Ajudes als sectors econòmics de Ciutat Vella

 

CONVOCATÒRIA (Aprovada en JGL el 28/06/2021)

TERMINI DE SOL·LICITUD D'AJUDES:​ AMPLIAT FINS AL 9 D'AGOST DE 2021

 

ENLLAÇ A SEU ELECTRÒNICA

 

OBJECTE

L'objecte de la present convocatòria és escometre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències econòmiques de la declaració de la pandèmia i de l'estat d'alarma, amb major incidència per les seues característiques intrínseques, sobre l'activitat econòmica del districte de Ciutat Vella.

Aquestes ajudes es dirigeixen a cobrir les despeses corrents de l'activitat realitzada per les persones treballadores autònomes i les microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores.

 

 

QUANTIA TOTAL

La quantia màxima destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a més de 7.000.000 euros.

 

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

Atorgar a les persones beneficiàries d'aquestes ajudes:

1) Una quantitat fixa de 2.000€ per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats en l'Annex I d'aquesta convocatòria.

2) Una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses o autònoms donades d'alta en algun dels epígrafs de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) en el cens corresponent de l'Ajuntament de València, que figuren en l'Annex I d'aquesta convocatòria.

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

Seran despeses subvencionables les despeses corrents pagades en el període comprés entre l'1 d'abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

Es consideren despeses corrents subvencionables en aquesta convocatòria els que es determinen en l'Annex II d'aquesta convocatòria

 

PERSONES O ENTITATS BENEFICIÀRIES

1) Persones autònomes o microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores, que exercisquen la seua activitat en un local situat en el districte de Ciutat Vella i que estiguen donades d'alta en els epígrafs de l'Impost d'activitats Econòmica (IAE) en el cens corresponent de l'Ajuntament de València, epígrafs que figuren en l'Annex I d'aquesta convocatòria.

2) Persones autònomes i les microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores, que exercisquen la seua activitat en un local situat en el districte de Ciutat Vella i hagen sigut beneficiàries d'alguna ajuda del Pla Resistir, Ajudes Parèntesis convocades per aquest Ajuntament, per estar donades d'alta en els epígrafs de l'Impost d'activitats Econòmica (IAE) que figuren en l'Annex II i que continuen d'alta en aquest.

 

REQUISITS PER A SER PERSONA O ENTITAT BENEFICIÀRIES

- Podran acollir-se a aquesta subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió de les subvencions, i complisquen els següents requisits:

a) Que el local de desenvolupament de l'activitat es trobe en el districte de Ciutat Vella.

b) Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per una persona autònoma o una microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores.

c) Estar donat d'alta en algun dels epígrafs de l'Impost d'activitats Econòmica (IAE) en el cens corresponent de l'Ajuntament de València, epígrafs que figuren en l'Annex I d'aquesta convocatòria o bé haver sigut beneficiària d'alguna ajuda del Pla Resistir, Ajudes Parèntesis convocades per aquest Ajuntament, per estar donades d'alta en algun dels epígrafs de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) que figuren en l'Annex II i que continuen d'alta en el mateix epígraf pel qual se li va concedir.

- Acreditar mitjançant la seua presentació, el pagament de factures per import de 2.000€, imposats no subvencionables exclosos, la data de desemborsament dels quals estiga compresa entre abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud. Les factures han de correspondre a despeses corrents de l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció.

- En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders bastants per a complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l'article 11.3 LGS, l'agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre's fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS.

- Conforme a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions s'eximeix als sol·licitants d'aquestes ajudes d'estar al corrent en les seues obligacions tributàries i davant la seguretat social i de ser deutors per reintegrament davant l'Administració.

 

TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP. 

(AMPLIACIÓ FINS AL 26 DE JULIOL DE 2021)

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/resistir2021

Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <sede.valencia.es>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”.

 

Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

El model de sol·licitud normalitzat per a l'obtenció de les subvencions regulades en la present convocatòria estarà disponible en la web municipal <valencia.es>.

La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establert i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió de les sol·licituds de subvenció.

Podrà presentar-se un màxim d'una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat de les recollides en el punt 6 de la convocatòria.

 

Més informació en:

- Telèfons: 

Horari de 8:30 a 15:30h:
Ext: 7167
Ext: 3659 
672325855 - 602526039

Horari de 11 a 18h:
672 542 906

- Correu electrònic: reactiva@valenciactiva.es
- Webchat: http://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva