EXPLUS 2022

Avalem Experiència Plus PROGRAMA EXPLUS 2022

 

 

"Actuació cofinançada per la Unió Europea susceptible de finançar-se en un 100% amb càrrec al Programa Operatiu 2021-2027 que aprovarà el Fons Social Europeu Plus (FSE+) o per qualsevol altre fons susceptible de ser finançat per la Unió Europea"

 

PROGRAMA D'INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES D'ALMENYS 30 ANYS D'EDAT, PER ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Amb l'objectiu de millorar l'eficàcia de les polítiques d'ocupació en el municipi de València, L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Formació i Ocupació, realitzarà contractacions laborals temporals de persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat, que figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els Espais LABORA de la Generalitat, condició que hauran de complir en el moment de la contractació.

Quedaran excloses d'aquest programa les persones que hagueren finalitzat la seua relació laboral amb Ajuntament de València en els sis mesos previs a la contractació i persones que hagueren sigut contractades a l'empara dels programes de subvencions EMPUJU, EMCUJU i ECOVID precedents, en qualsevol entitat.

Es tracta d'una contractació laboral temporal, a jornada completa, durant un període de dotze mesos.

Programa cofinançat per Generalitat Valenciana (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i l'Ajuntament de València, sent susceptible de ser finançat amb càrrec al Programa Operatiu 2021-2027, que s'aprovarà en aplicació del Reglament (UE) 2021/1057 del Parlament europeu i del Consell de 24 de juny de 2021 pel qual s'estableix el Fons Social Europeu Plus (FSE+), o per qualsevol altre fons susceptible de ser finançat per la Unió Europea.

Entre els objectius específics del FSE+, destaca com a prioritari millorar l'accés a l'ocupació i a mesures d'activació de totes les persones demandants d'ocupació, de les persones desocupades de llarga duració, de grups desfavorits en el mercat laboral, i de les persones inactives, entre altres.

Aquesta actuació pretén incrementar l'ocupabilitat de les persones desocupades a través de la pràctica professional al mateix temps que es dota a les entitats locals de mitjans humans addicionals que els permeten realitzar actuacions específiques en l'àmbit de les seues competències.

 

05/08/2022: PUBLICACIÓ DEL LLISTAT DE PERSONES ADMESES / PERSONES EXCLOSES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ ESSENCIAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DEL PROGRAMA EXPLUS 2022.

 

LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS EXPLUS 2022 (05/08/2022)

 

LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA HAURÀ DE PRESENTAR-SE PREFERENTMENT PER MITJANS TELEMÀTICS, A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA EN EL TERMINI DE 10 DIES HÀBILS INDICAT.

TERMINI DE PRESENTACIÓ COMPRÉS ENTRE LES 0.00H DEL 08/08/2022 A LES 23.59H DEL 22/08/2022 (10 DIES HÀBILS). LES PRESENTACIONS POSTERIORS A AQUEST TERMINI, NO SERAN TINGUDES EN COMPTE. /

 

Enllaç en Seu electrònica de l'Ajuntament de València per a presentar la documentació requerida:

https://sede.valencia.es/sede/busquedas/index.xhtml?textoBusqueda=APORTAR

• Ha d'haver presentat prèviament la sol·licitud de participació EXPLUS 2022

• Aportació de documentació a sol·licituds ja en tràmit a l'Ajuntament de València (utilitzar en moment posterior a la sol·licitud de participació el procés de selecció, per a esmena i al·legacions en el termini fixat).

 

LA INCOMPAREIXENÇA EN EL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE LA PERSONA PRESELECCIONADA I LA FALTA D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ ESSENCIAL REQUERIDA DINS DEL TERMINI I EN LA FORMA ESCAIENT, SUPOSARÀ LA SEUA EXCLUSIÓ. (INSTRUCCIÓ QUARTA DEL DIRECTOR GENERAL DE LABORA SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ RELATIVA AL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONES CONTRACTADES A l'EMPARA DE L'ORDRE 7/2019, DE 25 D'ABRIL, DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL; I ARTICLE 68 DE LA LLEI 39/2015, D'1 D'OCTUBRE, DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES).

 

PERFILS EXPLUS 2022 (29/06/2022)

 

INSTRUCCIÓ LABORA PER A LA SELECCIÓ DEL PROGRAMA EXPLUS 2022

Descarregar: Instruccions selecció LABORA

Convocatòria EXPLUS 2022: Resolució de 27 de desembre de 2021, del director general de LABORA

Descarregar: RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2022 el Programa d'incentius a la contractació de persones desocupades que tinguen com a mínim 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana («Avalem experiència plus»). Programa «EXPLUS 2022».

Bases Reguladores: Ordre 7/2019, de 25 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Descarregar: ORDRE 7/2019, de 25 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa d'incentius a la contractació de persones desocupades per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu, 2014-2020, de la Comunitat Valenciana (Avalem Experiència Plus)