Ajudes València Activa Formació Idiomes 2021

 

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (5/11/2021)

PROPOSTA DE CONCESSIÓ DEFINITIVA (21/10/2021)

NOU LLISTAT. PROPOSTA DE CONCESSIÓ (23/09/2021)

**AVÍS: S'obri un termini de 10 dies hàbils (del 24 de setembre al 7 d'octubre de 2021) perquè les persones interessades esmenen la falta de documentació, presenten al·legacions i documents que estimen oportuns.

LLISTA PROVISIONAL SOL·LICITUDS ADMESES I NO ADMESES AJUDES TAXES IDIOMES 2021 (03/09/2021)

CONVOCATÒRIA (Publicada en el BOP el 03/03/2021)

SOL·LICITA-LA ACÍ (Fins a el 31 de juliol de 2021)

 

Costegem​ les taxes dels exàmens de certificació oficial de valencià, anglés, francés, italià, alemany, portugués i xinés, nivells A2, B1, B2, C1 i C2, incloent a més en el cas del valencià els certificats específics “Llenguatge administratiu”, “Correcció de textos”, i “Llenguatge als mitjans de comunicació”​, aprovats en el període comprés entre entre l'1 d'agost de 2020 i el 31 de juliol de 2021, tots dos inclusivament.

La finalitat d'aquestes ajudes és fomentar l'obtenció de certificacions dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 de persones que tinguen 16 anys o més, inscrites en un centre d'ocupació ESPAI LABORA, mitjançant ajudes econòmiques destinades a finançar les taxes de les proves de competència i es podran sol·licitar fins al 31 de juliol de 2021.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data de 19 de febrer de 2021, ha acordat aprovar la convocatòria de les 'Ajudes València Activa Formació Idiomes 2021': valencià, anglés, francés, italià, alemany, portugués i xinés”.

-NOVETATS: Enguany , com a novetat, s'abonarà la totalitat de la taxa (eliminant el límit de 200 €) i s'introdueix com a criteri de prelació els menors ingressos econòmics del sol·licitant en l'últim exercici fiscal amb obligació de declarar.

Requisits de les persones sol·licitants:

a) Tenir 16 anys d'edat o més en el moment de presentació de la sol·licitud.

b) Trobar-se empadronades en el municipi de València en la data de l'aprovació d'aquesta convocatòria per la Junta de Govern Local.

c) Estar inscrites en un centre d'ocupació ESPAI LABORA i estar en possessió del Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació ( D.A.R.D.E. ), vigent en el moment de presentar la sol·licitud de concessió de l'ajuda.

d) Haver aprovat les proves de certificacions dels idiomes valencià i/o anglés, francés, italià, alemany, portugués o xinés, en els seus nivells A2, B1, B2, C1, C2 o equivalents, i incloent a més en l'idioma valencià els certificats específics ‘Llenguatge  administratiu’, ‘Correcció de textos’, i ‘Llenguatge als mitjans de comunicació’, en el període comprès entre entre l'1 d'agost de 2020 i el 31 de juliol de 2021, tots dos inclusivament.
e) No tenir deute algun pendent amb l'Ajuntament de València.

f) Haver justificat qualsevol subvenció que els hagi estat concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de València, sempre que hagi finalitzat el corresponent termini de justificació.

g) No trobar-se culpables en cap de les circumstàncies dels apartats 2 i 3 de l'article 13 de la L.G.S., i, en particular, estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.