Ajudes València Activa Formació Idiomes 2022

La finalitat de les 'Ajudes València Activa Formació en Idiomes 2022: valencià, anglés, francés, italià, alemany, portugués i xinés' és fomentar l'obtenció de certificacions dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 de persones que tinguen 16 anys o més, inscrites en un centre d'ocupació ESPAI LABORA, mitjançant ajudes econòmiques destinades a finançar les taxes de les proves de competència i es podran sol·licitar des del 24 de març del 2022 fins al 31 agost 2022.

 

 

En el dia de hui, 13/10/2022, s'ha publicat el llistat proposada concesión inicial, “La proposta de concessió ha de contindre la relació de persones beneficiàries i les sol·licituds desestimades i publicar-se en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i, si cal, en la web www.valenciactiva.es. D’acord amb l’article 82 de la LPACAP i el 19.6 de l’OGS, les persones interessades tenen un termini de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà d’esta publicació en el tauler d’edictes electrònic, per a presentar al·legacions, documents o formular les peticions que estimen oportunes”.

 

Aquesta ha de ser presentada preferentment per via telemàtica en la Seu de l'Ajuntament de València o per Registre d'Entrada degudament identificat amb el nom del sol·licitant i com a ajudes per al pagament “TAXES d'Idiomes 2022”.

 

AJUDES  TAXES IDIOMES 2022 ACORD JUNTA GOVERN LOCAL 23-12-2022 RECTIFICA ACORD JUNTA GOVERN LOCAL  2-12-2022 CONCESSIÓ, PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ AJUDES (26/12/2022)

AJUDES TAXES IDIOMES 2022 ACORD JUNTA GOVERN LOCAL 2-12-2022 RESOLDRE CONVOCATÒRIA,DISPOSAR DESPESA,PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ (2/12/2022)

LLISTAT PROPOSTA CONCESSIÓ DEFINITIVA (9/11/2022)

LLISTAT PROPOSTA CONCESSIÓ INICIAL (13/10/2022)

RECTIFICACIÓ DATA ESMENA (14/10/2022)

 

En el dia de hui, 23/09/2022, s'ha publicat el llistat provisional de sol·licituds admeses i no admeses i els motius de la no admissió, obrint-se termini de 10 dies hàbils, des del dilluns 26 de Setembre fins al divendres 7 d'Octubre a les 24:00, tots dos inclosos per a la presentacio de la documentació corresponent. 

Esta ha de ser presentada preferentment per via telemàtica en la Seu de l'Ajuntament de València o per Registre d'Entrada, degudament identificat amb el nom del sol·licitant i com a ajudes per al pagament TAXES d'Idiomes 2022.

LLISTAT PROVISIONAL (23/09/2022)

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA (APROVADA EN JUNTA DE GOVERN LOCAL EN 11/3/22)

NOTES ACLARIDORES

AVÍS IMPORTANT
Com a novetat, enguany ha de presentar-se al costat de la sol·licitud i resta de documents l'imprés  “Alta i Manteniment en el Fitxer de Persones Creditores, Cessionàries, Terceres i Personal propi”, amb la informació necessària per a procedir al pagament de la taxa sol·licitada. S'accedeix al document a través del següent enllaç: https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AD.AD.20

PERÍODE DE SOL·LICITUD: Des del 24 de març del 2022 fins al 31 agost 2022

SOL·LICITA-LA ACÍ

 

Requisits de les persones sol·licitants
 

a) Tindre 16 anys d'edat o més en el moment de presentació de la sol·licitud.
b) Trobar-se empadronades en el municipi de València en la data de l'aprovació d'aquesta convocatòria per la Junta de Govern Local.
c) Estar inscrites en un centre d'ocupació ESPAI LABORA i aportar un Certificat de períodes d'inscripció, vigent en el moment de presentar la sol·licitud.
d) Haver aprovat les proves de certificacions dels idiomes valencià i/o anglés, francés, italià, alemany, portugués o xinés, en els seus nivells A2, B1, B2, C1, C2 o equivalents, i incloent a més en l'idioma valencià els certificats específics ‘Llenguatge administratiu’, ‘Correcció de textos’, i ‘Llenguatge als mitjans de comunicació’, en el període comprés entre entre l'1 d'agost de 2021 i el 31 d'agost de 2022, tots dos inclusivament.
e) No tindre deute algun pendent amb l'Ajuntament de València.
f) Haver justificat qualsevol subvenció que els haja sigut concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el corresponent termini de justificació.
g) No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies dels apartats 2 i 3 de l'article 13 de la L.G.S., i, en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.