Subvenció Municipal EMPRÉN I CONCILIA

Subvenció Municipal Emprén i Concilia

Objecte:
Fomentar la creació d'activitat empresarial en el terme municipal de València, mitjançant ajudes a persones que hagen donat d'alta en el RETA entre el 12 d'abril de 2023 i la data de presentació de la sol·licitud, afavorint la conciliació de la vida laboral i familiar.

Quantia:

1. Subvenció fixa de 2.000€ per sol·licitud que complisca els requisits.
2. Possible increment de 500€ en els següents casos:

a) Quan la persona que la seua alta en el RETA motive la sol·licitud de subvenció tinga fills/es
menors fins a 12 anys
en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

b) Quan la persona que la seua alta en el RETA motive la sol·licitud de subvenció tinga familiars
dependents al seu càrrec, siga o no cuidador professional
, en la data de finalització del termini
de presentació de sol·licituds. Ha d'existir un vincle de parentiu de fins a 1r grau de
consanguinitat o afinitat.

c) Quan la persona sol·licitant acredite tindre alguna persona treballadora que gaudi en
la seua empresa de mesures de conciliació de la vida laboral i familiar per tindre fills/es
menors fins a 12 anys o familiars dependents al seu càrrec
amb un vincle de parentiu
de fins a 1r grau de consanguinitat o afinitat, en la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds.

 

Requisits:

1. Ser persona física o jurídica, comunitat de béns, societat civil o una altra entitat econòmica sense personalitat jurídica.

2. Haver donat d'alta en l'IAE i en el RETA entre el 12 d'abril de 2023 i la data de presentació de la sol·licitud.

3. El local de desenvolupament de l'activitat ha d'estar a València. En cas de no disposar de local de desenvolupament de l'activitat, el domicili fiscal ha d'estar en el terme municipal de València

4. No haver estat d'alta en el RETA els 2 mesos anteriors a la data d'alta actual.

5. Tindre una plantilla mitjana inferior a 10 persones treballadores en els 12 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.

6. No estar incurs en cap de les causes de prohibició per a obtindre subvencions.

7. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

8. No tindre deute pendent amb l'Ajuntament de València.

9. Haver justificat qualsevol subvenció anterior concedida per l'Ajuntament de València.

10. No haver presentat falses declaracions.

 

Exclosos:

- Administracions públiques, empreses públiques, associacions, fundacions, etc.
- Personal autònom col·laborador.
- Personal l'inici d'activitat del qual genere alta en mutualitats professionals.

 

Documentació (Veure punt 5 de la convocatòria): Formulari de sol·licitud

- Formulari de preinscripció emplenat.
- Certificat actualitzat de Situació Censal.
- Informe de la Tresoreria de la Seguretat Social sobre la plantilla mitjana.
- En cas de societat civil, comunitat de béns o altres entitats: contracte de constitució.
- En cas de persones jurídiques: escriptura de constitució i estatuts actualitzats.
- Certificat de titularitat del compte bancari.
- Documentació específica per al cas de fills/as menors, familiars dependents o mesures de conciliació

 

Termini i forma de presentació:

PUBLICACIÓ EN EL BOP: Dimecres, 21 de febrer de 2024

Termini de sol·licitud: del dia 22/02/2024 fins al 12/03/2024 ambdós inclusivament.
 Presentació telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València.

 

Procediment i instrucció:

- Concessió per concurrència competitiva, per orde d'entrada de sol·licituds fins a esgotar el crèdit.
- Publicació de llistats provisionals de persones beneficiàries i desestimades.
- Possibilitat d'esmenar la documentació o presentar al·legacions.

 

Obligacions de les persones beneficiàries:

- Mantindre l'alta en el RETA durant 12 mesos.
- Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer.
- Reintegrar la subvenció en cas d'incompliment de les obligacions.
- Complir les altres obligacions establides en la convocatòria i en la normativa de subvencions.

 

 

Concurrència amb altres subvencions:

Les ajudes són compatibles amb altres subvencions, fins al límit del cost de l'objecte de la subvenció.

 

 

Més informació: Seu Electrònica de l'Ajuntament de València

En l'apartat “Legislació” d'este procediment es troba la convocatòria completa

Contacte:

Mails:
info@valenciactiva.es
emprende@valencia.es

Horari: 08.30 -14.00
96-208.71.94
96-208.71.86
96-208.40.72
010