Subvenció municipal per al suport al sector de la restauració 2020

Subvenció municipal per al suport al sector de la restauració 2020

 

 

TERMINI DE SOL·LICITUD: DEL 10 DE SETEMBRE AL 7 D'OCTUBRE, TOTS DOS INCLOSOS.

CONVOCATÒRIA

ENLLAÇ AL TRÀMIT EN SEU ELECTRÒNICA

LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS BENEFICIÀRIES

RECTIFICACIÓ LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS BENEFICIÀRIES

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES BENEFICIÀRIES

 

Objecte

L'objecte de la present convocatòria és donar suport al sector empresarial de la restauració per a impulsar la seua activitat econòmica per mitjà de l'establiment d'ajudes destinades al manteniment de l'activitat d'aquells locals que estiguen ubicats al terme municipal de València.

Es considera d'interés per a la ciutat el fet de donar suport al col·lectiu indicat per a minimitzar l'impacte de les conseqüències econòmiques que han derivat de la crisi sanitària de la COVID-19.

 

Bases reguladores i normativa aplicable

1.- Les bases reguladores per les quals es regix la present convocatòria és l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i dels seus Organismes Públics, aprovada mitjançant un acord plenari de 28.07.2016 (BOP de data 02.11.2016).

 

2.- La present convocatòria es regix, amb caràcter general, pel que disposen les bases reguladores, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en avant LGS) i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en avant RLGS) i en les Bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2020 i, supletòriament, en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i qualsevol altra disposició normativa que per la seua naturalesa poguera resultar d'aplicació.

 

3.- Així mateix, estan sotmeses al règim de minimis, regulat pel Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de 24 de desembre del 2013).

 

4. La gestió d'estes subvencions se subjectarà als principis de publicitat, concurrència, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com l'eficàcia en el compliment d'objectius i d’eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics.

 

Crèdit pressupostari

La quantia destinada a atendre estes subvencions ascendix a un total de 1.600.000€ del vigent pressupost municipal, el finançament del qual s'efectuarà a càrrec de l'Aplicació Pressupostària IC1KO – 49500 – 47000 consignada a este efecte.

 

 

 

Quantia de la subvenció

Es concedirà una quantia fixa de 1.000 € per a recolzar el manteniment de l'activitat. En cas que amb el nombre de persones beneficiàries de subvenció no s'esgote l'import objecte de la convocatòria, la quantitat restant es prorratejarà entre aquelles persones beneficiàries.

 

Requisits per a ser persona o entitat beneficiària.

1.- Podran acollir-se a esta subvenció tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió de les subvencions, i complisquen els requisits següents:

 

a)    Que el local on s'exercix l'activitat es trobe en el terme municipal de València.

 

b)    La titularitat de l'activitat ha de correspondre a persones autònomes, microempreses o xicotetes empreses, que són aquelles definides conforme Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny del 2014.

 

c)    Estar donat d'alta en almenys un dels següents epígrafs de l'Impost d'Activitats Econòmica: 671, 672, 673, 675 i 676.

 

d)    Estar donat d'alta en el règim de la Seguretat Social corresponent i en Hisenda en el moment de la presentació de la instància.

 

e)    No trobar-se sotmeses en cap de les circumstàncies arreplegues en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Este requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data de pagament de la subvenció, si és el cas.

 

f)    No tindre cap deute pendent amb l'Ajuntament de València. Este requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data de pagament de la subvenció, si és el cas.

 

g)    Haver justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

 

h)    En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders suficients per a complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l'article 11.3 LGS, l'agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre's fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS. Així mateix, en cas de concessió de la subvenció, la resolució contindrà els percentatges de participació de les persones integrants en l'entitat beneficiària, en funció dels quals participaran en els drets i obligacions derivats de l'atorgament de la subvenció.

 

2.- Queden excloses:

 

­      Les Administracions Públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics.

­      Les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre.

­      Les persones jurídiques que compartisquen socis amb participació majoritària amb una altra persona jurídica que ja haja sol·licitat esta ajuda.

­      Les persones jurídiques que tinguen com a socis persones físiques o jurídiques que tinguen una participació majoritària i que ja hagen sol·licitat una ajuda en esta mateixa convocatòria.

­      Les persones físiques que tinguen una participació majoritària en altres persones jurídiques que ja hagen sol·licitat esta ajuda.

 

 

3.- En cap cas l'import de la subvenció unit al d'altres possibles subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat podrà superar el cost de l'activitat subvencionada.

 

 

Concurrència amb altres subvencions

1.- Les subvencions regulades en esta convocatòria són compatibles amb qualssevol altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o objecte subvencionable, percebudes de qualsevol administració o ens privats o públics, nacionals, de la Unió Europea o d'Organismes Internacionals, sense perjuí de l'aplicació dels límits previstos en els articles 19.3 de la LGS i 33 i 34 del RLGS i 13 de les Bases reguladores.

 

No serà compatible amb aquelles de la convocatòria Ajudes València reactiva i qualsevol altra atorgada en l'exercici 2020 per l'Ajuntament de València.

 

2.- Per tractar-se de subvencions sotmeses al règim de minimis, establit en el Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de 24.12.2013), no podran concedir-se a empreses dels sectors següents:

 

a) Pesca i aqüicultura, segons es contemplen en el Reglament (UE) 1379/2013 que establix l'organització comuna de mercats en el sector dels productes de la pesca i de l'aqüicultura.

b) Producció primària de productes agrícoles que figuren en la llista de l'annex I del Tractat.

c) Empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:

c.1) quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'este tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

c.2) quan l'ajuda estiga supeditada que una part o la totalitat de la mateixa es repercutisca als productors primaris.

d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres quan l'ajuda estiga vinculada a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres gastos corrents vinculats a l'activitat exportadora.

e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en compte d'importats.

 

En cap cas les ajudes podran superar l'import màxim total d'ajuda de minimis, actualment establit en 200.000 euros durant un període de tres exercicis fiscals per a una mateixa empresa, ni individualment, ni com a resultat de l'acumulació amb altres ajudes de minimis concedides a la mateixa empresa, conforme establix el Reglament (UE) NÚM. 1407/2013 de la Comissió, o amb un altre tipus d'ajudes subjectes a les regles comunitàries d'ajudes d'Estat.

Als efectes del que disposa el paràgraf anterior s'entén per “empresa” qualsevol entitat que exercisca una activitat econòmica, amb independència de la seua naturalesa jurídica i del seu mode de finançament.

En cas de resultar beneficiària d'una subvenció del programa reactiva o una altra incompatible amb esta convocatòria i amb posterioritat resultar beneficiària d'esta ajuda, es podrà renunciar a qualssevol d'elles, reintegrant l'import percebut i abonant a més els corresponents interessos de demora generats, tal com s'establix en la Llei  38/2003, 17 de novembre, General de Subvencions i la resta de normativa aplicable.

 

 

Termini i Forma de presentació de sol·licituds: DEL 10 DE SETEMBRE AL 7 D'OCTUBRE, TOTS DOS INCLOSOS.

1.- El model de sol·licitud normalitzat per a l'obtenció de les subvencions regulades en la present convocatòria estarà disponible en la web municipal <valència.és>

 

2.- Les sol·licituds, que hauran de dirigir-se al Servici Emprendimiento i Innovació Econòmica, es presentaran en els diferents Registres d'Entrada de l'Ajuntament de València, sense perjuí de poder presentar-les en els altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Així mateix, podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les mateixes a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://seu.valència.es/seu/>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'estes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

 

3.- En tot cas, estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu les persones jurídiques i la resta de les enumerades en l'article 14.2 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

4.- El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des del següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP). (Publicat en el BOP el 9/09/2020).

 

5.- La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió de les sol·licituds de subvenció.

 

6.- Podrà presentar-se un màxim d'una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat de les arreplegades en el punt 5.1 de la convocatòria.

 

 

Documentació a aportar.

1.- La sol·licitud normalitzada haurà d'estar firmada per la persona interessada o el seu representant legal i ha d'acompanyar-se obligatòriament de la documentació següent:

 

A)   En cas de persona física:

 

1.    DNI per les dos cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica.

2.    Informe de vida laboral actualitzat o autorització perquè puga ser consultat pel Servici Gestor.

 

B) En cas de persones jurídiques, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica:

 

1.    Informe de vida laboral actualitzat corresponent de la persona administradora o autorització perquè puga ser consultat pel Servici Gestor (Annex).

2.    Contracte de constitució degudament registrat en el PROP de la societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica

3.    Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el corresponent Registre

 

2. - Formulari normalitzat de Declaració Responsable firmat per la persona interessada o representant legal de la persona o entitat sol·licitant que contindrà el pronunciament exprés sobre les qüestions següents:

 

-      Que la titularitat de l'activitat correspon a una persona autònoma, microempresa o xicoteta empresa.

 

-      Que la persona sol·licitant assumix el compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista.

 

-      Que la persona sol·licitant no està sotmesa a les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària i per a ser receptora del pagament establit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en concret apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la mateixa.

 

-      Que la persona sol·licitant es compromet al compliment de les obligacions dels beneficiaris de subvencions, establides en l'article 14 de la Llei 38/200, de 17 de novembre.

 

-      Que la persona sol·licitant es compromet a declarar les ajudes de mínimis que li hagueren sigut concedides per qualsevol projecte durant els tres últims exercicis fiscals, amb indicació d'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara, o, si és el cas, declaració de no n’haver rebut cap; així com compromís de comunicar amb la major brevetat les obtingudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.

 

-      Que en cas de tractar-se d'una comunitat de béns, societat civil o una altra entitat econòmica sense personalitat jurídica no es dissoldrà fins que haja transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, d'acord amb el que establix l'article 11 de dita llei.

 

-      Que en cas de tractar-se de persones jurídiques no compartixen persona administradora i/o sòcies amb una altra empresa que ja haja sol·licitat esta ajuda.

 

-      Que en cas de tractar-se d'empreses participades, cap de les seues persones físiques o jurídiques han sol·licitat una ajuda en esta mateixa convocatòria.

 

-      Que en cas de tractar-se de persones físiques o jurídiques que tinguen participacions en altres empreses, estes no han sol·licitat esta ajuda.

 

3.- Formulari firmat per la persona interessada o representant legal de la persona o entitat sol·licitant que comprén les autoritzacions per a la consulta interactiva per part de l'òrgan gestor de:

 

•      els requisits de  trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb  l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT).

•      els requisits de  trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social (TGSS).

•      els requisits de  trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Tresoreria municipal.

•      l'informe de Vida Laboral.

 

En cas de no autoritzar o oposar-se a la comprovació per l'òrgan gestor d'estos requisits, haurà d'aportar-se de manera obligatòria la documentació acreditativa.

 

Quan la persona física, jurídica, comunitat de béns, societat civil o una altra entitat sense personalitat jurídica que realitze la sol·licitud de subvencions tinguera concedit un ajornament/fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària o amb la Tresoreria Municipal,  haurà de presentar amb la sol·licitud:

 

•      la resolució de concessió de l'ajornament/fraccionament de deutes

•      el certificat  de no tindre deutes posteriors a la concessió de l'ajornament (inclús encara que s'haguera autoritzat a l'òrgan gestor a consultar-ho)

 

 

 

Procediment i Instrucció

1.    La concessió de la subvenció regulada en esta convocatòria, es realitzarà d'acord amb el que establix els art. 22.1 i 23 a 27 de la LGS.

 

2.    La instrucció del procediment correspondrà al Servici d'Empreniment i Innovació Econòmica, que realitzarà d'ofici totes les actuacions que estime necessàries que per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de formular-se la proposta d'acord.

 

La concessió d'ajudes es realitzarà en règim de concurrència competitiva entre les persones sol·licitants que reunisquen la totalitat de requisits i documentació exigida en esta convocatòria fins a esgotar el crèdit disponible.

En cas que no s'esgote el crèdit disponible amb les sol·licituds presentades que reunisquen la totalitat de requisits i documentació exigida en la present convocatòria, la quantitat restant es prorratejarà entre estes sol·licituds. L'import màxim total que pot percebre cada persona o entitat subvencionada és de 1.800 euros.

En cas que el nombre de sol·licituds supere el crèdit disponible, es procedirà a realitzar un sorteig per a determinar des de quina sol·licitud s'inicia la tramitació i la revisió de sol·licituds, amb la consegüent concessió de subvencions a aquelles sol·licituds que complisquen tots els requisits i tinguen tota la documentació completa.

El vicesecretari de l'Ajuntament o funcionari d'habilitació nacional en qui delegue, alçarà acta d'este sorteig públic que es realitzarà en les dependències municipals el segon dia hàbil posterior a la finalització del termini per a presentar les sol·licituds. En la web municipal es donarà publicitat del lloc i hora en què es realitzarà este sorteig i el resultat del mateix.

 

3.    El procediment a seguir per al sorteig serà el següent:

 

a.    Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, el total de sol·licituds presentades s'ordenaran pel número de Registre General d'Entrada, establit en funció de la data i hora d'entrada en el Registre i s'assignarà un número correlatiu a cada sol·licitud, començant pel número 1 que s'assignarà a la primera sol·licitud presentada per Registre.

 

Si posteriorment a la presentació de la sol·licitud de subvenció, la persona interessada presentara per Registre General d'Entrada aportacions de documentació, únicament es considerarà a efectes del sorteig, la data i hora de la presentació de la sol·licitud inicial de subvenció i no de les aportacions posteriors de documentació

En cas que arribaren al servici gestor sol·licituds presentades en termini en qualsevol registre oficial d'entrada, una vegada publicades les llistes amb la numeració assignada, i realitzat el sorteig, se li assignarà el primer nombre a continuació de l'últim assignat.

 

b.    Una vegada obtinguda la llista ordenada de les sol·licituds pel criteri anteriorment exposat, esta es publicarà en la web i en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de València. El llistat contindrà el número de registre de la sol·licitud, el número ordinal corresponent assignat i les dades identificatives de la persona sol·licitant.

 

c.    A continuació es procedirà a realitzar un sorteig públic en les dependències municipals, davant del Vicesecretari de l'Ajuntament de València, o funcionari en qui delegue i alçarà acta del sorteig que marcarà el número de sol·licitud a partir del qual començarà la tramitació i l’estudi de les sol·licituds presentades fins a esgotar el crèdit disponible per a esta convocatòria de subvencions.

 

d.    Per a efectuar el sorteig es disposarà, en funció del nombre de sol·licituds presentades, de tants jocs de números, amb valors del 0 al 9, com siguen necessaris per a englobar la totalitat de sol·licituds presentades. Cada joc de números representarà les unitats de miler, les centenes, les desenes i les unitats.

 

e.    La revisió de sol·licituds començarà en el número extret en el sorteig i es continuarà amb el número següent fins a arribar al final de la llista ordenada, i en este cas i si fora necessari per no haver-se esgotat el crèdit, es continuarà per la primera sol·licitud fins a arribar a la sol·licitud amb què s'esgote el crèdit.

 

4.    Prèviament a elaborar la proposta d'acord, es publicaran a efectes de notificació en la pàgina Web municipal, en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament, un llistat provisional que contindrà el resultat obtingut de l'estudi de cada sol·licitud des del número ordinal obtingut en el sorteig fins a esgotar el crèdit. Este llistat contindrà:

a)    Sol·licituds proposades com a beneficiàries per contindre tota la documentació requerida i complir els requisits establits en la convocatòria.

b)    Sol·licituds desestimades per no complir els requisits establits en la convocatòria podent al seu torn també estar requerides per faltar-los documentació exigida en la convocatòria de la subvenció.

c)    Sol·licituds requerides per no haver presentat la totalitat de la documentació exigida en la convocatòria de la subvenció.

d)    Sol·licituds desistides per la persona interessada.

 

Les persones sol·licitants referides en el punt b) i c) se'ls atorgarà el termini de 10 dies naturals perquè al·leguen el que en el seu dret consideren oportú, o si és el cas, esmenen la sol·licitud i presenten la documentació requerida. Per tant, estos llistats provisionals podran veure's modificats en l'Acord definitiu d'aprovació de persones beneficiàries, en cas que s'estime l'al·legació i/o s'aporte la documentació requerida i en ambdós reunisca els requisits de la convocatòria.

Les sol·licituds que hagen sigut esmenades completament i complisquen els requisits establits en la convocatòria passaran a formar part del llistat definitiu de persones beneficiàries. De la mateixa manera, les sol·licituds que compten amb una al·legació estimatòria i tinguen al seu torn la documentació completa, també formaran part del llistat definitiu de persones beneficiàries, sempre que en funció de la seua posició en la llista ordenada de sol·licituds hi haja crèdit suficient per a atendre la seua sol·licitud. D'esta manera la llista provisional es modificarà i hi haurà sol·licituds que inclús estant en ella com a beneficiàries provisionals passaran a trobar-se sense crèdit.

 

 

5.    Durant el termini d'esmena de sol·licituds, les persones proposades com a beneficiàries, les que vagen a realitzar l'aportació de documentació i les que vagen a realitzar una al·legació, hauran de presentar per Seu Electrònica d'este Ajuntament, la informació de les seus dades bancàries. Hi ha un tràmit específic en la Seu Electrònica denominat “Subvencions d'Empreniment i Innovació Econòmiques: Aportació informació compte bancari”:

 https://seu.valència.es/seu/registre/procediment/AE.IE.16.

 

En el supòsit de no presentar dita informació en el termini establit, es considerarà que es desistix de la sol·licitud formulada.

 

 

6.    El servici instructor elaborarà un informe en què conste que de la informació que obra en el seu poder es desprén que les persones o entitats beneficiàries complixen tots els requisits necessaris per a accedir a les mateixes, així com la proposta de concessió de subvencions que serà elevada a la Comissió de valoració.

 

7.    La Comissió de valoració estarà composta per la direcció de Servici d'Empreniment i Innovació Econòmica o la persona en qui delegue, que actuarà com a presidenta; tres membres del personal tècnic municipal de l'Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics; actuarà com a secretària la Tècnica d'Administració General del Servici d'Empreniment i Innovació Econòmica o la persona en qui delegue. La Comissió a la vista de la proposta presentada emetrà un dictamen que, per conducte del servici instructor, se sotmetrà a l'aprovació de l'òrgan competent, que per delegació d'Alcaldia, és la Junta de Govern Local.

 

8.    Transcorregut el termini establit per a al·legar i esmenar les sol·licituds requerides per a això i informades pel Servici Instructor, este elevarà la proposta d'acord amb la Comissió de Valoració perquè la sotmeta a aprovació de l'òrgan competent i es procedisca a la seua posterior publicació.

 

9.    L'Acord serà objecte de publicació en la pàgina Web municipal, en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament i en la Base de Dades Nacionals de Subvencions, i assortix publicació els efectes de la notificació.

 

10.  L'Acord de concessió de les subvencions contindrà tant l'atorgament de les subvencions, que fixarà expressament la seua quantia i incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què ha de subjectar-se la persona beneficiària de les mateixes, com la desestimació expressa de la resta de les sol·licituds, si és el cas.

 

11.  El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà de sis mesos a comptar des del següent a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Posarà fi a la via administrativa i e spodrà interposar contra ella recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, davant del mateix òrgan que haja dictat la resolució, o bé recórrer directament davant de l'orde jurisdiccional contenciós administratiu en la forma i terminis previstos en la llei reguladora de dita jurisdicció.

 

12. Obligacions de les persones i entitats beneficiàries

 

Són obligacions de les beneficiàries:

 

a)    Mantindre l'activitat empresarial i romandre d'alta en el règim de la Seguretat Social corresponent, durant almenys 4 mesos, a partir del dia següent de la publicació de la resolució de concessió de la subvenció.

b)    Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer previstes per la vigent normativa en matèria de subvencions.

b)    Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei General de Subvencions, i en particular, per obtindre la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que ho hagueren impedit, o mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer prevista en l'article 14 de la Llei General de Subvencions.

c)    Complir les restants obligacions que detalla l'article 14 de la Llei General de Subvencions i les detallades en l'article 11 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i dels seus Organismes Públics.

d)    En el cas que la persona o empresa beneficiària es trobe compresa en els supòsits de l'article 3.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, haurà d'adaptar-se a les obligacions de publicitat activa que li resulten aplicables.

 

 

Pagament i justificació de les subvencions

1.- El pagament d'estes subvencions es realitzarà en un pagament únic per la totalitat de l'import concedit, per mitjà de transferència bancària, a partir de la data de la resolució de concessió, sense que siga necessària la constitució de garanties.

 

2.- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant la persona beneficiària no es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, o siga deutora per resolució de procedència de reintegrament, d'acord amb el que disposa l'article 34.5 de la LGS i en els articles 11 i 39 de l'Ordenança.

 

3.- El control del manteniment de l'activitat i l'alta en el règim de la Seguretat Social corresponent, durant 4 mesos a partir del dia següent de la publicació de la resolució de concessió de la subvenció, s'efectuarà, per mitjà de la comprovació d'ofici pel Servici d'Empreniment i Innovació Econòmica de:

 

o     Les altes i baixes dels beneficiaris de la subvenció en els epígrafs 671, 672, 673, 675 i 676 de l'Impost d'Activitats Econòmica i.

 

o     Estar d'alta en el Règim corresponent de la Seguretat Social de la persona física o de la persona administradora en cas de persones jurídiques, en el mes quint a comptar a partir del dia següent de la publicació de la concessió de la subvenció. Este control s'efectuarà per mitjà de la consulta a la vida laboral de la persona interessada. En cas de no autoritzar la seua consulta, la persona beneficiària haurà d'aportar l'acreditació del compliment d'esta obligació dins del quint mes a comptar de la data de la resolució de la concessió de l'ajuda, presentant la documentació acreditativa en el Registre General d'Entrada municipal.

 

Reintegrament de les subvencions

1.- El reintegrament de l'import percebut, quan procedisca, es regirà pel que disposa el títol II de la LGS i pel títol III del RLGS.

 

2.-Junt amb les causes d'invalidesa de la resolució de concessió, arreplegades en l'article 36 de la LGS, donaran lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com l'exigència de l'interés de demora corresponent des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acorde la procedència del reintegrament, els supòsits previstos amb caràcter general en l'article 37 de la Llei General de Subvencions.

 

3.- Sense perjuí d'iniciar el procediment de reintegrament, en cas d'incompliment de les obligacions establides amb motiu de la concessió de li subvenció, la persona o empresa beneficiària podran comunicar a l'òrgan gestor per registre d'entrada este fet i efectuar la devolució voluntària de la quantitat percebuda. Per a això, haurà de posar-se en contacte amb el Servici Gestor als efectes dels tràmits a seguir. Així mateix, es calcularan els interessos de demora fins al moment en què es produïsca la devolució efectiva per la seua banda.

 

Telèfons:

Horari de 8:30 a 15:30h:
962087167
962087194
962083659 
672325855

Horari de 11 a 18h:
602 882 032