Convocatòria València Activa Subvenció Esdeveniments 2022

TERMINI DE SOL·LICITUD: Del 25 de maig de 2022 fins a esgotar el crèdit destinat a la mateixa i no més tard del dia 31 d'octubre de 2022.

Des de València Activa llancem una nova convocatòria València Activa d'Esdeveniments 2022 destinada a subvencionar la realització d'esdeveniments, fires, exposicions o xarrades eminentment divulgatius de temàtiques relacionades amb la tecnologia, innovació, ciència, investigació, disseny, emprenedoria i consolidació empresarial, que es desenvolupen en el municipi de València i ajuden a posicionar a la ciutat com un referent en l'economia del coneixement.

 

 

La quantia destinada a aquest programa de subvenció ascendeix a 500.000 euros.

L'import de la subvenció s'establirà sobre la base d'una puntuació i no podrà ser superior al 40% de l'import total del pressupost de l'esdeveniment. Cada esdeveniment, rebrà un import de entre 3.000 i 15.000 euros segons la puntuació obtinguda.

Així mateix, els projectes hauran de complir amb els següents requisits:

- Desenvolupar directament les activitats subvencionades en el municipi de València. Excepcionalment podran ser tinguts en compte aquells projectes que fins i tot no desenvolupant-se en el municipi de València, contribuïsquen, complint amb la resta de requisits, a posicionar, visibilitzar i promoure l'ecosistema i teixit econòmic de la ciutat.

- Hauran de realitzar-se abans del 20/12/2022 i després de l'adjudicació de la subvenció.

- L'activitat haver d'estar clarament alineada amb el Pla estratègic d'ocupació, formació i emprenedoria 2021-2024 de l'Ajuntament de València i/o el Pla Estratègic VLC Tech City 2021-2025 i/o amb l'eix 2 “Reactivació Econòmica” del “Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post-Covid19”.

El termini de presentació de sol·licituds s'obrirà l'endemà després de l'aprovació de les bases (24/05/2022) i romandrà obert fins a esgotar el crèdit destinat a la mateixa i no més tard del dia 31 d'octubre de 2022. L'import de l'última ajuda amb la qual es vaig esgotar el crèdit podrà ser inferior a la quantitat sol·licitada, esgotant-se el crèdit destinat a la convocatòria.
 

Les sol·licituds es presentaran a través de l'email convocatories@valenciactiva.es.
 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

 

Documentació per a sol·licitud de la subvenció, especificada en el punt 9 de les bases:

- Annex I (Model de sol·licitud normalitzat)
- Annex II
- Fitxa Manteniment Tercers FVA
- Certificat actualitzat d'estar al corrent amb l'Agència Tributària
- Certificat actualitzat d'estar al corrent amb la Seguretat Social
- Certificat actualitzat de titularitat bancària
- Poders i DNI/NIE de qui realitza la sol·licitud
- Composició de l'entitat:

  • · ITA – Informe de Treballadors en Alta – Des del 01/01/2022 fins a la data de la sol·licitud
  • · Relació de personal, desglossat per data de naixement, sexe i discapacitat (%)
  • · Contractes del personal
  • · Certificats de discapacitat - Resolució de discapacitat
     

Documentació per a la justificació de la subvenció, com es detalla en el punt 13 de les bases:

- Formulari normalitzat

- Documents justificatius: Factures, nòmines, justificants de pagament, etc.

- Acreditació de les puntuacions indicades en el Bloc 1: Experiència, Assistents, Abast, Col·laboracions i Tipus entrada.

- Acreditació de l'adopció de les mesures de difusió del caràcter públic del finançament fent públic esment de la subvenció de València Activa, logos, etc.

- Els documents per a la justificació econòmica hauran de sumar com a mínim el 100% de l'import declarat en el pressupost presentat en la sol·licitud inicial, imposats no subvencionables exclosos.

 

 

INFORMACIÓ SOBRE L'ÚS DE LOGOTIPS I ESMENTS EN XARXES SOCIALS

LOGO SEPARAT PNG

LOGO SEPARAT VECTORIAL

LOGO PARÈNTESI PDF

LOGO PARÈNTESI PNG

LOGO PARÈNTESI VECTORIAL

 

Més informació en el telèfon 962087458.