Ajudes als sectors econòmics tradicionals valencians 2023

ENLLAÇ A SEU ELECTRÒNICA

 

TERMINI DE SOL·LICITUD: DEL 31 DE MAIG AL 19 DE JUNY DE 2023

 

OBJECTE

L’objecte de la convocatòria és preservar i fomentar l'activitat econòmica dels sectors productius tradicionals valencians formats pel conjunt d’artistes de falles i artistes de carrosses, el sector empresarial de la indumentària valenciana, orfebreria valenciana, pirotècnia, bandes, estendards, insígnies, revistes i altres mitjans de comunicació (webs i altres) l’activitat dels quals estiga directament vinculada a les festes falleres i/o les festes tradicionals de la ciutat. Tots els sectors han de tindre el seu local de desenvolupament de l’activitat al terme municipal de València, amb especial atenció al barri de Ciutat Fallera. 
Estes ajudes es dirigixen a cobrir les despeses corrents de l’activitat realitzada per les persones físiques o jurídiques o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica.
 

QUANTIA TOTAL

La quantia màxima destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a 478.456 euros.

 

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

Atorgar a les persones beneficiàries d'aquestes ajudes:

a) 100% de despeses subvencionables justificades fins a un màxim de 5.000€
b) Addicionalment, 1.000€ més en el cas d'artistes de falles i carrosses que desenvolupen la seua activitat en Ciutat Fallera

DESPESES SUBVENCIONABLES

 • - Despeses corrents pagades entre l'17 de maig de 2022 i la data de presentació de la sol·licitud.
 • - Despeses derivades de contractes de subministrament d'energia, aigua, telèfon, internet o aprovisionament específicament referits a l'establiment de desenvolupament de l'activitat.
 • - Despeses de personal: nòmines, quota d'autònom i seguretat social a càrrec de l'empresa.
 • - Primes d'assegurances (assegurança de responsabilitat civil per un màxim d'una anualitat i altres)
 • - Serveis de gestoria, assessorament o consultoria de qualsevol matèria.
 • - Lloguer de locals destinats exclusivament a l'exercici de l'activitat i d'equips necessaris per al desenvolupament d'aquesta.

PERSONES O ENTITATS BENEFICIÀRIES

Persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes.

Estar donat d'alta en els epígrafs de la convocatòria amb data anterior a la publicació en el BOP de la convocatòria i exercir l'activitat en el terme municipal de València.

REQUISITS PER A SER PERSONA O ENTITAT BENEFICIÀRIES

 • a) Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per una persona física o jurídica o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica legalment constituïdes.

 

 • b) Estar donat d'alta en alguna de les activitats (IAE) dels sectors identificats en l'Annex I d'aquesta convocatòria, amb data anterior a la publicació en el BOP de la mateixa

 

 • c) Que el local de desenvolupament de l'activitat es trobe en el terme municipal de València.

 

 • d) Acreditar despeses corrents subvencionables recollits en l'Annex II d'aquesta convocatòria.
 •  
 • A més:
 •  
 • e) En el cas d'artistes de falles:
 • - Que hagen subscrit un contracte per a la realització d'una Falla per a les festes falleres de 2022 i/o 2023 amb una Comissió Fallera, per a desenvolupar-lo en el terme municipal de València o fora d'ell i que en el seu cas s'hagen complit les condicions en ell establides.
 •  
 • f) En el cas d'artistes de carrosses:
 • - Que hagen subscrit un contracte per al disseny, construcció i lloguer de carrosses per a actes festius de 2022 i/o 2023 i que en el seu cas s'hagen complit les condicions en ell establides.
 •  
 • g) En el cas indumentària valenciana i orfebreria valenciana:
 • - Que els ingressos de l'activitat provinguen majoritàriament d'orfebreria valenciana i/o indumentària valenciana.
 •  
 • h) En el cas estendards, bandes o insígnies:
 • - Que hagen subscrit un contracte amb la finalitat de subministrar estendards, bandes o insígnies per a les festes falleres de 2022 i/o 2023 amb una Comissió Fallera i que en el seu cas s'hagen complit les condicions en ell establides.
 •  
 • i) En el cas de revistes i altres mitjans de comunicació
 • - Que la seua activitat es dedique majoritàriament les festes falleres i/o altres festes tradicionals de la ciutat.

 

 

TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DEL 31 DE MAIG AL 19 DE JUNY DE 2022

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP (Publicada el 30/5/2023).

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà mitjançant una sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través del procediment establit a l’efecte en la seu electrònica de l’Ajuntament de València: https://sede.valencia.es/sede/  > Tràmits > Matèries > Activitat econòmica, empleo consum

Per a fer-ho, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut.

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 • - NIF per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, de la persona o empresa sol·licitant.
 • - Certificat actualitzat de Situació Censal,
 • - Declaració Responsable
 • - Factures per import net màxim de 5.000€
 • - Justificants de pagament de les factures presentades amb identificació de persona o empresa destinatària
 •  

Més informació en: 

962087194 - 8.00 h a 14.30 h
960635690 - 8.00 h a 15.00 h
962083659 - 8.30 h a 15.30 h
010