Emprenedoria

Convocatòria València Activa Promoció Activitats Econòmiques 2021

ACTA RESULTAT SORTEIG (21/10/2021)

LLISTAT PROVISIONAL DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ MUNICIPAL PER A LA PROMOCIÓ D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES EN EL TERME MUNICIPAL DE VALÈNCIA 2021 (10/11/2021)

LLISTAT ORDENAT DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ MUNICIPAL PER A LA PROMOCIÓ D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES EN EL TERME MUNICIPAL DE VALÈNCIA 2021 (21/10/2021)

*AVÍS: Pel fet que el nombre de sol·licituds supera el crèdit disponible per a cadascun dels programes de la convocatòria, es procedirà a realitzar un sorteig per a determinar des de quina sol·licitud s'inicia la tramitació i revisió de sol·licituds. El sorteig se celebrarà el dijous dia 21 d'octubre 2021 a les 11.00 hores en l'edifici de la Fundació València Activa del Pacte per a l'Ocupació de la ciutat de València, situat al carrer Guillem de Castro, núm. 37 de València.

CONVOCATÒRIA (APROVADA EN JUNTA DE GOVERN (17/9/21)

TERMINI DE SOL·LICITUD: Del 24 de setembre al 19 d'octubre de 2021

 

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

La present convocatòria té per objecte escometre actuacions immediates encaminades a pal·liar les greus conseqüències de la pandèmia pel que es fa necessari impulsar l'activitat econòmica convocant subvencions per a l'exercici 2021, destinades a potenciar i consolidar l'ecosistema emprenedor valencià així com crear ocupació. L'economia local s'ha vist greument afectada per aquesta pandèmia pel que la Regidoria d'Emprenedoria i Innovació Econòmica pretén fomentar el teixit econòmic i l'ocupació en el terme municipal de València.

 

Aquesta convocatòria inclou tres programes específics, compatibles entre si:

Emprén: destinada a recolzar en els inicis de l'activitat a persones que hagen emprés recentment en el terme municipal de València.
Emplea: destinat a afavorir la contractació indefinida a temps complet de persones majors de 30 anys en el terme municipal de València.
Emplea Jove: destinat a afavorir la contractació indefinida a temps complet de joves de fins a 30 anys inclosos en el terme municipal de València.

L'import global destinat a aquesta convocatòria d'ajudes ascendeix a 2.612.730 €, destinant 870.910 € a cadascun dels tres programes.

El termini de sol·licitud serà de 20 dies naturals des de l'endemà de la seua publicació en el BOP.

REQUISITS I QUANTIES PER PROGRAMES
 

EMPRÉN

Per a beneficiar-se de les ajudes del programa EMPRÉN és necessari:

-Les persones o entitats que hagen començat la seua activitat empresarial i s'hagen donat d'alta en el règim especial de treballadors autònoms entre l'1 de gener de 2021 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

- Que el local de desenvolupament de l'activitat es trobe en el terme municipal de València. En cas de no disposar de local de desenvolupament de l'activitat el domicili fiscal ha d'estar en el terme municipal de València.

- Que la persona que la seua alta en el RETA motive la sol·licitud de subvenció no haja estat d'alta en aquest règim en els últims 2 mesos anteriors a la seua data d'alta actual.

- Mantindre l'alta en el RETA de la persona que la seua alta va fonamentar la concessió de la subvenció durant 12 mesos.

Es concedirà una quantia fixa de 5.000 € a les sol·licituds que complisquen els requisits en aquesta convocatòria.

La quantia fixa de 5.000 € s'incrementarà en 1.000 € més quan la persona que la seua alta en el RETA motive la sol·licitud de subvenció pertanga a un dels següents col·lectius:

- Persones joves fins a 30 anys a la data de l'alta en el RETA.
- Persones amb 45 o més anys a la data de l'alta en el RETA.
- Persones que puguen acreditar un grau de diversitat funcional d'almenys el 33%.
- Dones.

 

ENLLAÇ A SEU ELECTRÒNICA
 

EMPLEA

Per a beneficiar-se de les ajudes del programa EMPLEA és necessari:

- Que el local de desenvolupament de l'activitat es trobe en el terme municipal de València. En cas de no disposar de local de desenvolupament de l'activitat el domicili fiscal ha d'estar en el terme municipal de València.

- Que la formalització d'un contracte indefinit a temps complet o la conversió de contractes de duració determinada o temporals en indefinits a temps complet, s'haja realitzat a partir del dia 1 de gener de 2021 i fins a la data de presentació de sol·licituds.

- La persona contractada ha de ser major de 30 anys d'edat en el moment de la contractació (30 no inclosos; a partir de 31).

La quantia de la subvenció per aquesta contractació serà de 5.000 €.

Aquesta quantia s'incrementarà en 1.000€ quan la persona contractada pertanga a algun dels següents col·lectius:

- Persones desocupades de llarga duració, és a dir, haver romàs inscrita com a demandant d'ocupació durant 360 dies en els 540 dies (18 mesos) immediatament anteriors a la data del contracte. Aquesta situació s'acreditarà mitjançant la presentació del certificat de períodes d'inscripció.
- Persones amb 45 o més anys a la data del contracte.
- Persones que puguen acreditar un grau de diversitat funcional d'almenys el 33%.
- Dones.

 

ENLLAÇ A SEU ELECTRÒNICA

EMPLEA JOVE

Per a beneficiar-se de les ajudes del programa EMPLEA JOVE, els requisits són els mateix que en EMPLEA, però la contractació ha de ser de joves fins a 30 anys inclòs.

La quantia de la subvenció per aquesta contractació és de 6.000 €.
Aquesta quantia s'incrementarà en 1.000 € quan la persona contractada pertanga a algun dels següents col·lectius:

- Persones desocupades de llarga duració, és a dir, haver romàs inscrita com a demandant d'ocupació durant 360 dies en els 540 dies (18 mesos) immediatament anteriors a la data del contracte. Aquesta situació s'acreditarà mitjançant la presentació del certificat de períodes d'inscripció.
- Persones que puguen acreditar un grau de diversitat funcional d'almenys el 33%.
- Dones.

 

ENLLAÇ A SEU ELECTRÒNICA