Escoles d'Ocupació Et Formem

¡¡NOVETAT¡¡

PROGRAMA ET Formem APROVAT EN LA CONVOCATÒRIA 2020_1ª ETAPA (Dirigits a persones desocupades majors de 16 anys).

Normativa:

Resolució de 10 de març de 2020, per la qual es convoca per a l'exercici 2020 la primera etapa de programa mixt d'ocupació-formació ET Formem per a l'exercici 2020, en aplicació de l'Ordre 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa ET Formem.

ET Formem Suport a l`Administració (FETFO 2020/3/46)

Grup únic: ADGG0408 Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals. 430 *hr): de les quals 390 són de formació teoricopràctica i 40 són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. Nivell 1 i per a la seua realització a l'aula 2 o 4 del *CMOF Lleons, Núm. centre 4600001918.

Aquest projecte podrà tindre continuïtat en la segona part d'aquest programa amb el nivell 2 d'aquesta mateixa família i àrea professional, si així se sol·licita i fóra aprovat en la convocatòria que es publicarà amb posterioritat. Aquest CP de nivell 2 està homologat en el mateix centre: (ADGG0208) Activitats Administratives en relació amb el client (800 *hr): de les quals 680 són de formació teoricopràctica i 120 són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació.

Lloc d'Impartició: CMOF Lleons, C/ Lleons 9-11_València

Núm. Alumnat: 10

Duració: 6 mesos

En aquesta primera etapa es desenvolupa la especialitat completa, dirigides a l'obtenció del CP de nivell 1. S'hauran de complir tots els requisits establits en el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat (d'ara en avant RD 34/2008) i l'Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s'estableixen certificats de professionalitat dictats en la seua aplicació (d'ara en avant Ordre ESS/1897/2013).
Durant aquesta primera etapa s'impartirà la següent formació complementària de caràcter modular: Inserció laboral, sensibilització mig ambiental i en igualtat de gènere, codi FCOO03, de 10 hores de duració; Bàsic de prevenció de riscos laborals, codi FCOS02, de 30 hores de duració.

- IMPORTANT: CÓM ÉS EL PROCÉS DE SELECCIÓ.

 

A) SELECCIÓ EQUIP DOCENT, DIRECTIU I DE SUPORT

- Comunicació convocatòria pública 

Annex 1: relació llocs de treball 

- Edicte publicació i bases generals per a la selecció de personal directiu, docent i administratiu

- Certificat de publicació el tauler municipal 

Accés​ al tauler d`edictes municipalhttps://sede.valencia.es/sede/edictos/detalle/cf90a010938bcf31e6abfb72cf549c5c691e6f941bcdc12994da68960bb90f31

Data publicació: 19/10/2020

InicI termini sol·licitud participació en el procés de selecció: 20/10/2020

Finalització termini: 26/10/2020

- Documentació a presentar: http://www.labora.gva.es/es/programas-formativos

- Sol·licitud model normalitzat

- Curriculum_Autobaremación Labora

- Presentació telemàtica sol·licituts en seu electrònica Ajuntament València:   https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AD.IS.20

 

ACTAS EQUIP DOCENT, DIRECTIU I DE SUPORT

- Actes de baremació: 

Acta baremació direcció+Cap+PRL (publicació 09/11/2020)

Acta personal administratiu (publicació 09/11/2020)

Acta personal docent CP  ADGG0408 Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals (publicació 09/11/2020)

Fi termini al·legacions: 12 de novembre 2020

-Actes resolució al·legacions i cita entrevista

Acta personal direcció+CAP+PRL (publicació 17/11/2020)

Acta personal administratiu (publicació 17/11/2020)

Acta personal docent CP (publicació 17/11/2020)

-Actes Entrevista (20/11/2020)

Acta entrevista direcció+CAP+PRL (20/11/2020)

Acta entrevista personal administratiu (20/11/2020)

Acta entrevista personal docent CP ADGG0408 Operacions Auxiliars de Servicis Administratius i Generals (20/11/2020)

-Actes Finals (20/11/2020)

Acta final direcció+CAP+PRL (20/11/2020)

Acta final personal administratiu (20/11/2020)

Acta final personal docent CP ADGG0408 Operacions Auxiliars de Servicis Administratius i Generals (20/11/2020)

 

B) SELECCIÓ ALUMNAT: 

Nota: La selecció de l`alumnat será precedida de tramitación d'ofertas de servicis formatius per el corresponent Espai Labora

L'alumnat que conste en el llistat del sondeig de Labora haurà de esperar a ser citat pel Servei de Formació i Ocupació per a començar el procés de selecció.

- Bases Generals per a la selecció del alumnat/treballador participant 

- Annex I_ Places d'alumnat

 

ACTA ALUMNAT

-Acta final de selecció i resolució d'al·legacions

Acta de resolució d'al·legacions i definitiva de selecció de l' alumnat (publicación 16/11/2020)
 

 

Informació general

Les Escoles d'Ocupació Et Formem són  programes mixtos d'Ocupació-Formació destinats a persones amb dificultats d'inserció laboral o persones pertanyents a col·lectius vulnerables, que tenen com a objectiu millorar la qualificació i facilitar la inserció laboral dels seus participants

mitjançant la realització d'obres o serveis d'utilitat pública o interés social.

Normativa
Ordre 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa mixt d'ocupació-formació Escoles d’Ocupació Et Formen, destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables.

A qui van dirigits

Persones aturades majors de 16 anys i col·lectius preferents referits en l’article 4 de l'ordre:

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris les persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyent a col·lectius vulnerables:

           a) Persones en situació o risc de pobresa, exclusió social o privació material severa.

b) Dones, especialment les víctimes de violència de gènere.

c) Persones que encapçalen famílies monoparentals.

d) Persones amb diversitat funcional.

e) Persones que pateixen discriminació en l'accés a l'ocupació per alguna situació personal.

f) Persones majors de 45 anys amb baixa qualificació.

g) Persones en atur de llarga durada.

Durada 

6 mesos en una primera etapa que pot tindre continuïtat fins a 12 més si s'aprova una segona etapa prèvia nova convocatòria.

Formació 

La formació que s'imparteix és certificada. 

Contractació 

A l'alumnat se'ls contracta per l'entitat municipal mitjançant un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent a cada moment des de l'inici del projecte.

Per a accedir com a alumne/a 

Segons les bases publicades al web de LABORA, han d'estar inscrits en la seua oficina d'ocupació com persona aturada i sol·licitar la formació interessada. La selecció de l'alumnat anirà precedida de la tramitació d'oferta de serveis formatius pel corresponent centre LABORA. L'alumnat seleccionat haurà de pertànyer a algun dels col·lectius que estableix l'ordre reguladora.

Per a accedir com a personal directiu, docent i administratiu

El procés de selecció per a l'equip directiu, docent i administratiu és per mitjà d'oferta d'ocupació elaborada per la comissió mixta i tramitada per GVAjobs. També podria ser mitjançant convocatòria pública. Caldrà estar a les bases de selecció que es publiquen en el moment d'aprovació dels projectes.

Més informació

http://www.labora.gva.es/es/programas-formativos

 

 

Descarga de documentos