Protecció de dades personals

Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de València i podran ser utilitzats pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant del Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de València.