Convocatòria València Activa Promoció Activitats Econòmiques 2022: EMPRÉN I EMPLEA

 

APROVADA LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS MUNICIPALS PER A LA PROMOCIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES AL TERME MUNICIPAL DE VALÈNCIA 2022

CONVOCATÒRIA APROVADA PER JUNTA DE GOVERN 18/2/22

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DEL 4/3/22 Al 23/3/22

 

La presente convocatoria tiene por objeto acometer actuaciones inmediatas encaminadas a paliar las graves consecuencias de la pandemia por lo que se hace necesario impulsar la actividad económica convocando subvenciones para el ejercicio 2022, destinadas a potenciar y consolidar el ecosistema emprendedor valenciano así como crear empleo. Esta convocatoria incluye dos programas específicos, compatibles entre sí, que se detallan en sus correspondientes anexos:

 

 

 • PROGRAMA I SUBVENCIÓN EMPRÉNdestinada a donar suport en els inicis de l'activitat a persones que hagen emprés en el terme municipal de València entre gener de 2021 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció, sempre que no hagen sigut ja beneficiàries del Programa  Emprén 2021.
 •  

  • OBJETE: Escometre actuacions immediates encaminades a pal·liar les greus conseqüències econòmiques de la pandèmia, estimulant i fomentant de manera immediata la creació d'activitat empresarial en el terme municipal de València, per mitjà de l'establiment d'ajudes destinades a recolzar en els inicis de l'activitat econòmica a aquelles persones que hagen generat recentment l'alta en el règim especial de treballadors autònoms.

    

    

   REQUISITS

Els assenyalats en les bases de la convocatòria (punt 4) i els especificats en l'annex d'aquest Programa I (punt 2):

1.- Que hagen començat la seua activitat empresarial i s'hagen donat d'alta en el règim especial de treballadors autònoms (RETA en endavant) entre l'1 de gener de 2021 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció, sempre que no hagen sigut ja beneficiàries del Programa I Emprén, de la subvenció municipal per a la promoció d'activitats econòmiques en el terme municipal de València 2021.

S'entendrà com a començament efectiu de l'activitat la data d'alta de la primera activitat (la més antiga) que figure en el certificat de Situació Censal.

2.- Que l'inici d'aquesta primera activitat genere l'alta en el RETA de qui sol·licita. En cas de comunitats de béns, societats civils, altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica i persones jurídiques, l'alta en el RETA ha de ser de la persona administradora o d'una d'elles. En cap cas s'acceptaran altes en mutualitats professionals o similars.

3.-Que el local de desenvolupament de l'activitat es trobe en el terme municipal de València. En cas de no disposar de local de desenvolupament de l'activitat el domicili fiscal ha d'estar en el terme municipal de València.

4.- Que la persona que la seua alta en el RETA motive la sol·licitud de subvenció no haja estat d'alta en aquest règim en els últims 2 mesos anteriors a la seua data d'alta actual.

- A aquest efecte d'acreditar el compliment dels requisits establits en aquesta convocatòria per a ser persona beneficiària d'aquestes ajudes, la persona sol·licitant haurà d'efectuar una declaració responsable (incorporada en la sol·licitud normalitzada)

 

QUANTIA: entre 1.500 euros i 2.500 euros

 

TRÀMIT: Abans d'iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'haver Emplenat el formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/subvencions (esta web no estarà activada fins a l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP).

 

ENLLAÇ A LA SEU ELECTRÒNICA

Solament cal emplenar les dades, però no ha d'aportar ací la documentació. Aquesta s'aporta en el segon tràmit en la Seu Electrònica.
Quan s'haja emplenat el formulari, s'ha de guardar i aportar-lo en el segon tràmit. El formulari té un número de localitzador que li ho demanaran en realitzar el segon tràmit en la Seu Electrònica.

 

* * * * *

*En cas que el nombre de sol·licituds supere el crèdit disponible per a cadascun dels programes, es farà un sorteig per a determinar des de quina sol·licitud s'inicia la tramitació i revisió de sol·licituds (veure punt 8 convocatòria “Procediment i Instrucció”)

 

 

 • PROGRAMA II SUBVENCIÓN EMPLEA,  destinat a afavorir la contractació indefinida de persones a temps complet  en el terme municipal de València ((les realitzades a partir de gener de 2021 i fins a la data de presentació de sol·licitud, sempre que no hagen sigut ja beneficiàries del Programa  Emplea o Emplea Jove 2021).
 •  
 • OBJETE: Escometre actuacions immediates encaminades a pal·liar les greus conseqüències econòmiques de la pandèmia, fomentant l'ocupació estable i de qualitat per mitjà de l'establiment d'ajudes econòmiques destinades a afavorir la formalització de contractes indefinits a jornada completa, mitjançant contractacions inicials o la transformació de contractes laborals preexistents, incentivant la inserció laboral de col·lectius amb major dificultat d'accés al mercat de treball.

 

REQUISITS

Els assenyalats en les bases de la convocatòria (punt 4) i els especificats en l'annex d'aquest Programa II (punt 2):

-Que el local de desenvolupament de l'activitat es trobe en el terme municipal de València. En cas de no disposar de local de desenvolupament de l'activitat el domicili fiscal ha d'estar en el terme municipal de València.
-Que la formalització d'un contracte inicial, o la conversió a indefinit a temps complet, s'haja realitzat a partir del dia 1 de gener de 2021 i fins a la data de presentació de sol·licituds.
-Que la persona sol·licitant no haja sigut exclosa de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació per la comissió d'infraccions molt greus, de conformitat amb l'article 46 del Text Refós sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.
-Que la persona sol·licitant no haja sigut sancionada en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals, de conformitat amb el que es preveu en l'article 46 del Text Refós sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.
-Que la persona sol·licitant no haja realitzat extincions de contractes de treball per causes disciplinàries o objectives declarades improcedents per sentència judicial ferma, o en virtut d'acomiadament col·lectiu, en els 12 mesos anteriors a la sol·licitud de l'ajuda.
Les persones que siguen contractades hauran de complir el següent requisit:
En cas de contractacions inicials, estar en situació de desocupació, és a dir, no estar d'alta en cap règim de la Seguretat Social el dia previ a la contractació.

-No seran subvencionables:
Les contractacions realitzades a l'empara d'una relació laboral de caràcter especial, a què es refereixen l'art. 2.1 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre.

- A aquest efecte d'acreditar el compliment dels requisits establits en aquesta convocatòria per a ser persona beneficiària d'aquestes ajudes, la persona sol·licitant haurà d'efectuar una declaració responsable (incorporada en la sol·licitud normalitzada.)

 

 

QUANTIA: entre 1.500 euros y 5.000 euros

 

TRÀMIT:  Abans d'iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'haver Emplenat el formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/subvencions (esta web no estarà activada fins a l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP).

 

 ENLLAÇ A LA SEU ELECTRÒNICA

 

Solament cal emplenar les dades, però no ha d'aportar ací la documentació. Aquesta s'aporta en el segon tràmit en la Seu Electrònica.
Quan s'haja emplenat el formulari, s'ha de guardar i aportar-lo en el segon tràmit. El formulari té un número de localitzador que li ho demanaran en realitzar el segon tràmit en la Seu Electrònica.

 

* * * * *

*En cas que el nombre de sol·licituds supere el crèdit disponible per a cadascun dels programes, es farà un sorteig per a determinar des de quina sol·licitud s'inicia la tramitació i revisió de sol·licituds (veure punt 8 convocatòria “Procediment i Instrucció”)

 

 

 

 

Enlaces de interés: