SUBVENCIONS RE-ACTIVA VALÈNCIA 2020

ACORD DE CONCESSIÓ AMPLIACIÓ

ACORD DE CONCESSIÓ

INFORMACIÓ LLISTATS DEFINITIUS

LLISTATS PROVISIONALS AMPLIACIÓ DE CRÈDIT

INFORMACIÓ LLISTATS PROVISIONALS AMPLIACIÓ

ENLLAÇ Al TRÀMIT APORTACIÓ INFORMACIÓ COMPTE BANCARI (només per a beneficiaris/as provisionals)

 

INFORMACIÓ LLISTATS PROVISIONALS PROGRAMA SUBVENCIÓ RE-ACTIVA VALÈNCIA

AVÍS SOBRE LES AJUDES RE-ACTIVA VALÈNCIA DIRIGIDES A AUTÒNOMS I PIMES*

INSTÀNCIA OFICIAL DE SUBVENCIÓ RE-ACTIVA VALÈNCIA

SOL·LICITUD CITA PRÈVIA PER A CERTIFICAT DIGITAL

 

CONSULTA TOTA LA INFORMACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA

ANNEX AUTORITZACIÓ DE LA PERSONA INTERESADA

PODER DE REPRESENTACIÓ PER A TRAMITACIÓ PER COMPAREIXENÇA ELECTRÒNICA

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DE L'1 D'ABRIL Al 4 DE MAIG DE 2020

 

L'objecte de la subvenció RE-ACTIVA VALÈNCIA és pal·liar i actuar de manera immediata, davant les conseqüències derivades de la crisi econòmica provocada pel COVID-19, i impulsar l'activitat econòmica en el terme municipal de València, atorgant liquiditat a les empreses de la ciutat per a contribuir a facilitar el compliment de les seues obligacions empresarials, manteniment de l'activitat i ocupació i esmorteir la reducció dràstica d'ingressos.

 

Es pretén protegir l'interés general de la ciutadania de València, donant suport a les persones autònomes, microempresa i petita empresa, per a minimitzar l'impacte crisi econòmica provocada pel COVID-19 i aconseguir que, una vegada finalitzada l'alarma sanitària, es produïsca al més prompte possible una reactivació de l'economia de la nostra ciutat, actuant directament sobre les persones físiques i jurídiques més afectades.
 

La subvenció està dotada amb un total de 3.760.000€ i es distribuirà de la següent forma:

-3.000 € per a persones autònomes i empreses afectades pel tancament d'establiments (RD 465/2020 de 17 de març)

-2.000€ per a persones autònomes i empreses que no s'han vist afectes pel tancament del seu establiment quan hagen patit una reducció de la seua facturació, des de la declaració de l'estat d'alarma, en el mes anterior a la sol·licitud d'aquesta subvenció d'almenys el 75%*, en relació amb la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma.

-En cas de tindre persones treballadores al seu càrrec: Les quantitats anteriors s'incrementaran en 2.000 € (fins a 9 persones treballadores) o 3.000€ (fins a 49 persones treballadores),

 

*La facturació tinguda en compte del mes de març serà la produïda des del dia 15 fins al 31 d'aquest mes (17 dies). Aquesta facturació es compararà amb la facturació equivalent (estimació mitjana de facturació per dia) del semestre anterior, a la vista de les anotacions del llibre de registre de factures emeses que mensualment s'hagen produït.

 

BENEFICIARIS/IES

Podran sol·licitar aquesta subvenció aquelles persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes que duguen a terme les activitats empresarials que motiven la concessió de la subvenció i que complisquen els requisits detallats en la convocatòria, els principals són:

a) Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per una persona autònoma, una microempresa o petita empresa.

b) Que l'activitat que desenvolupen s'haja vist afectada pel tancament d'establiments disposat RD 465/2020 de 17 de març que modifica l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març o quan hagen patit una reducció de la seua facturació, des de la declaració de l'estat d'alarma, en el mes anterior a la sol·licitud d'aquesta subvenció d'almenys el 75%, en relació amb la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma. Quan la persona física o jurídica no porte d'alta els 6 mesos naturals exigits per a acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d'activitat.

Aquest requisit es justificarà a través d'una declaració responsable que vindrà inclosa en la instància presentada i juntament amb la documentació requerida en el punt 8 d'aquesta convocatòria.

c) Que l'activitat afectada pel tancament de l'establiment disposada per l'estat d'alarma no s'ha vist compensada per un increment de la facturació mitjançant un increment del volum de negoci online o telefònic de la persona sol·licitant.

d) Estar donat d'alta en el règim de la Seguretat Social o en la Mútua professional corresponent i en Hisenda en el moment de la presentació de la instància.

e) Que, el domicili fiscal i en el seu cas, el local de desenvolupament de l'activitat es trobe en el terme municipal de València.

f) No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Aquest requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, en el seu cas.

g) No tindre deute algun pendent amb l'Ajuntament de València. Aquest requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, en el seu cas.

h) Haver justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

i) En cas de comunitats de béns, societats civils  o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders bastants per a complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l'article 11.3 *LGS, l'agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre's fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS. Així mateix, en cas de concessió de la subvenció, la resolució contindrà els percentatges de participació de les persones integrants en l'entitat beneficiària, en funció dels quals participaran en els drets i obligacions derivats de l'atorgament de la subvenció.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DE L'1 D'ABRIL Al 4 DE MAIGDE 2020

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) (publicació al BOP: 31 de març de 2020).

La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió.

TRÀMIT

Les sol·licituds, que hauran de dirigir-se al Servei d'Emprenedoria i Innovació Econòmica, es presentaran per via telemàtica a través d'aquestos enllaços:

-Seu Electrònica de l'Ajuntament de València o

-Seu del Registre Electrònic del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, en la següent adreça (RED SARA), adjuntant aquesta instància: INSTÀNCIA OFICIAL DE SUBVENCIÓ RE-ACTIVA VALÈNCIA

 

DOCUMENTACIÓ

La documentació que és necessari presentar aquesta detallada en la convocatòria.

En cas de persona física:

a) DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si l'indica.
b) Certificat actualitzat de Situació Censal que indique l'activitat econòmica amb la seua  data d'alta, el domicili fiscal i en o cas el del local de desenvolupament de l'activitat.
c) Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la Mútua professional corresponent.
d) En cas de tindre treballadors al seu càrrec i voler beneficiar-se de l'increment  al qual es refereix el punt 4 d'aquesta convocatòria, relatiu al nombre de treballadors al seu càrrec, haurà de presentar l'Informe de Vida Laboral de la -Empresa expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social en el qual s'incloga el nombre de treballadors a data d'1 de març de 2020.
e) En allò casos en els quals no s'han vist afectats pel tancament d'establiments disposat en l'RD 465/2020 de 17 de març que modifica l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març, i hagen patit una reducció de la seua facturació en el mes anterior a la sol·licitud d'aquesta subvenció d'almenys el 75%, en relació amb la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma, hauran d'acreditar aquesta reducció mitjançant l'aportació de la informació comptable que ho justifique des dels 6 mesos previs a la declaració de l'estat d'alarma (14 de març de 2020) fins a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció:

-Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes

 o llibre diari d'ingressos i despeses
 o llibre registre de vendes i ingressos
 o llibre de compres i despeses.
 

*Quan la persona física no aquest obligada a portar els llibres que acrediten el volum d'activitat, hauran d'acreditar la reducció almenys del 75% exigida per qualsevol mitjà de prova admés en dret.
*Quan la persona física no porte d'alta els 6 mesos naturals exigits per a acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d'activitat.
 

En cas de persones jurídiques, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica:

a) NIF de la persona jurídica, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica.
b) Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona jurídica, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica que indique l'activitat econòmica amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas el local de desenvolupament de l'activitat.
c) Contracte de constitució degudament registrat en el *PROP de la societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica.
d) Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el corresponent Registre.
e) Acreditació dels poders de la persona administradora i de la qual presenta la sol·licitud en cas de no ser la mateixa persona.
f) DNI per les dues cares o NIE acompanyat pel passaport, si l'indica de la persona administradora i de la persona que presenta la sol·licitud en cas de no ser la mateixa.  
g) Alta en el règim de la Seguretat social corresponent de la persona administradora.
h) En cas de tindre treballadors al seu càrrec i voler beneficiar-se de l'increment  al qual es refereix el punt 4 d'aquesta convocatòria, relatiu al nombre de treballadors al seu càrrec, haurà de presentar l'Informe de Vida Laboral de l'Empresa expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social en el qual s'incloga el nombre de treballadors a data d'1 de març de 2020.
i) En allò casos en els quals no s'han vist afectats pel tancament d'establiments disposat en l'RD 465/2020 de 17 de març que modifica l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març, i hagen patit una reducció de la seua facturació en el mes anterior a la sol·licitud d'aquesta subvenció d'almenys el 75%, en relació amb la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma, hauran d'acreditar aquesta reducció mitjançant l'aportació de la informació comptable que ho justifique des dels 6 mesos previs a la declaració de l'estat d'alarma (14 de març de 2020) fins a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció:

-Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes

 o llibre diari d'ingressos i despeses
 o llibre registre de vendes i ingressos
 o llibre de compres i despeses.

*Quan la persona jurídica no aquest obligada a portar els llibres que acrediten el volum d'activitat, hauran d'acreditar la reducció almenys del 75% exigida per qualsevol mitjà de prova admés en dret.
*Quan la persona jurídica no porte d'alta els 6 mesos naturals exigits per a acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d'activitat.

En el cas que la persona física, jurídica, comunitat de béns, societat civil o una altra entitat sense personalitat jurídica, que realitze la sol·licitud de subvencions tinguera concedit un ajornament/fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària o amb la Tresoreria Municipal, haurà de presentar amb la sol·licitud, la resolució de concessió del mateix al costat de l'últim certificat de mancar de deutes posterior a la concessió de l'ajornament.