Subvenció per al suport a artistes fallers i carrossers 2020

LLISTATS PROVISIONALS DE PERSONES BENEFICIÀRIES I PERSONES QUE NO COMPLEIXEN REQUISITS

 

CONVOCATÒRIA

Accedeix a la convocatoria i consulta els tràmits

 

SUBVENCIÓ MUNICIPAL PER AL SUPORT A ARTISTES FALLERS I CARROSSERS 2020

DESCRIPCIÓ

 

L'objecte de la present convocatòria és, d'una banda, donar suport al sector empresarial format pel conjunt d'artistes fallers:

            - el local de desenvolupament l’activitat del qual estiga a València i hagen subscrit un contracte amb una Comissió Fallera per a la realització d'una Falla per a les festes falleres de 2019 i/o de 2020, per a desenvolupar-ho en el terme municipal de València o fora d'ell.

I, d'altra banda, donar suport al sector empresarial format per carrossers:

            - el local de desenvolupament l’activitat del qual estiga a València i hagen subscrit un contracte per al disseny, construcció i lloguer de carrosses per a actes festius de 2019 i/o de 2020, per a desenvolupar-ho en el terme municipal de València o fora d'ell.

 

El suport consistix a subvencionar part dels gastos corrents de la seua activitat (veure punt 9 convocatòria)

 

QUI POT SOL·LICITAR-LA

Podran acollir-se a esta subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió de les subvencions, i complisquen els requisits exigits en la convocatòria

 

 

REQUISITS

Els senyalats en la normativa general sobre subvencions públiques i els específicament establits en les Bases de la convocatoria:

 

  1. a) Que la persona sol·licitant estiga donada d'alta en algun o alguns d'estos els epígrafs d'IAE: en els del Grup 465 i/o en  els epígrafs 495.9, 861, 855.9 i 856.1

 

  1. b) En el cas d’artistes fallers:

 

Que hagen subscrit un contracte per a la realització d'una falla per a les festes falleres de 2019 i/o de 2020 amb una comissió fallera, per a desenvolupar-lo en el terme municipal de València o fora d'ell i haja complit les condicions en ell establides.

 

En el cas de carrossers:

Que hagen subscrit un contracte per al disseny, construcció i lloguer de carrosses per a actes festius de 2019 i/o de 2020, per a desenvolupar-ho en el terme municipal de València o fora d'ell i haja complit les condicions en ell establides.

 

  1. c) En el cas d'artistes fallers:

Que el local de desenvolupament de l'activitat estiga a València i el contracte per a la realització de la falla per a les festes falleres de 2019 i/o de 2020 estiga signat amb una comissió fallera per a desenvolupar-lo en el terme municipal de València o fora d'ell.

 

En el cas de carrossers:

Que el local de desenvolupament de l'activitat estiga a València i el contracte per al disseny, construcció i lloguer de carrosses per a actes festius de 2019 i /o 2020 estiga signat per una entitat pública o privada.

 

  1. d) No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i, en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Este requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, en el seu cas.

 

  1. e) No tindre deute algun pendent amb l'Ajuntament de València. Este requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, en el seu cas.

 

  1. f) Haver justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

 

  1. g) En cas de comunitats de béns, societats civils  o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders bastants per a complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l'article 11.3 LGS, l'agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre's fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS. Així mateix, en cas de concessió de la subvenció, la resolució contindrà els percentatges de participació de les persones integrants en l'entitat beneficiària, en funció dels quals participaran en els drets i obligacions derivats de l'atorgament de la subvenció.

 

 

 

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) (publicat el 22 de juliol), per tant, el termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 23/07/2020 i finalitzarà el 11/08/2020.

 

El model de sol·licitud normalitzat per a l'obtenció de les ajudes regulades en la present convocatòria estarà disponible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Valéncia, quan comence tal termini. https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AE.IE.70.

 

QUANTIA

Se subvencionarà el 100% del total dels gastos subvencionables fins a un màxim de 5.000 €,

Quan la suma dels imports sol·licitats pels qui complisquen els requisits per a accedir a les subvencions siga superior a l'import objecte de la convocatòria, este import es prorratejarà entre els beneficiaris en proporció a l'import de les factures presentades

En el cas que una vegada valorades les sol·licituds de subvenció la suma dels imports concedits siga inferior a l'import objecte de la present convocatòria, la quantitat restant es prorratejarà entre aquelles persones beneficiàries que hagen presentat factures que es corresponguen igualment amb gastos subvencionables d’acord amb la present convocatòria, per un import superior als 5.000 euros. Este prorrateig es realitzarà en proporció a l'import de les factures presentades que excedisquen d'esta quantitat. L'import màxim que en el seu cas es pot obtindre en este segon prorrateig és de 3.000. Per tant, l'import màxim total que pot percebre una persona o entitat beneficiària d'esta subvenció és de 8.000 euros.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

 

1.-La sol·licitud normalitzada ha d'estar signada per la persona interessada o el/la seu/a representant legal i ha d'acompanyar-se obligatòriament de documentació  según siga persona física o jurídica

 

2. Factures corresponents al gastos subvencionables acompanyades de l’acreditació corresponent del pagament. La presentació de les factures i els justificants de pagament ha de realitzar-se segons s'indica en el punt 10 de la convocatòria. Ha d’omplir-se obligatòriament l'annex I. Compte justificatiu que acompanya la sol·licitud.

 

3. Formulari normalitzat de declaració responsable signat per la persona interessada o representant legal de la persona o entitat sol·licitant.

 

 4. Formulari signat per la persona interessada o representant legal de la persona o entitat sol·licitant que comprén les autoritzacions per a la consulta interactiva per part de l'òrgan gestor dels requisits de trobar-se el corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), davant de la Seguretat Social (TGSS) i amb la Tresoreria municipal.

 

5. Sol·licitud d'alta en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi de l'Ajuntament de València, dirigida al Servici de Fiscal Gastos de l'Ajuntament de València. Este document és independent de la sol·licitud de subvenció, per la qual cosa no s'hi incorporar, sinó que ha de presentar-se per separat pel Registre d'Entrada dirigit al Servici Fiscal Gastos.

 

Veure tot en el punt 8 de la convocatòria.

 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES

 

1. Es consideren gastos subvencionables aquells que de manera indubtable responguen a la naturalesa i objecte de l'activitat subvencionada, i que complisquen les condicions següents:

 

  • Que hagen sigut realitzats des de l'1 de gener de 2019 fins a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Que haja sigut efectivament pagat per la persona o entitat sol·licitant de la subvenció

amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.

  • Que el gasto realitzat no siga superior al valor de mercat.

 

2. Se subvencionarà el 100% del total dels gastos subvencionables justificats, exclosos els impostos susceptibles de recuperació, fins a un import màxim individualitzat per persona o entitat beneficiària de fins a 5.000 €. En cas que una vegada valorades les sol·licituds de subvenció la suma dels imports concedits siga inferior a l'import objecte de la present convocatòria, la quantitat restant es prorratejarà entre les persones beneficiàries en proporció a l'import de les factures presentades que no hagen sigut ateses en el primer prorrateig, de conformitat amb el que s'establix en el punt 4 de la convocatòria.

 

3. Es considera que estan inclosos en la finalitat de l'activitat subvencionada únicament i exclusivament els gastos corrents detallats en el punt 9 de la convocatoria.