amb discapacitat, que figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els Espais LABORA de la Generalitat, per a la realització d'obres o servicis d'interés general en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. 

A l'efecte d'aquesta convocatòria, s'entendrà per persona amb discapacitat aquella afectada per un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, així com pensionistes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa; i pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Es tracta d'una contractació laboral temporal, a jornada completa, durant un període de nou mesos. (“Contractes vinculats a programes de polítiques actives d'ocupació”).

Segons indica la instrucció del Director General de LABORA relativa al procediment de selecció, de manera prioritària s'utilitzaran mitjans telemàtics en tot el procediment selectiu.

L'ajuntament contractarà d'entre les candidatures preseleccionades per LABORA als qui obtinguen major puntuació en la baremació dels criteris establits en l'annex de l'Ordre 8/2016, sense que puga contractar-se a més d'un membre de la mateixa unitat familiar. En cas d'empat, se seleccionarà a qui acredite menor renda per càpita de la unitat familiar.

Les persones amb discapacitat candidates hauran de figurar inscrites com a aturades en LABORA en el moment de la seua contractació. No s'entendrà complit aquest requisit si la inscripció es produeix el dia en què s'inicia la relació laboral.
 

 

***05/09/2023: En el dia de hui es publica l'acta de selecció del programa EMDISC 2023. 

 

 ►ACTA DE SELECCIÓ EMDISC 2023 (05/09/2023)

     Recordem a les candidatures que les persones destinatàries finals d'aquestes ajudes són persones desocupades amb discapacitat que figuren inscrites com a aturades en els Espai LABORA de la Generalitat, condició que hauran de complir en el moment de la contractació (dia natural anterior a l’inici del contracte). No s’entendrà complit este requisit si la inscripció es produeix el dia en què s’inicia la relació laboral. Per això, és molt important que continuen renovant el seu DARDE o es reescriguin de nou si han finalitzat un possible contracte intermedi. Qualsevol persona que no complisca aquestes condicions no serà contractada.

A LA FI DE SETEMBRE LES PERSONES SELECCIONADES REBRAN UN SMS EN EL SEU MÒBIL CITANT-LES PER A EFECTUAR ELS TRÀMITS I SIGNATURA DEL CONTRACTE.
 

 

•    PERFILS EMDISC 2023 (24/07/2023)

•    INSTRUCCIÓ SELECCIÓ LABORA

•    ANNEX III- REBUIG D'OFERTA

 

 

Enlaces de interés: