Ajudes Parèntesi Pla Resistir 2021

CONVOCATÒRIA AJUDES PARÈNTESIS DEL PLA RESISTIR (Publicada 05/02/2021 i actualitzada el 10/02/2021)

ENLLAÇ A LA SEU ELECTRÒNICA

 

TERMINI DE SOL·LICITUD: DEL 12 DE FEBRER DE 2021 A LES 8.30 HORES AL 3 DE MARÇ DE 2021 A LES 23.59 HORES
 

OBJECTE

L'objecte de la present convocatòria és escometre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius relacionats en l'Annex I del Decret llei 1/2021, de 22 de gener de 2021 del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir que inclou Ajudes Parèntesis en cada municipi per als sectors que es determinen en l'Annex I d'aquesta convocatòria.

Aquestes ajudes es dirigeixen a cobrir les despeses corrents de l'activitat realitzada per les persones treballadores autònomes i les microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores.
 

 

QUANTIA TOTAL

La quantia màxima destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a 28.804.194€, dels quals el 62,5% del cost total (18.002.621,25€) és sufragat per la Generalitat Valenciana. El 22,5% del cost total (6.480.943,65€) és finançat per la Diputació Provincial de València i el restant 15% (4.320.629,10€) és aportat per l'Ajuntament de València.
 

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

Atorgar a les persones beneficiàries d'aquestes ajudes:

   a) Una quantitat fixa de 2.000€ per cada autònom/a o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats en l'Annex I d'aquesta convocatòria.
   b) Una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses o autònoms en els sectors identificats en l'Annex I d'aquesta convocatòria.

DESPESES SUBVENCIONABLES

Seran despeses subvencionables les despeses corrents pagades en el període comprés entre l'1 d'abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

            Es consideren despeses corrents subvencionables en aquesta convocatòria els que es determinen en l'Annex II d'aquesta convocatòria.

PERSONES O ENTITATS BENEFICIÀRIES

Són beneficiàries d'aquestes ajudes, les persones autònomes o microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats en l'Annex I d'aquesta convocatòria, que exercisquen l'activitat en el terme municipal València.

Podrà presentar-se un màxim d'una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat. En cas de presentar-se més d'una sol·licitud, només es tindrà en compte la primera presentada tenint en compte la data i hora de la seua presentació per Registre General d'Entrada a l'Ajuntament.

REQUISITS PER A SER PERSONA O ENTITAT BENEFICIÀRIES

- Podran acollir-se a aquesta subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió de les subvencions, i complisquen els següents requisits:

    a) Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per una persona autònoma o una microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores.
    b) Estar donat d'alta en alguna de les activitats (IAE) dels sectors identificats en l'Annex I d'aquesta convocatòria, amb data anterior a la publicació en el BOP d'aquesta.
    c) Que l'activitat s'exercisca en el terme municipal de València. En cas de no tindre local afecte a l'activitat, el domicili fiscal ha de trobar-se en el terme municipal de València amb data anterior al dia 1 del mes en què es presente la sol·licitud.

- Acreditar mitjançant la seua presentació, el pagament de factures per import de 2.000€, imposats no subvencionables exclosos, la data de desemborsament dels quals estiga compresa entre abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud. Les factures han de correspondre a despeses corrents de l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció.
- En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders bastants per a complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l'article 11.3 LGS, l'agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre's fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS.
- Conforme a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions s'eximeix als sol·licitants d'aquestes ajudes d'estar al corrent en les seues obligacions tributàries i davant la seguretat social i de ser deutors per reintegrament davant l'Administració.

TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DEL 12 DE FEBRER DE 2021 A LES 8.30 HORES AL 3 DE MARÇ DE 2021 A LES 23.59 HORES

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP. (Publicada el 11/02/2021)

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/resistir2021

Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada en els diferents Registres d'Entrada de l'Ajuntament de València
Així mateix, podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les mateixes a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”.

Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

El model de sol·licitud normalitzat per a l'obtenció de les subvencions regulades en la present convocatòria estarà disponible en la web municipal <valencia.es>

*Només podrà presentar-se un màxim una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat

**Les persones físiques podran realitzar la presentació en l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Tabacalera, prèvia obtenció de "cita prèvia", C/Amadeu de Savoia, 11, Nau Oest.

 

Més informació en: 

- Telèfons: 

Horari de 8:30 a 15:30h:
Ext: 7167
Ext: 3659 
672325855 - 602526039

Horari de 11 a 18h:
672 542 906

- Correu electrònic: reactiva@valenciactiva.es
- Webchat: http://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva