Observatori Socioeconòmic d’Ocupació i Formació

L'Observatori Socioeconòmic d’Ocupació i Formació, naix davant la necessitat de disposar d'una eina eficaç d'anàlisi que permeta seguir detectant necessitats actuals i tendències de futur de les empreses de la ciutat de València en el camp de la qualificació dels recursos humans, així com necessitats per a la inserció sociolaboral de les persones aturades, i especialment, l'estabilitat en l'ocupació dirigida a joves, dones, aturats i aturades de llarga durada i persones amb diversitat funcional per a la posterior concreció i disseny de programes específics de formació i inserció que s'ajusten a les dades obtingudes.

 

L'Observatori Socioeconòmic d’Ocupació i Formació es crea dins del V Pacte per l’Ocupacio de la ciutat de València, i son membres del mateix, la Regidoria d’Ocupació i Formació de l’Ajuntament de València, la Fundació del Pacte per l'Ocupació, la Confederació Empresarial Valenciana, UGT, CC.OO i USO. Participen como entitats invitades el SERVEF , la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València.

 

La unitat tècnica analitza distintes variables sociològiques, econòmiques, demogràfiques, legislatives i tecnológiques que interactuen sobre el mercat de treball; i és l'encarregada de la elaboració del Diagnòstic del mercat laboral de la ciutat de València (Programa AVALEM Territori del SERVEF) , que busca tindre un millor coneixement de la realitat socioeconòmica de la ciutat per a adequar les polítiques d'ocupació al territori.

 

Els objectius de L'Observatori Socioeconòmic d’Ocupació i Formació de la Fundació del Pacte per l'Ocupació permeten:

• Millorar el coneixement del mercat de treball des del punt de vista de l'estructura ocupacional.

 

• Utilitzar les projeccions i dades actuals de l'Observatori per a finalitats d'orientació.

 

• Utilitzar les dades actuals i projeccions per a la planificació dels Plans i Programes a desenvolupar.

 

• Identificar les ocupacions emergents a València i la seua hinterland i realitzar el seguiment de les professions, establides pels Codis Nacionals d'Activitats Econòmiques de les ocupacions que generen ocupació així com un seguiment del mercat de treball: ofertes, demandes, contractacions, etc.

 

• Fiabilitzar, analitzar, processar i adequar tota la informació resultant de les activitats al fet que es refereixen els apartats anteriors.

 

• Recolzar als diferents treballs, a través de les anàlisis i difondre la informació resultant dels treballs i anàlisis realitzades. Aquesta informació permet conèixer amb una major amplitud la realitat del mercat de treball local que presenta al seu torn singularitats diferenciades del seu entorn, tant en la seua estructura empresarial com en els-les treballadors-es dins del context global econòmic.

 

Segons l'ordre 12/2016, de 29 de juliol, de la Consellería d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa de foment dels acords territorials en matèria d'ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana:

Article 19

f) En el cas d'entitats privades, complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que es disposa en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, en el cas que l'entitat perceba durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan, almenys, el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que aconseguisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros. Sense perjudici de l'anterior, qualsevol beneficiari que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions, de l'administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de la Llei 2/2015, per import superior a 10.000 euros, haurà de donar l'adequada publicitat a la mateixa, indicant almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionat. La difusió d'aquesta informació es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web. En cas que no disposen de pàgina web on realitzar aquesta publicitat, podran complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

Entitat: Fundació C.V. Pacte por la Ocupació de la ciutat de València
Data d'inici: 23 de desembre de 2016
Data de finalització: 30 de setembre de 2017
Subvenció concedida: 50.000 €