Ajudes València Activa Formació Idiomes 2024

CONVOCATÒRIA 2024

Aprovada la convocatòria 2024

Termini de presentació de sol·licituts: des del 13 de març fins el 31 de juliol de 2024.

 

Objecte

La finalitat d'aquestes ajudes es subvencionar les despeses despeses d’obtenció de l’acreditació d’adquisició de nivell de competència lingüística A2, B1, B2, C1 i C2 en els idiomes valencià, anglés, francés, italià, alemany, portugués i xinés, que inclou a més en l'idioma valencià els nivells de Llenguatge administratiu, Correcció de textos i Llenguatge en els mitjans de comunicació.

 

 

 

Despeses subvencionables

1.- Les taxes abonades per les proves per a l'obtenció de la certificació d'idiomes objecte de la convocatòria, el pagament de les quals consten justificades, sempre que s'haja aprovat la prova i es complisquen la resta de requisits.

2.- En l'àmbit de les EOI, les taxes per l'expedició del títol de la prova per la qual se sol·licita l'ajuda, el pagament de les quals consten justificades, sempre que es complisquen la resta de requisits.

 

Requisits de les persones sol·licitants

a) Tindre 14 anys d’edat o més en el moment de presentació de la sol·licitud.

b) Estar empadronades al municipi de València en la data de l’aprovació d’esta convocatòria per la Junta  de Govern Local. (1 de matç de 2024)

c) Haver realitzat i aprovat les proves de certificació dels idiomes esmentats en el període comprés entre l’1 d‘agost de 2023 i 31 de juliol de 2024, tots dos inclosos.

d) No tindre cap deute pendent amb l’Ajuntament de València.

e) Haver justificat qualsevol subvenció que l’Ajuntament de València els haja concedit amb anterioritat, sempre que haja finalitzat el termini de justificació corresponent.

f) No trobar-se incurses en un procediment de reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament.

g) No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies dels apartats 2 i 3 de l’article 13 de la LGS i, en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

 

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud ha de ser presentada preferentment per via telemàtica en la Seu electrònica de l'Ajuntament de València.

Consulta el tràmit en la Seu electrònica.

 

Termini presentació de sol·licituds

El termini de presentació és des del 13 de març fins 31 juliol de 2024.

 

Consulta les BASES DE LA CONVOCATÒRIA (aprovades en Junta de Govern Local d’1 de març de 2024)

Consulta les notes aclaridores