Pimes

MESURES DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DIRIGIDES A PIMES DURANT AQUESTA CRISI

Govern d'Espanya: 

MESURES DE SUPORT A PIMES

Les empreses que presenten ERTO no pagaran quotes a la Seguretat Social, per a evitar que acomiaden a treballadors.

---

Després de l'entrada en vigor del Reial decret llei 30/2020, el SEPE ha suprimit l'obligatorietat de remissió del model Excel de comunicació de baixa.
La baixa en la prestació, a l'efecte del pagament, es comunicarà per l'empresa exclusivament a través dels fitxers XML de períodes d'activitat: https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=comunicados 

D'altra banda, es recorda que l'obligació de comunicació prèvia, per al control de les prestacions per la Inspecció de Treball, pot realitzar-se a través del següent servei: https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/proce_empresa/certificados_orden_ESS_982_2013.html

La presentació de sol·licituds fora del termini dels 15 dies hàbils implicarà la reducció de la duració de la prestació corresponent.

 

---

 

El govern ha presentat, a dia 27 de gener de 2021, tres plans clau en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025: el Pla Nacional de Competències Digitals, el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025 i el Pla de Digitalització de les Administracions Públiques.

Amb una inversió conjunta de 11.000 milions d'euros i l'objectiu de reforçar la digitalització per a augmentar la productivitat i el creixement econòmic, així com impulsar la creació d'ocupació de qualitat i conquistar els mercats exteriors.

 

Pla Nacional de Competències Digitals

Contempla reformes i inversions públiques per import de 3.750 milions d'euros i amb els objectius de garantir la inclusió digital, disminuir la bretxa digital per qüestió de gènere, assegurar la digitalització de l'educació, promoure l'adquisició de competències digitals en aturats i ocupats, elevar el nombre d'especialistes en TIC i propiciar que les empreses compten amb les competències digitals necessàries.

 

Pla de Digitalització de pimes 2021-2025

Compte amb un pressupost de 4.656 milions d'euros amb un impacte directe en forma d'ajudes a la digitalització de 4.459 milions. Per a abordar el pla s'han definit cinc eixos d'actuació: digitalització bàsica per a les pimes, el suport a la gestió del canvi per a promoure la formació empresarial i de directius en competències digitals, l'impuls a la innovació disruptiva i l'emprenedoria, el suport a la digitalització sectorial, amb especial incidència en indústria, turisme i comerç, i un eix de coordinació i eficiències.

L'objectiu és que aquest pla puga arribar fins a un milió i mig de pimes, la qual cosa representa la meitat de les pimes d'Espanya.

---

 

Pàgines d’interés:

*S'ampliarà informació a mesura que s'habiliten els tràmits telemàtics

Generalitat Valenciana: 

INFORMACIÓ COVID19 GENERALITAT VALENCIANAhttp://infocoronavirus.gva.es/

MESURES DE SUPORT A PIMES:

PLA RESISTIR: https://plaresistir.gva.es/

Ajudes econòmiques per als sectors més afectats per les noves restriccions:

Allotjament i activitats turístiques
Hostaleria, restauració i oci nocturn
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
Activitats esportives, recreatives i d'entrenament

 

  • 2.000€ d'ajuda directa per autònom + 200€ per cada treballador, fins a un màxim de 12.000€
  • 600€ fixos per autònom + 600€ per cada treballador com a cobertura de les quotes a la Seguretat Social
  • 300€ (en total) suplementaris que rebran els treballadors que tingues en ERTO
  • Préstec bonificat d'entre 15.000€ i 750.000€ del qual no hauràs de retornar fins al 30%

Altres sectors:

300€ suplementaris si estàs en ERTO durant gener o febrer
 

EMPCOV 2021

Convocatoria

Ajudes a sectors hostaleria, agències de viatge, activitats artístiques, recreatives i d'oci

Termini presentació de sol·licituds: des del dia 4 de febrer de 2021 i finalitzarà a les 23.59 hores del 17 de febrer de 2021.

Ajudes dirigides a donar suport a la viabilitat econòmica de les empreses i persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social afectades per la Covid-19, per a reforçar la seua continuïtat i possibilitar el manteniment dels seus treballadors i treballadores.

Ajudes a empreses i persones treballadores autònomes dels sectors de l'hostaleria, tant allotjament com restauració, agències de viatge, activitats artístiques, recreatives i d'oci, per la Covid-19

a) Les empreses i persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que, a la data de publicació d'aquest decret, disposen d'almenys un compte de cotització amb persones treballadores en alta en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i l'activitat econòmica de la qual es classifique en algun dels codis de la CNAE-09 relacionats en l'annex.

b) Les persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que desenvolupen en la Comunitat Valenciana una activitat econòmica classificada en algun dels codis de la CNAE-09 relacionats en l'annex.

No podran obtindre la condició de beneficiàries Vegeu article 13 de la següent llei.

Quantia de les ajudes:

1. Per a les persones o entitats beneficiàries a què fa referència la lletra a), la quantia de l'ajuda ascendirà, per cada persona que a la data de publicació d'aquest decret figure d'alta amb contracte laboral en els codis de comptes de cotització de la Comunitat Valenciana i sempre que estiguen vinculades a algun dels CNAE relacionats en l'annex, amb el límit de 12.000,00 euros per codi de compte de cotització, a 600,00 euros en el cas de contractes a jornada completa i a 300,00 euros en el cas de contractes a jornada parcial.

2. Per a les beneficiàries a què fa referència la lletra b), l'ajuda ascendirà a 600,00 euros.

Més informació

 

Ajudes GVA en matèria d'artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19

Dotació pressupostària: 7.000.000,00 d'euros

Persones beneficiàries: artesans/es i les pimes artesanes que estiguin en possessió del document de qualificació artesana (DCA)

Quantia: import màxim de 7.000,00 euros.

Termini de presentació de sol·licituds: s'iniciarà l'1 de març de 2021 i finalitzarà el 15 de març de 2021.

Mes informació

 

ECOGJU 2021

Ajudes a la contractación indefinida inicial de persones joves. AVALEM JOVES Garantia Juvenil

Dotació pressupostària: 1.500.000 euros

Persones beneficiàries: Entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball en la Comunitat Valenciana.

Requisits de les contractacions:

- La contractació de la persona jove haurà d'efectuar-se amb posterioritat a la publicació de l'extracte de la present convocatòria de subvencions per a l'exercici 2021.

- La contractació haurà de representar un increment net de la plantilla en comparació amb la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la celebració del contracte, o el seu manteniment quan el lloc haguera quedat vacant arran de la baixa voluntària, discapacitat sobrevinguda, mort, jubilació per motius d'edat o acomiadament disciplinari o per causes objectives no declarat improcedent de la persona treballadora.

- En tot cas haurà d'existir una correspondència entre la titulació de la persona jove i el lloc de treball exercit, que haurà de tindre una adequació al nivell d'estudis cursats i al grup de cotització que corresponga a aquest nivell.

Import de la subvenció: ascendirà a 23.940 euros.

Si en la persona contractada concorre addicionalment la condició de dona o de persona amb diversitat funcional, l'import ascendirà a 25.270 euros.

Si es tracta d'una persona amb diversitat funcional severa; d'una persona jove que es trobe sota la guarda o la tutela de la Generalitat o complint una mesura judicial derivada de la responsabilitat penal de persones menors d'edat, o que haja romàs en alguna d'aquestes dues situacions, en algun període, durant els tres anys anteriors a la majoria d'edat; o d'un jove dona víctima de la violència sobre la dona, l'import ascendirà a 26.600 euros.

Termini presentació de sol·licituds: des del 2 de març 2021 fins al 30 de juny de 2021.

Més informació

 

IVACE

 

CREATEC – CV: Subvencions per a Creació d'Empreses de Base Tecnològica 2020

Fomentar l'emprenedoria innovadora de base tecnològica, la diversificació empresarial, el creixement econòmic i la creació d'ocupació de qualitat en el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana, donant suport al desenvolupament d'empreses les activitats de les quals es basen en l'explotació del coneixement i la tecnologia.

- Per a pimes innovadores i de base tecnològica fins a 5 anys d'antiguitat
- Fins al 70% del pressupost finançable
- Termini d'execució (període subvencionable de la despesa): des de data sol·licitud fins al 31/03/2022. Termini de justificació del projecte, fins a 28/04/2022
- Sol·licituds des del 12 de gener fins al 4 de febrer de 2021

El pressupost subvencionable haurà d'estar comprés entre:

a) 30.000 euros i 175.000 euros (per a pimes que en el moment de la sol·licitud, tinga un antiguitat inferior o igual a tres anys).
b) 30.000 euros i 300.000 euros (per a pimes que en el moment de la sol·licitud, tinga un antiguitat superior a tres anys i inferior a cinc anys).

 

Més informació.

 

ASSESSORA – CV: Ajudes per al desenvolupament de plans empresarials per al creixement de noves empreses innovadores 2020

Donar suport al desenvolupament de plans empresarials per al creixement de les petites empreses innovadores de la Comunitat Valenciana, mitjançant la concessió de subvencions vinculades a la prestació de serveis d'assessorament especialitzat.

Se subvencionarà la prestació de serveis d'assessorament especialitzat en les següents àrees:

-Diagnòstic estratègic
-Model de negoci
-Màrqueting i comercialització
-Organització i processos
-Gestió economicofinancera
-Definició de quadres de comandament

Es podran incloure àrees addicionals que es consideren estratègiques per al desenvolupament del pla empresarial de l'empresa sol·licitant, prèvia justificació en el moment de la sol·licitud.
L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100% de la despesa de la contractació dels serveis d'assessorament especialitzat amb un límit d'ajuda per sol·licitud de 50.000€.

Dirigit a:
- Per a petites empreses innovadores, tant jurídiques com empreses individuals amb seu social o establiment situat a la Comunitat Valenciana
- Amb una antiguitat inferior a 5 anys, en el moment de la presentar la sol·licitud
- Termini de presentació de sol·licituds des del 15 de gener fins al 15 de març de 2021
- Termini de presentació de la justificació del projecte, fins al 15/02/2022

Més informació.

 

Convocatòria anticipada de les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana:

Objecte: afavorir la internacionalització de les empreses i la promoció dels productes de la Comunitat Valenciana en el marc de la crisi de la Covid-19.

Beneficiaris: petites i mitjanes empreses (pimes), amb personalitat jurídica pròpia i domicili social i fiscal en la Comunitat Valenciana.

Queda excloses en aquesta convocatòria les empreses que van ser beneficiàries en l'exercici 2017 i/o posteriors de subvencions del Programa d'assessorament a empreses en matèria d'internacionalització, «Xec Tutories Internacionalització», gestionat per IVACE.

Així mateix, aquelles empreses que van ser beneficiàries en l'exercici 2020 de subvencions als Plans de seguiment i execució dels programes de Tutories d'Internacionalització d'IVACE, no podran sol·licitar subvenció per als mateixos costos subvencionats en eixa convocatòria.

Accions susceptibles de suport:

1. Participació en certàmens firals internacionals

2. Despeses d'allotjament i desplaçament als mercats internacionals inclosos en el pla de promoció internacional detallat en la memòria,

– Despeses d'allotjament i despeses de desplaçament, iniciats abans o el 30 de juny i que finalitzen abans de la fi del termini de presentació de sol·licituds.

Així mateix, es consideraren susceptibles de suport les despeses derivades de la realització de les proves PCR, o d'una altra proves diagnostiques de Covid-19 que siguen requisit necessari per a viatjar a mercats estratègics per a l'empresa i que vagen vinculats als viatges descrits.

3. Serveis relacionats directament amb l'execució del pla de màrqueting internacional:

- Publicitat en mitjans estrangers, i publicitat o inscripció en portals o directoris en línia i mercats electrònics internacionals.

- Comunicació en línia i off-line relacionada amb el desenvolupament de campanyes de comunicació internacionals.

4. Serveis relacionats amb el procés de registre de marca a nivell internacional.

5. Serveis relacionats amb el procés de certificació, homologació i registre necessaris per a la comercialització internacional dels productes.

6. Serveis relacionats amb la creació de la pàgina web i amb l'elaboració de material promocional, transport de mostres sense valor comercial, continguts audiovisuals, catàlegs, fullets i cartelleria diversa, així com l'adaptació corresponent als mercats internacionals.

7. Despeses de personal tècnic en comerç exterior, contractat per a executar el pla de promoció internacional de l'empresa.

8. Serveis relacionats amb la participació en plecs de licitacions en mercats exteriors així com la seua traducció si fóra necessària.

9. Altres serveis i despeses directament relacionades amb la realització o participació en accions de promoció internacional, realitzades de manera virtual o presencial.

10. En el cas del Regne Unit, despeses de consultoria o de formació relatius a nous controls, tramitació duanera o accessos limitats que puguen variar els seus processos de fabricació i de logística, sent l'import màxim subvencionable de 10.000 euros.

11. No es consideraran subvencionables: – Els serveis per a l'establiment i explotació de xarxes de distribució a l'estranger – Les despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora de l'empresa – Les despeses de transport, excepte per a l'enviament de mostres sense valor comercial tal com es detalla en l'apartat 6 d'aquest resolc. – Les despeses de consultoria relacionats amb la comercialització, excepte en el cas del Regne Unit, contractes d'agent o actuacions similars.

Termini de presentació de sol·licituds: serà des del dia 8 de febrer de 2021 i fins al 16 de juliol de 2021.

Les ajudes previstes en aquesta resolució podran aconseguir fins al 50% del cost (IVA exclòs), de les accions previstes, corresponent a les despeses que s'especifiquen com a subvencionables.

S'estableix en 100.000,00 € el pressupost màxim elegible per a cada empresa. Aquest límit operarà sobre el total d'accions sol·licitades. S'estableix el prorrateig entre els expedients beneficiaris per a determinar la quantia de la subvenció:

– en proporció a l'esforç econòmic realitzat per l'empresa, s'assignarà un 15% del pressupost elegible sol·licitat.

– en proporció directa a la puntuació obtinguda per l'expedient, d'acord amb la següent formula:

Més informació.

 

INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES (IVF)

L'Institut Valencià de Finances (IVF) podrà perdonar interessos de demora a companyies prestatàries i declarar incobrables alguns crèdits on no es veja possibilitat de donar viabilitat a la situació. Així ho recull la modificació del reglament que regula les polítiques internes de l'IVF i que eixia aquest dimarts a informació pública.

Uns canvis que plantegen amb la finalitat d'incorporar qüestions que milloren la gestió de la morositat i així acostar el procés als realitzats en la banca tradicional. Entre les modificacions més importants es troba la condonació d'interessos de demora a clients amb operacions impagades sempre que aquesta mesura facilite la recuperació del deute impagat i es realitze de forma motivada.

 

Línia Finançament Bonificat IVF- Liquiditat Covid 19

Beneficiaris: autònoms i societats mercantils amb seu social a la Comunitat Valenciana.

Finalitat:

- Ampliació i renovació d'instal·lacions, maquinàries i equips
- Adequació d'espais de treball amb criteris de sostenibilitat i inclusió social
- Processos de digitalització de les petites i mitjanes empreses
- Contractació de mà d'obra i serveis lligats al cicle de l'explotació, així com adquisició d'elements patrimonials de capital circulant, com a mercaderies i matèries primeres.

Dirigit a: projectes duts a terme en qualsevol sector d'activitat.

Import: 15.000€ - 750.000€ per a autònoms i micropimes. El nominal del préstec podrà ser fins a 2.500.000€ si el sol·licitant és una pime.

En cap cas, podrà superar la suma del 80% de les despeses elegibles derivades de la inversió en actius materials, actius immaterials i participacions empresarials; ni tampoc superar el 100% de les despeses elegibles que resulten de la contractació de mà d'obra, serveis propis del cicle de l'explotació i/o despeses inherents a la consecució del finançament.

Termini: de 3 a 6 anys amb un màxim de 2 anys de manca.

Tipus d'interés: Euribor a un any, amb límit inferior 0% i un marge que es determinarà atenent la qualificació creditícia del sol·licitant.

Tram no reembossable: veure condicions

 

Condicions especials HORECA:

Import: 15.000€ - 750.000€

Termini: Fins a 5 anys, amb un màxim d'1 any de manca

Comissions: No s'aplicaran comissions d'obertura ni cancel·lació dels préstecs
Tipus d'interés: Euribor + 0,5% i es requerirà un aval atorgat per Afí-SGR.

Tram no reembossable (TNR): els préstecs incorporen una ajuda (TNR) de fins al 30% del valor nominal del préstec.

Línia Finançament Bonificat IVF-Liquiditat Covid19 | INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES

 

Línia IVF _ FEDER Préstecs Participatius Coronavirus.

Objectiu: finançar projectes de petites i mitjanes empreses, amb seu social, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d'activitat a la Comunitat Valenciana.

Beneficiaris: Podran optar a aquests préstecs subordinats els projectes empresarials amb les següents característiques:

- de caràcter innovador per a la comercialització d'un producte que incloga millores significatives d'especificacions tècniques, de components i materials de programes informàtics integrats, del disseny, de la facilitat d'ús i altres característiques funcionals, amb especial atenció sobre empreses valencianes que compten amb el Segell d'Excel·lència (Horitzó 2020)
- que contemplen actuacions destinades a l'expansió i/o consolidació de les activitats generals d'una empresa o la realització de nous projectes, la penetració de nous mercats
- o noves activitats.
Import: 25.000€ - 500.000€ per a projectes no disruptius // 300.000€ i 2.000.000€ per a projectes disruptius
Termini: fins a 10 anys en el cas dels projectes disruptius i entre 6-10 anys per als no disruptius, amb possibilitat en tots dos casos d'un període de carència d'amortització de capital de fins a 3 anys.
Tipus d'interés: Euribor per a depòsits a dotze mesos, amb un valor mínim de 0,00%, més un diferencial de 6,5% per als projectes disruptius.

*per als projectes no disruptius, amb valors entre 3-6%

Comissions: sense comissions

Garantia: sense garanties addicionals a les quals aporta el propi projecte empresarial.

*Per a la modalitat préstecs participatius CORONAVIRUS, el sol·licitant haurà d'acreditar un EBITDA positiu en algun dels exercicis 2018, 2019.

 

DIGITALITZA-CV

Subvencions per a projectes de Digitalització de Pime (DIGITALITZA-CV)

Les ajudes tenen com a objectiu incrementar el nivell tecnològic de les pimes industrials i de serveis a la indústria mitjançant la implantació de noves tecnologies electròniques, informàtiques i de les comunicacions, TEIC.

Comprén dues actuacions: DIGITALITZA TRANSFORMACIÓ I DIGITALITZA TELETREBALL

Beneficiaris: Pimes amb seu social o establiment de producció situat en la Comunitat Valenciana, que desenvolupen activitats enquadrades en la Convocatòria.

Import de l'Ajuda: Quantia variable en funció de la grandària d'empresa.

Termini de presentació de sol·licituds de l'11 de febrer al 10 de març de 2021 a les 23.59:59 hores.

Més informació

 

Més informació: http://www.dogv.gva.es/es/inici

Finançament i préstecs

*S'ampliarà informació de manera periòdica

Ajuntament de València: 

Pot enviar els seus dubtes o sol·licitar més informació a través del web xat d'aquesta pàgina o enviant un email a reactiva@valenciactiva.es

 

AJUDES PARÈNTESI DEL PLA RESISTIR

ENLLAÇ A LA SEU ELECTRÒNICA

Termini de sol·licitud: del 12 de febrer de 2021 a les 8.30 hores al 3 de març de 2021 a les 23.59 hores

Dotació pressupostària: 28.804.194€

Objecte: Cobrir les despeses corrents de l'activitat.

Beneficiaris/es: persones treballadores autònomes i les microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores, dels sectors que es determinen en l'Annex I de la convocatòria.

Import de la subvenció:

a) 2.000€ per cada autònom/a o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores
b) 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre 2020.

*Quantia màxima de l'ajuda: 4.000€

Més Informació

 

 

SUBVENCIONS A NOUS COMERÇOS I CONSOLIDACIÓ DELS EXISTENTS A la CIUTAT DE VALÈNCIA 2021

Termini de presentació: Del 13 de febrer al 4 de març de 2021

Dotació pressupostària: 1.240.743,75 €.

Beneficiaris/es: Persones físiques i jurídiques, cooperatives, societats civils, comunitats de béns legalment constituïdes i altres entitats sense personalitat jurídica, que realitzen la seua activitat en establiments comercials oberts al públic situats a la ciutat de València i siguen persones autònomes, petites empreses o microempreses.

Quantia: Es podrà subvencionar el 100% del total de les despeses justificades,  fins a un màxim de 6.000 € per sol·licitant i establiment. En cas que la suma dels imports sol·licitats siga superior al crèdit pressupostari, aquest import es prorratejarà en idèntica proporció entre les persones beneficiàries en funció de l'import de les despeses degudament justificades amb un màxim de 6.000 €.

Més informació i tràmits

 

 

Atenció telefònica i telemàtica dels servicis habituals:

*S'ampliarà informació de manera periòdica

Informació Ajudes Parèntesi - Pla Resistir 2021