Subvenció de suport a persones autònomes i microempreses per a a pal·liar l'increment del cost de les activitats econòmiques

SUBVENCIÓ MUNICIPAL DE SUPORT A PERSONES AUTÒNOMES I MICROEMPRESES PER A PAL·LIAR L'INCREMENT DEL COST DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DESENVOLUPADES EN EL TERME MUNICIPAL DE VALÈNCIA

 

Objecte: L'objecte de la present convocatòria és escometre actuacions encaminades a pal·liar l'increment del cost del desenvolupament de l'activitat econòmica a conseqüència del conflicte entre Ucraïna i Rússia.

Aquestes ajudes es dirigeixen a persones autònomes i microempreses  donades d'alta en algun epígraf vigent de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) abans de l'1 de novembre de 2021, i que desenvolupen la seua activitat en algun local del terme municipal de València.

Termini i forma de presentació de sol·licituds: fins al 28 de novembre

ENLLAÇ A SEU ELECTRÒNICA

CONVOCATÒRIA

 

Crèdit presupuestari

La quantia màxima destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a 1.214.900 €.

Quantía de la subvenció

Atorgar a les persones beneficiàries d'aquestes ajudes una quantitat de 200€ per cada persona autònoma o microempresa fins a esgotar el crèdit disponible per atendre a aquesta convocatòria.

En cas de no esgotar-se el crèdit destinat  a aquesta convocatòria, el crèdit restant es repartirà de manera proporcional entre totes les persones sol·licitants que resulten beneficiàries amb un import màxim de 500€.

 

 

Requisits per a ser persona o entitat beneficiària.

Podran acollir-se a aquesta subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió de les subvencions, i complisquen els següents requisits:

 • -Que la activitat econòmica siga desenvolupada per una persona autònoma o una microempresa.
 •  
 • -Que la persona autònoma o la persona societaria administradora de la microempresa estiga donada d'alta en el corresponent règim de la Seguretat Social en el moment de presentació de la sol·licitud.
 •  
 • -Que la activitat subvencionada estiga donada d'alta abans de l'1 de novembre de 2021, en algun epígraf vigent de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) i continue donada d'alta en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 •  
 • -Que l'activitat econòmica corresponent a l'esmentat epígraf, es desenvolupe en un local determinat que estiga situat en el terme municipal de València.
 •  
 • -Que el cost per exercir l'activitat subvencionada per la persona sol·licitant haja patit un increment igual o superior a 500€ en despeses corrents, a conseqüència del conflicte entre Rússia i Ucraïna des del 24 de febrer de 2022 fins a la presentació de la sol·licitud d'aquesta convocatòria.

 

*Es consideren despeses corrents a l'efecte d'aquesta convocatòria i amb caràcter taxatiu, els següents:

 • -Lloguer de locals destinats exclusivament a l'exercici de l'activitat i d'equips necessaris per al desenvolupament d'aquesta. No és subvencionable la compra de l'equipament ni el local, ni tampoc el prorrateig dels habitatges particulars, encara que l'activitat s'exercisca en elles.
  -Despeses derivades de contractes de subministrament d'energia, aigua, telèfon, internet o aprovisionament específicament referits a l'establiment de desenvolupament de l'activitat.
  -Despeses de carburant dels vehicles afectes al desenvolupament de l'activitat.