Formació professional per a l'ocupació

Sobre la base de l'Ordre 4/2016, de 26 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i es determina el Programa de Formació Professional per a l'Ocupació per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb compromís de contractació (DOCV nº 7796, de data 02 de juny de 2016), i en virtut de Resolució i Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2016, de la Direcció general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions 2017 (DOCV nº 7984, de data 21 de febrer de 2017), de conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el text complet de les quals pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions, es van sol·licitar 11 accions formatives, de les quals es van resoldre positivament set, i es va desistir d'una d'elles per no disponibilitat d'aules.

 

ACCIONS FORMATIVES SERVEF-AJUNTAMENT DE VALÈNCIA DE FORMACIÓ PER A LA OCUPACIÓ (FPE) INICIADES EL 29 DESEMBRE 2017 
 

MODALITAT COL·LECTIUS (MODALITAT 10) AMB COMPROMÍS D'INSERCIÓ:

 

 • FME99/2017/34/46 (HOTR0408) CUINA Nivell 2 +FCOO03 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i Igualtat de Gènere+ FCOO01(15h.) TEC. BÚSQU. OCUPACIÓ+ FCOV05-N2Comunicació en llengües estrangeres-anglés: 1.015hrs. CMOF Magúncia. Nº alumnes 10.
 •  
 • FME99/2017/35/46 (TCPF0109) ARRANJAMENTS I ADAPTACIONS DE PECES I ARTICLES EN TÈXTIL I PELL +FCOO03 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i Igualtat de Gènere + FCOO04Foment i Promoció Empre Autònom+FCOO01: 430hrs. Es troba registrada CMOF Malvarrosa. Nº d'alumnes 10.
 •  
 • FME99/2017/36/46 (AFDP0109) SOCORRISME INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES Nivell 2 +FCOO03(10 h.) Inserció laboral, sensibilització mediambiental i Igualtat de Gènere = 410hrs. + FCOS01(10 h.) PREV. RISCOS+ FCOO01(15 h.) TEC. BÚSQU. OCUPACIÓ. En CMOF Lleons. Nº d'alumnes 10.

 

MODALITAT DE FORMACIÓ MODULAR TRANSVERSAL (MODALITAT 9) SENSE COMPROMÍS D'INSERCIÓ:

 •  
 • FMT99/2017/57/46 (AGAU0110) PRODUCCIÓ DE LLAVORS I PLANTES EN VIVER: MODULE MF0525_2: CONTROL FITOSANITARI Nivell 2: 120hrs. Pràctiques per a 25 ALUMNES. En CMOFDevesa Albufera València.
 •  
 • FMT99/2017/58/46 (AGAU0110) PRODUCCIÓ DE LLAVORS I PLANTES EN VIVER: MODULE MF0525_2: CONTROL FITOSANITARI Nivell 2: 120hrs. Pràctiques per a 25 ALUMNES. En CMOFDevesa Albufera València.

 

MODALITAT FORMACIÓ PER A LA INSERCIÓ COMPROMÍS INSERCIÓ:

 

 • FCC99/2017/515/46 (HOTR0408) CUINA Nivell 2 +FCOO03 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i Igualtat de Gènere + FCOO04Foment i Promoció Empre Autònom: 850hrs, per a 15 alumnes. En CMOF Magúncia.
 •  
 •  

ACCIONS FORMATIVES SERVEF-AJUNTAMENT DE VALÈNCIA DE FORMACIÓ  PER A  LA  OCUPACIÓ  (FPE)  SOL·LICITATS  EN   FEBRER 2018: (PENDENTS D'APROVACIÓ)

 

MODALITAT FORMACIÓ PER A LA INSERCIÓ AMB COMPROMÍS D'INSERCIÓ:

 

 • (HOTR0408) CUINA Nivell 2 +FCOO03 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i Igualtat de Gènere+ FCOO04 Foment i Promoció Empre Autònom: : 850 hores. Per a 15 ALUMNES.
 •  
 • (HOTR0608) SERVEIS DE RESTAURANT Nivell 2 +FCOO03 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i Igualtat de Gènere + FCOO04Foment i Promoció Empre Autònom: 620 hores. Per a 15 ALUMNES.
 •  
 • (HOTR0508) SERVEIS DE BAR I CAFETERIA Nivell 2 + FCOO03 + FCOO04 = 680 hrs +FCOO03 (10 h.) Inserció laboral, sensibilització mediambiental i Igualtat de Gènere  + FCOO04 Foment i Promoció Empre Autònom:  680 hores.. Per a 15 ALUMNES
 •  
 • (SSCE0110) DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A l'OCUPACIÓ Nivell 3:  420hrs.Per a  15 ALUMNES
 •  
 • (SSCE0110) DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A l'OCUPACIÓ Nivell 3:  420hrs. 15 ALUMNES
 •  
 • (AFDP0109) SOCORRISME INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES Nivell 2+FCOO03 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i Igualtat de Gènere + FCOO04 Foment i Promoció Empre Autònom: 410 hores. Per a 15 ALUMNES

 

MODALITAT COL·LECTIUS  AMB COMPROMÍS D'INSERCIÓ:
 

 • (HOTR0408) CUINA Nivell 2 +FCOO03 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i Igualtat de Gènere+ FCOO04 Foment i Promoció Empre Autònom: : 850 hores. Per a 10 ALUMNES.
 •