Escoles d'Ocupació Et Formem

CONVOCATORIA TANCADA

 

PROGRAMA ET Formem APROVAT EN LA CONVOCATÒRIA 2021_2ª ETAPA (Dirigits a persones desocupades majors de 16 anys).

Normativa:

Resolució de 15 de desembre de 2020, per la qual es convoca la segona etapa de programa mixt d'ocupació-formació ET Formem per a l'exercici 2021, en aplicació de l'Ordre 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa ET Formem.

ET Formem Suport a l`Administració (FETFO 2021/10/46)

Grup únic: CP (ADGG0208) Activitats Administratives en relació amb el client (800 hr): de les quals 680 són de formació teoricopràctica i 120 són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. Nivel 2

Lloc d'Impartició: CMOF Lleons, C/ Lleons 9-11_València

Núm. Alumnat: 10

Duració: 12 mesos

En aquesta primera etapa es desenvolupa la especialitat completa, dirigides a l'obtenció del CP de nivell 2. S'hauran de complir tots els requisits establits en el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat (d'ara en avant RD 34/2008) i l'Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s'estableixen certificats de professionalitat dictats en la seua aplicació (d'ara en avant Ordre ESS/1897/2013).

 

- IMPORTANT: CÓM ÉS EL PROCÉS DE SELECCIÓ DEL ALUMNAT

L'article 12.4 de l'Ordre 14/2017 estableix que "En el cas de *entitades que presenten sol·licitud en totes dues etapes i obtinguen resolució favorable en les dues, l'alumnat seleccionat participant en la primera continuarà en la segona, sempre que reunisca els requisits per a accedir a la
formació a impartir."
L'Entitat promotora a la vista del desenvolupament del programa estima que a la seua finalització un percentatge aproximat d'un 10% de l'alumnat/treballador de l'especialitat ADGG0408 no superarà o no finalitzarà la primera etapa del projecte, per la qual cosa el Grup de Treball Mixt, per a complir la previsió de l'article 5.4 de l'Ordre 14/2017 de bases quant al número d'alumnat/treballador per projecte Et Formem, acorda que l'Entitat recapte mitjançant oferta de serveis formatius del Espai Labora corresponent l'enviament d'entre 3 i 5 persones candidates per lloc oferit segons assenyala l'article 12 de l'ordre de bases abans esmentada.

Bases Alumnat Et Formem Suport a l' Adminsitració (FETF2/2021/46)

Anexo II_relació de llocs de treball Alumnat

Model sol·licitud Inscripció

Acta de selecció vacant alumnat/treballador del CP (ADGG0208) Activitats Administratives en relació amb el cliente N2 (fecha publicación: 4/05/2021)

SELECCIÓ EQUIP DOCENT Y DIRECTIU. 

Contínua l'equip seleccionat per a la primera etapa.

Anexo I_relacio llocs de traball equip directiu, docent i de suport

 

Informació general

Les Escoles d'Ocupació Et Formem són  programes mixtos d'Ocupació-Formació destinats a persones amb dificultats d'inserció laboral o persones pertanyents a col·lectius vulnerables, que tenen com a objectiu millorar la qualificació i facilitar la inserció laboral dels seus participants

mitjançant la realització d'obres o serveis d'utilitat pública o interés social.

Normativa
Ordre 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa mixt d'ocupació-formació Escoles d’Ocupació Et Formen, destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables.

A qui van dirigits

Persones aturades majors de 16 anys i col·lectius preferents referits en l’article 4 de l'ordre:

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris les persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyent a col·lectius vulnerables:

           a) Persones en situació o risc de pobresa, exclusió social o privació material severa.

b) Dones, especialment les víctimes de violència de gènere.

c) Persones que encapçalen famílies monoparentals.

d) Persones amb diversitat funcional.

e) Persones que pateixen discriminació en l'accés a l'ocupació per alguna situació personal.

f) Persones majors de 45 anys amb baixa qualificació.

g) Persones en atur de llarga durada.

Durada 

6 mesos en una primera etapa que pot tindre continuïtat fins a 12 més si s'aprova una segona etapa prèvia nova convocatòria.

Formació 

La formació que s'imparteix és certificada. 

Contractació 

A l'alumnat se'ls contracta per l'entitat municipal mitjançant un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent a cada moment des de l'inici del projecte.

Per a accedir com a alumne/a 

Segons les bases publicades al web de LABORA, han d'estar inscrits en la seua oficina d'ocupació com persona aturada i sol·licitar la formació interessada. La selecció de l'alumnat anirà precedida de la tramitació d'oferta de serveis formatius pel corresponent centre LABORA. L'alumnat seleccionat haurà de pertànyer a algun dels col·lectius que estableix l'ordre reguladora.

Per a accedir com a personal directiu, docent i administratiu

El procés de selecció per a l'equip directiu, docent i administratiu és per mitjà d'oferta d'ocupació elaborada per la comissió mixta i tramitada per GVAjobs. També podria ser mitjançant convocatòria pública. Caldrà estar a les bases de selecció que es publiquen en el moment d'aprovació dels projectes.

Més informació

http://www.labora.gva.es/es/programas-formativos

 

 

Descarga de documentos: