ORIENTACCIÓ 2022

Regulat per la RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2021, del conseller d'Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i es convoquen, mitjançant tramitació anticipada, les subvencions destinades al finançament de les inversions del component 23 (Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu), inversió 4 “ Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat”, línia d'inversió “Col·lectius vulnerables”, dins del PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA per a persones desocupades de llarga duració majors de 45 anys  (DOGV Num. 9245 / 29.12.2021).

 

 

Què és?

Consisteix en la realització d'Itineraris Individualitzats i Personalitzats (IIP) d'ocupació, dirigits al col·lectiu de persones desocupades de llarga duració, majors de 45 anys, inscrites com a aturades en els Espai Labora, amb la finalitat d'afavorir la seua ocupabilitat, mitjançant accions d'informació, orientació, formació i acompanyament, que proporciona les eines necessàries per a la realització d'una cerca activa d'ocupació, de manera autònoma, així com la detecció i dinamització d'iniciatives d'autoocupació.

 

Què es farà en els IIP?

Els IIP estaran compostos per:

 • - Accions d'orientació: diagnóstico d'ocupabilitat i disseny de l'IIP; accions d'orientació individuals (d'1 hora de duració), grupals (de 2 hores de duració), tallerés (de 2 o 5 hores de duració); sessions sobre emprenedoria i economia social; i acompanyament durant el desenvolupament de l'IIP.
 • - Accions formatives dirigides a millorar l'ocupabilitat de les persones participant, segons la programació del Catàleg d'Especialitats Formatives del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

Per a la realització del projecte integral d'ocupació, es contractarà a un equip d’11 persones: 5 personal tècnic orientació, 3 personal tècnic docent i 3 personal de suport (administració).

 

SELECCIÓ DEL PERSONAL

NOVA CONVOCATÒRIA (8/05/2023)

Selecció de dos docents, per convocatoria pública, per a l’execució de dos accions formatives en el projecte “ORIENTACCIÓ”, en el marc del Pla MRR per a persones desocupades de llarga duració majors de 45 anys.

Llocs a seleccionar:

 • Docent d'idiomes –Valencià nivell 2
 • Docent del mòdul MF0969_1 Tècniques administratives bàsiques d'oficina (família professional administració i gestió)

Ací pots consultar la convocatòria.

La documentació es presentarà prioritàriament per Seu Electrònica.

TERMINI PRESENTACIÓN DE SOL·LICITUDS de les 00:00h del dia 9 de maig a les 23:59h del dia 15 de maig ambdós inclusivament.

 

LLISTAT CANDIDATURES PER A ESMENAR DOCUMENTACIÓ “ORIENTACCIÓ 2022” (18/05/2023)

En el dia d'avui, 18 de maig de 2023, es publica el Llistat de candidatures per a esmenar la documentació acreditativa dels requisits del procés selectiu de personal docent per al projecte ORIENTACCIÓ 2022.

El termini de presentació de la documentació serà de 3 dies hàbils: del 19 de maig a les 0.00 hores al 23 de maig a les 23.59 hores. La presentació es realitzarà preferentment de manera telemàtica per la seu electrònica de l'Ajuntament de València. Les presentacions posteriors a aquesta data no seran tingudes en compte. No s'admetrà una altra documentació diferent a la requerida.

 

LLISTAT  PROVISIONAL CANDIDATURES PERSONAL DOCENT “ORIENTACCIÓ 2022” (30/05/2023)

En el dia d'avui, 30 de maig de 2023, es publica el Llistat Provisional de candidatures del procés de selecció de personal docent per al projecte ORIENTACCIÓ 2022.

El termini de presentació d'al·legacions serà de 3 dies hàbils: del 31 de maig a les 0.00 hores al 2 de maig a les 23.59 hores. La presentació es realitzarà preferentment de manera telemàtica per la seu electrònica de l'Ajuntament de València. Les presentacions posteriors a aquesta data no seran tingudes en compte. No s'admetrà ni serà considerada cap documentació nova a la ja aportada.
 

ACTA DEFINITIVA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PERSONAL DOCENT "ORIENTACCIÓ 2022" (06/06/2023)

En el dia d'avui, 6 de juny de 2023, es publica l’Acta definitiva de candidatures del procés de selecció de personal docent per al projecte ORIENTACCIÓ 2022.

 

PARTICIPANTS

La selecció de participants es realitzarà previ sondeig a l'Espai Labora. Per a participar cal complir els requisits (major de 45 anys i persona desocupada de llarga duració), estar inscrit/a com a demandant d'ocupació i eixir en el sondeig que LABORA remitirà a l'Ajuntament de València .  

Les persones interessades en participar, si complixen els requisits, poden manifestar el seu interés enviant un correu electrònic a orienta@valencia.es

La selecció de participants es regirà per:

- Bases per a la selecció de participants en el projecte ORIENTACCIÓ 2022 (30/09/2022)

 

PRIMER LLISTAT SELECCIÓ PERSONES PARTICIPANTS PROYECTE ORIENTACCIÓ 2022 (10/10/2022)

SEGON LLISTAT SELECCIÓ PERSONES PARTICIPANTS PROYECTE ORIENTACCIÓ 2022 (28/10/2022)

 

Si finalment eres participant…

Les persones participants podran percebre una beca i ajudes sempre que finalitzen amb èxit el seu itinerari. Es percebran per dia realment assistit a l'accions de l'IIP, i no se’n tindrà dret els dies d'absència, siga justificada o no.

 • - Beca per l'assistència a les accions de l'IIP, sempre que siga de quatre hores diàries o més, es podrà rebre una beca de 9,00€ diaris.
 • - Ajudes al transport públic: per al desplaçament, per un import màxim de 1,5€ per dia d'assistència.
 • - Ajuda a la conciliació: ajuda per import de 14,12€ per dia d'assistència, per a conciliar la realització de l'itinerari amb la cura de filles i fills menors de 12 anys o de familiars dependents fins al segon grau.

La suma de la beca i les ajudes anteriors no podrà superar l'import de 1.080 € per persona.

Bases per a la concessió de la beca i ajudes (17/10/22)

 

QUINES ACCIONS FORMATIVES S'IMPARTIRAN?

Las especialitats del Catàleg d'Especialitats Formatives del SEPE desenvolupat en el marc del sistema de Formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral que s'ha previst impartir són:

 

FAMÍLIA PROFESSIONAL: FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

ÀREA PROFESSIONAL: LLENGÜES ESTRANGERES

 • FCOE01- Anglés elemental per al departament de pisos
 • FCOE02- Atenció al client en anglés en el servici de restauració
 • FCOE03- Informació gastronòmica i documental en anglés
 • FCOE05- Alemany per al turisme transport aeri

ÀREA PROFESSIONAL: INFORMÀTICA COMPLEMENTÀRIA

 • FCOI01- Alfabetització informàtica: internet
 • FCOI02- Alfabetització informàtica: informàtica i internet
 • FCOI06- Iniciació en competències digitals bàsiques
 • FCOI07- Competències digitals bàsiques per a l'ocupació
 • FCOI08- Iniciació en competències digitals bàsiques per a l'emprenedoria
 • FCOI09- Iniciació a l'aplicació de les noves tecnologies en les empreses
 • FCOI10- Cerca i gestió de la informació digital-nivell bàsic
 • FCOI11- Cerca i gestió de la informació digital-nivell intermedi
 • FCOI12- Anàlisi de la informació digital-nivell avançat
 • FCOI13- Iniciació a la informàtica i en competències digitals bàsiques
 • FCOI14- Iniciació a la informàtica i competències digitals bàsiques per a l'ocupació
 • FCOI15- Creació de continguts digitals. Nivell bàsic
 • FCOI16- Creació de continguts digitals i programació. Nivell intermedi
 • FCOI17- Creació de continguts digitals i programació. Nivell avançat
 • FCOI18- Comunicació i col·laboració amb eines digitals. Nivell bàsic
 • FCOI19- Comunicació i col·laboració amb eines digitals. Nivell intermedi
 • FCOI21- Resolució de problemes en l'entorn digital. Nivell bàsic
 • FCOI22- Resolució problemes en l'entorn digital. Nivell intermedi
 • FCOI23- Resolució problemes en l'entorn digital. Nivell avançat
 • FCOI24- Seguretat i civisme en l'entorn digital. Nivell bàsic
 • FCOI25- Seguretat i civisme en l'entorn digital. Nivell intermedi
 • FCOI27- Aplicació del full de càlcul excel. Nivell inicial

ÀREA PROFESSIONAL: MANIPULACIÓ ALIMENTÀRIA

 • FCOM01- Manipulador/a d'aliments

ÀREA PROFESSIONAL: ORIENTACIÓ LABORAL

 • FCOO02- Sensibilització en la igualtat d'oportunitats
 • FCOO03- Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere
 • FCOO04- Foment i promoció del treball autònom
 • FCOO08- Creació i gestió de la marca personal i xarxes socials en la cerca d'ocupació
 • FCOO09- Introducció a la producció audiovisual en la cerca d'ocupació

ÀREA PROFESSIONAL: COMPETÈNCIES CLAU

 • FCOV05- Comunicació en llengües estrangeres (anglès) n2
 • FCOV06- Comunicació en llengües estrangeres (anglès) n3
 • FCOV07- Comunicació en llengües estrangeres (francès) n2
 • FCOV08- Comunicació en llengües estrangeres (francès) n3
 • FCOV09- Comunicació en llengües estrangeres (alemany) n2
 • FCOV010- Comunicació en llengües estrangeres (alemany) n3
 • FCOV012- Competència matemática-nivell 3
 • FCOV022- Comunicació en llengua castellana-nivell 2
 • FCOV023- Competència matemática-nivell 2
 • FCOV026- Competències clau nivell 2 per a certificats de professionalitat amb idiomes: comunicació en llengua castellana, competència matemàtica i comunicació en llengua estrangera (anglés)
 • FCOV027- Competències clau nivell 2 per a certificats de professionalitat sense idiomes: Comunicació en llengua castellana i competència matemàtica
 • FCOV030- Comunicació en valencià-nivell 2
 • FCOV036- Aprendre a aprendre
 • FCOV037- Competència matemàtica per a l'ocupació-nivell 2