EMPUJU 2022

Accions d'ocupació jove PROGRAMA EMPUJU 2022

"Actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (període d'elegibilitat estés fins al 31/12/2023) i de l'Objectiu Específic 1 de l'Eix REACT-UE"

 

PROGRAMA D'INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES MENORS DE 30 ANYS, PER ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU DEL FONS SOCIAL EUROPEU 2014-2020 DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Amb l'objectiu de millorar l'eficàcia de les polítiques d'ocupació en el municipi de València, l'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Formació i Ocupació, realitzarà contractacions laborals temporals de persones desocupades menors de 30 anys que figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els Espais LABORA de la Generalitat i que tinguen la condició de beneficiàries en la Garantia Juvenil (GJ), condicions que han de complir-se en el moment de la contractació.

Quedaran excloses d'aquest programa les persones que hagueren finalitzat la seua relació laboral amb l'Ajuntament de València en els sis mesos previs a la contractació i persones que hagueren sigut contractades a l'empara dels programes EMCUJU o EMPUJU en anys precedents en qualsevol entitat. (Resolc Seté de la Resolució de 27 de desembre de 2021, del director general de LABORA).

Es tracta d'una contractació laboral temporal, a jornada completa, durant un període de dotze mesos.

Programa cofinançat per la Generalitat Valenciana, el Fons Social Europeu (FSE) i l'Ajuntament de València. En el marc dels fons estructurals com a resposta de la Unió Europea a la pandèmia, aquesta actuació pretén incrementar l'ocupabilitat de les persones joves a través de la pràctica professional, al mateix temps que es dota a les entitats locals de mitjans humans addicionals que els permeten realitzar actuacions específiques en l'àmbit de les seues competències.

Aquesta convocatòria se sotmet al que es disposa en l'Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació 2014-2020.

 

INSTRUCCIONS PERSONES SELECCIONADES EMPUJU 2022 (19/10/2022)

 

***03/10/2022: PUBLICACIÓ RECTIFICACIÓ DE L’ACTA DE SELECCIÓ DEL PROGRAMA EMPUJU 2022- OFERTA PERIODISTA

 

Advertida la no publicació de l'al·legació de la candidatura EMPUJU núm. 63 presentada en termini, es reuneix la Comissió de Baremació prevista en la convocatòria de l'expedient de referència, a l'Ajuntament de València en data 3 d'octubre de 2022 a les 12.30 hores, amb la composició indicats en l'acta de constitució de data 11/07/2022, per a procedir a la rectificació de l'acta de selecció publicada en data 22/09/2022, en l'OFERTA 312602-PERIODISTA.

 

RECTIFICACIÓ ACTA DE SELECCIÓ EMPUJU 2022 OFERTA PERIODISTA (03/10/2022)

 

 

***22/09/2022: PUBLICACIÓ DE L’ACTA DE SELECCIÓ DEL PROGRAMA EMPUJU 2022.

Les persones seleccionades estan marcades amb una X, la resta de persones baremades queden en llista de reserva per a cobrir possibles vacants que puguen produir-se durant l'execució del projecte.

Recordem a les candidatures que les persones destinatàries finals d'aquestes contractacions són persones desocupades menors de 30 anys que figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els Espais LABORA de la Generalitat, condició que hauran de complir en el moment de la contractació (dia anterior). És a dir, s'ha d'estar-inscrita en LABORA com a persona desocupada demandant d'ocupació i tindre la condició de beneficiàries en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Qualsevol persona que no complisca esta condició no serà contractada.

S'avisarà per missatge SMS al telèfon mòbil l'última setmana d'octubre per a citar per al lliurament de documentació requerida i la signatura del contracte.

ACTA DE SELECCIÓ EMPUJU 2022 (22/09/2022)

 

***05/09/2022: PUBLICACIÓ DEL LLISTAT DE BAREMACIÓ DE LES CANDIDATURES DEL PROGRAMA EMPUJU 2022.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS SERÀ DE 10 DIES HÀBILS: DEL 06 DE SETEMBRE A LES 0.00 HORES AL 19 DE SETEMBRE A LES 23.59 HORES. LA PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS ES REALITZARÀ PREFERENTMENT DE MANERA TELEMÀTICA PER LA SEU ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. LES PRESENTACIONS POSTERIORS A ESTA DATA NO SERAN TINGUDES EN COMPTE.

Les persones interessades poden presentar les al·legacions/ reclamacions que estimen pertinents preferentment a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de València, sempre que estiguen relacionades EXCLUSIVAMENT amb la baremació, no es considerarà cap altre tipus de nova documentació que s'aporte.

Recordem a les candidatures que les persones destinatàries finals d'aquestes contractacions són persones menors de 30 anys d'edat que figuren inscrites com a desocupades en els Espai LABORA de la Generalitat i que tinguen la condició de beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, condició que hauran de complir en el moment de la contractació (dia anterior). És a dir, s'ha d'estar-inscrita en LABORA com a persona desocupada demandant d'ocupació i inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil en el moment de la contractació (dia anterior). Qualsevol persona que no complisca estes condicions no serà contractada.

LLISTAT DE BAREMACIÓ EMPUJU 2022 (05/09/2022)

https://sede.valencia.es/sede/edictos/detalle/0949547f1c7e7d7fe66881b1796c490b2c651c400f69e5ff14f53d0b2c9fac6e

 

IMPRÉS REVISIÓ DE LA BAREMACIÓ (05/09/2022)

Enllaç en Seu electrònica de l'Ajuntament de València per a presentar la documentació requerida:

•Ha d'haver presentat prèviament la sol·licitud de participació EMPUJU 2022.

•Aportació de documentació a sol·licituds ja en tràmit a l'Ajuntament de València (utilitzar en moment posterior a la sol·licitud de participació el procés de selecció, per a presentar al·legacions en el termini fixat).

https://sede.valencia.es/sede/busquedas/index.xhtml?textoBusqueda=APORTAR

 

05/08/2022: PUBLICACIÓ DEL LLISTAT DE PERSONES ADMESES / PERSONES EXCLOSES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ ESSENCIAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DEL PROGRAMA EXPLUS 2022.

LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS EMPUJU 2022 (05/08/2022)

 

A DOCUMENTACIÓ REQUERIDA HAURÀ DE PRESENTAR-SE PREFERENTMENT PER MITJANS TELEMÀTICS, A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA EN EL TERMINI DE 10 DIES HÀBILS INDICAT.

TERMINI DE PRESENTACIÓ COMPRÉS ENTRE LES 0.00H DEL 08/08/2022 A LES 23.59H DEL 22/08/2022 (10 DIES HÀBILS). LES PRESENTACIONS POSTERIORS A AQUEST TERMINI, NO SERAN TINGUDES EN COMPTE. /

 

Enllaç en Seu electrònica de l'Ajuntament de València per a presentar la documentació requerida:

https://sede.valencia.es/sede/busquedas/index.xhtml?textoBusqueda=APORTAR

• Ha d'haver presentat prèviament la sol·licitud de participació EXPLUS 2022

• Aportació de documentació a sol·licituds ja en tràmit a l'Ajuntament de València (utilitzar en moment posterior a la sol·licitud de participació el procés de selecció, per a esmena i al·legacions en el termini fixat).

 

LA INCOMPAREIXENÇA EN EL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE LA PERSONA PRESELECCIONADA I LA FALTA D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ ESSENCIAL REQUERIDA DINS DEL TERMINI I EN LA FORMA ESCAIENT, SUPOSARÀ LA SEUA EXCLUSIÓ. (INSTRUCCIÓ QUARTA DEL DIRECTOR GENERAL DE LABORA SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ RELATIVA AL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONES CONTRACTADES A l'EMPARA DE L'ORDRE 7/2019, DE 25 D'ABRIL, DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL; I ARTICLE 68 DE LA LLEI 39/2015, D'1 D'OCTUBRE, DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES).

 

 

PERFILS EMPUJU 2022 (29/06/2022)

 

INSTRUCCIÓ LABORA PER A LA SELECCIÓ DEL PROGRAMA EMPUJU 2022

Descarregar: Instruccions selecció LABORA

Convocatòria EMPUJU 2022: Resolució de 27 de desembre de 2021, del director general de LABORA

Descarregar: RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2022 el Programa d'incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana. Programa EMPUJU 2022. 

Bases Reguladores: Ordre 7/2019, de 25 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Descarregar: ORDRE 7/2019, de 25 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa d'incentius a la contractació de persones desocupades per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana (Avalem Experiència Plus)