EMPUJU 2022

Accions d'ocupació jove PROGRAMA EMPUJU 2022

"Actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (període d'elegibilitat estés fins al 31/12/2023) i de l'Objectiu Específic 1 de l'Eix REACT-UE"

 

PROGRAMA D'INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES MENORS DE 30 ANYS, PER ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU DEL FONS SOCIAL EUROPEU 2014-2020 DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Amb l'objectiu de millorar l'eficàcia de les polítiques d'ocupació en el municipi de València, l'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Formació i Ocupació, realitzarà contractacions laborals temporals de persones desocupades menors de 30 anys que figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els Espais LABORA de la Generalitat i que tinguen la condició de beneficiàries en la Garantia Juvenil (GJ), condicions que han de complir-se en el moment de la contractació.

Quedaran excloses d'aquest programa les persones que hagueren finalitzat la seua relació laboral amb l'Ajuntament de València en els sis mesos previs a la contractació i persones que hagueren sigut contractades a l'empara dels programes EMCUJU o EMPUJU en anys precedents en qualsevol entitat. (Resolc Seté de la Resolució de 27 de desembre de 2021, del director general de LABORA).

Es tracta d'una contractació laboral temporal, a jornada completa, durant un període de dotze mesos.

Programa cofinançat per la Generalitat Valenciana, el Fons Social Europeu (FSE) i l'Ajuntament de València. En el marc dels fons estructurals com a resposta de la Unió Europea a la pandèmia, aquesta actuació pretén incrementar l'ocupabilitat de les persones joves a través de la pràctica professional, al mateix temps que es dota a les entitats locals de mitjans humans addicionals que els permeten realitzar actuacions específiques en l'àmbit de les seues competències.

Aquesta convocatòria se sotmet al que es disposa en l'Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació 2014-2020.

 

05/08/2022: PUBLICACIÓ DEL LLISTAT DE PERSONES ADMESES / PERSONES EXCLOSES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ ESSENCIAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DEL PROGRAMA EXPLUS 2022.

 

LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS EMPUJU 2022 (05/08/2022)

 

A DOCUMENTACIÓ REQUERIDA HAURÀ DE PRESENTAR-SE PREFERENTMENT PER MITJANS TELEMÀTICS, A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA EN EL TERMINI DE 10 DIES HÀBILS INDICAT.

TERMINI DE PRESENTACIÓ COMPRÉS ENTRE LES 0.00H DEL 08/08/2022 A LES 23.59H DEL 22/08/2022 (10 DIES HÀBILS). LES PRESENTACIONS POSTERIORS A AQUEST TERMINI, NO SERAN TINGUDES EN COMPTE. /

 

Enllaç en Seu electrònica de l'Ajuntament de València per a presentar la documentació requerida:

https://sede.valencia.es/sede/busquedas/index.xhtml?textoBusqueda=APORTAR

• Ha d'haver presentat prèviament la sol·licitud de participació EXPLUS 2022

• Aportació de documentació a sol·licituds ja en tràmit a l'Ajuntament de València (utilitzar en moment posterior a la sol·licitud de participació el procés de selecció, per a esmena i al·legacions en el termini fixat).

 

LA INCOMPAREIXENÇA EN EL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE LA PERSONA PRESELECCIONADA I LA FALTA D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ ESSENCIAL REQUERIDA DINS DEL TERMINI I EN LA FORMA ESCAIENT, SUPOSARÀ LA SEUA EXCLUSIÓ. (INSTRUCCIÓ QUARTA DEL DIRECTOR GENERAL DE LABORA SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ RELATIVA AL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONES CONTRACTADES A l'EMPARA DE L'ORDRE 7/2019, DE 25 D'ABRIL, DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL; I ARTICLE 68 DE LA LLEI 39/2015, D'1 D'OCTUBRE, DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES).

 

 

PERFILS EMPUJU 2022 (29/06/2022)

 

INSTRUCCIÓ LABORA PER A LA SELECCIÓ DEL PROGRAMA EMPUJU 2022

Descarregar: Instruccions selecció LABORA

Convocatòria EMPUJU 2022: Resolució de 27 de desembre de 2021, del director general de LABORA

Descarregar: RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2022 el Programa d'incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana. Programa EMPUJU 2022. 

Bases Reguladores: Ordre 7/2019, de 25 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Descarregar: ORDRE 7/2019, de 25 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa d'incentius a la contractació de persones desocupades per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana (Avalem Experiència Plus)