Autónoms/ònomes

MESURES DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DIRIGIDES A AUTÒNOMS/ES DURANT AQUESTA CRISI

Govern d'Espanya: 

MESURES DE SUPORT A PERSONES AUTÒNOMES:

El govern ha dictat un Reial decret que reforça les ajudes als treballadors autònoms fins al 31 de maig. La prestació d'aquells que han suspés la seua activitat a conseqüència d'una decisió de les autoritats administratives serà compatible amb ingressos per compte d'altri de fins de 1,25 vegades el Salari Mínim Interprofessional.

La prestació compatible amb l'activitat que no s'ha recuperat o empitjora i pateix caiguda d'ingressos es prorroga.

L'ajuda extraordinària mínima per als quals tenen salaris molt baixos serà 760 euros. I per als treballadors de temporada serà, com a mínim, de 660 euros.

 

Aquestes són les noves prestacions per a autònoms que entraran en vigor el 01/02/2021 (Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació.)

1.- Prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat a conseqüència de resolució de l'autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID19.

· La quantia de la prestació serà del 50 per cent de la base mínima de cotització

· S'incrementarà en un 20 per cent si el treballador autònom té reconeguda la condició de membre d'una família nombrosa

· El dret a la prestació naixerà des de l'endemà a l'adopció de la mesura de tancament d'activitat adoptada per l'autoritat competent, quedant el treballador autònom exonerat de l'obligació de cotitzar.

· Haurà de sol·licitar-se dins dels primers vint-i-un dies naturals següents a l'entrada en vigor de l'acord o resolució de tancament d'activitat.

 

2.- Prestació extraordinària de cessament d'activitat per a aquells treballadors autònoms que no puguen causar dret a la prestació ordinària de cessament d'activitat prevista en l'article 7 d'aquest reial decret llei o a la prestació de cessament d'activitat regulada en els articles 327 i següents del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.

· No tindre rendiments nets computables fiscalment procedents de l'activitat per compte propi en el primer semestre de 2021 superiors a 6.650 euros.

· Acreditar en el primer semestre del 2021 uns ingressos computables fiscalment de l'activitat per compte propi inferiors als haguts en el primer trimestre de 2020.
· La quantia de la prestació serà del 50 per cent de la base mínima de cotització

· La sol·licitud es presente dins dels primers vint-i-un dies naturals de febrer. En cas contrari, els efectes queden fixats en el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud.

· El treballador autònom exonerat de l'obligació de cotitzar.

· Els treballadors autònoms que perceben aquesta prestació i no estigueren cotitzant per cessament d'activitat vindran obligats a cotitzar per aquest concepte a partir del mes següent en què finalitze la percepció de la prestació.

En tots dos casos, el percebo de la prestació serà incompatible amb la percepció d'una retribució pel desenvolupament d'un treball per compte d'altri, llevat que els ingressos del treball per compte d'altri siguen inferiors a 1,25 vegades l'import del salari mínim interprofessional

 

3.- Dret a la prestació de cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi.

· A partir de l'1 de febrer de 2021, els treballadors autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament d'activitat prevista en l'article 327.

· Exigirà acreditar en el primer semestre de 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l'activitat per compte propi de més del 50% dels haguts en el segon semestre de 2019; així com no haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.

· En el cas dels treballadors autònoms que tinguen un o més treballadors al seu càrrec, haurà d'acreditar-se, al temps de sol·licitar la prestació, el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguen assumides.

* El reconeixement a la prestació es durà a terme per les mútues col·laboradores o l'Institut Social de la Marina amb caràcter provisional amb efectes d'1 de febrer de 2021 si se sol·licita dins dels primers vint-i-un dies naturals de febrer, o amb efecte des de l'endemà a la sol·licitud en un altre cas, havent de ser regularitzada a partir de l'1 de setembre de 2021.

 

4.- Prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors de temporada.

Aquells treballadors autònoms l'únic treball dels quals al llarg dels anys 2018 i 2019 s'haguera desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar durant un mínim de quatre mesos i un màxim de sis en cadascun dels anys. Es considerarà que ha desenvolupat un únic treball en 2018 i 2019 sempre que, d'haver estat d'alta en un règim de seguretat social com a treballador per compte d'altri, aquesta alta no supere els 120 dies al llarg d'aqueixos anys.

· No haver estat en alta o assimilat a l'alta com a treballador per compte d'altri en el règim de Seguretat Social corresponent més de 60 dies durant el primer semestre de l'any 2021.

· La quantia de la prestació regulada en aquest article serà l'equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització. Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d'alta o assimilada a l'alta en el règim de Seguretat Social corresponent.

 

Pàgines d'interés:

Dubtes freqüents Autònoms/es: FAQ Mincotur

 

SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal) - http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html

 • Les oficines de prestacions atenen amb cita prèvia, les formes de contacte amb el SEPE són:

 • Baixes en cas de coronavirus (detecció i quarantenes):

  • El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions considera totes les baixes mèdiques de treballadors malalts per coronavirus, i les quarantenes preventives seran computades baixes.

  • Les persones aïllades com a infectades pel coronavirus passen a percebre, des de l'endemà de la baixa laboral, el 75 per cent de la base reguladora, a càrrec de l'Administració. Així doncs, les empreses no tindran costos socials.

*S'ampliarà informació de manera periòdica

Generalitat Valenciana: 

INFORMACIÓ COVID19 GENERALITAT VALENCIANA: http://infocoronavirus.gva.es/

 

MESURES DE SUPORT A PERSONES AUTÒNOMES:

 

PLA RESISTIR: https://plaresistir.gva.es/

Ajudes econòmiques per als sectors més afectats per les noves restriccions:

Allotjament i activitats turístiques
Hostaleria, restauració i oci nocturn
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
Activitats esportives, recreatives i d'entrenament

 • 2.000€ d'ajuda directa per autònom + 200€ per cada treballador, fins a un màxim de 12.000€
 • 600€ fixos per autònom + 600€ per cada treballador com a cobertura de les quotes a la Seguretat Social
 • 300€ (en total) suplementaris que rebran els treballadors que tingues en ERTO
 • Préstec bonificat d'entre 15.000€ i 750.000€ del qual no hauràs de retornar fins al 30%

Altres sectors:

300€ suplementaris si estàs en ERTO durant gener o febrer
300€ si eres un autònom que ha rebut la prestació extraordinària de la Seguretat Social

Més informació

 

Línia Finançament Bonificat IVF- Liquiditat Covid 19

Beneficiaris: autònoms i societats mercantils amb seu social a la Comunitat Valenciana.

Finalitat:

Ampliació i renovació d'instal·lacions, maquinàries i equips
Adequació d'espais de treball amb criteris de sostenibilitat i inclusió social
Processos de digitalització de les petites i mitjanes empreses
Contractació de mà d'obra i serveis lligats al cicle de l'explotació, així com adquisició d'elements patrimonials de capital circulant, com a mercaderies i matèries primeres.
Dirigit a: projectes duts a terme en qualsevol sector d'activitat.

Import: 15.000€ - 750.000€ per a autònoms i micropimes. El nominal del préstec podrà ser fins a 2.500.000€ si el sol·licitant és una pime.

En cap cas, podrà superar la suma del 80% de les despeses elegibles derivades de la inversió en actius materials, actius immaterials i participacions empresarials; ni tampoc superar el 100% de les despeses elegibles que resulten de la contractació de mà d'obra, serveis propis del cicle de l'explotació i/o despeses inherents a la consecució del finançament.

Termini: de 3 a 6 anys amb un màxim de 2 anys de manca.

Tipus d'interés: Euribor a un any, amb límit inferior 0% i un marge que es determinarà atenent la qualificació creditícia del sol·licitant.

Tram no reembossable: veure condicions

 

 

LABORA

Creació d'Ocupació:

 

EAUTOE 2021

Ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu ús a través de la creació d'activitat empresarial com a personal treballador autònom en projectes innovadors

Beneficiaris: persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi.

En cap cas podran resultar beneficiàries les persones sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com el personal membre de comunitats de béns i personal autònom col·laborador.

Requisits:

1. Haver iniciat l'activitat autònoma a partir de l'1 de gener de 2021 (data d'alta Model 036 o 037)
2. Haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a l'inici de l'activitat.
3. No haver figurat d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms en els 6 mesos anteriors a l'inici de l'activitat.
4. No haver sigut beneficiari en algun dels tres exercicis anteriors d'altres subvencions de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per constitució com a autònom.
5. El projecte ha de tindre caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, requerirà informe d'una de les entitats, pública o privada, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la CV.

Dotació econòmica: vindrà determinat segons al col·lectiu que pertangues:

a) Persones desocupades en general: 2.500 euros
b) Persones desocupades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 euros
c) Persones desocupades amb diversitat funcional: 3.500 euros.
d) Dones desocupades víctimes de la violència sobre la dona: 4.500 euros

Els imports establits en les lletres a), b) i c) s'incrementaran en 500 euros en el cas de les dones.

Termini de presentació: s'iniciarà l'endemà al de la publicació de Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 9001 de 20/01/2021) i finalitzarà l'1 de setembre de 2021.

A més, les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos des de la data d'inici que conste en la Declaració d'Alta en el Cens d'Obligats Tributaris. Si l'alta haguera tingut lloc abans de la publicació de l'extracte, el termini de dos mesos començarà a computar a partir de l'endemà al de la publicació

Més informació

 

EAUTOM 2021

Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció per a l'exercici 2021

Import de la subvenció: De 1.500€ a 4.000€ per a contractes a jornada completa, amb reducció proporcional en els contractes de jornada parcial d'almenys 30 hores.

Beneficiaris: dones treballadores autònomes que en el moment de la contractació subvencionable es troben embarassades o en procés d'adopció.

En cap cas podran resultar beneficiàries les persones sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com el personal membre de comunitats de béns i personal autònom col·laborador.

Requisits de la contractació:

Ha d'efectuar-se a partir de l'1 de gener de 2021 i sempre amb caràcter previ a la baixa maternal de la dona treballadora autònoma.

* La persona contractada ha d'haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a la seua contractació.

* La persona contractada no ha de mantindre amb la beneficiària una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, o el seu equivalent en el cas de les parelles de fet.

Import de la subvenció:

a) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 3 mesos de duració: 1.500 euros
b) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 6 mesos de duració: 3.500 euros

Els imports indicats s'incrementaran en 500 euros si es contracta una persona amb diversitat funcional o una dona.

Els contractes a temps parcial d'almenys 30 hores setmanals resultaran subvencionables, amb reducció proporcional de la quantia de l'ajuda.

Termini de presentació: s'iniciarà l'endemà al de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOGV 9001 de 20/01/2021) i finalitzarà 1 d'octubre de 2021.

Les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.

Més informació

 

EMPCOV 2021

Convocatòria

Ajudes a sectors hostaleria, agències de viatge, activitats artístiques, recreatives i d'oci

Termini presentació de sol·licituds: des del dia 4 de febrer de 2021 i finalitzarà a les 23.59 hores del 17 de febrer de 2021.

Ajudes dirigides a donar suport a la viabilitat econòmica de les empreses i persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social afectades per la Covid-19, per a reforçar la seua continuïtat i possibilitar el manteniment dels seus treballadors i treballadores.

Ajudes a empreses i persones treballadores autònomes dels sectors de l'hostaleria, tant allotjament com restauració, agències de viatge, activitats artístiques, recreatives i d'oci, per la Covid-19

a) Les empreses i persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que, a la data de publicació d'aquest decret, disposen d'almenys un compte de cotització amb persones treballadores en alta en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i l'activitat econòmica de la qual es classifique en algun dels codis de la CNAE-09 relacionats en l'annex.

b) Les persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que desenvolupen en la Comunitat Valenciana una activitat econòmica classificada en algun dels codis de la CNAE-09 relacionats en l'annex.

No podran obtindre la condició de beneficiàries Vegeu article 13 de la següent llei.

Quantia de les ajudes:

1. Per a les persones o entitats beneficiàries a què fa referència la lletra a), la quantia de l'ajuda ascendirà, per cada persona que a la data de publicació d'aquest decret figure d'alta amb contracte laboral en els codis de comptes de cotització de la Comunitat Valenciana i sempre que estiguen vinculades a algun dels CNAE relacionats en l'annex, amb el límit de 12.000,00 euros per codi de compte de cotització, a 600,00 euros en el cas de contractes a jornada completa i a 300,00 euros en el cas de contractes a jornada parcial.

2. Per a les beneficiàries a què fa referència la lletra b), l'ajuda ascendirà a 600,00 euros.

Més informació
 

 

Ajudes GVA en matèria d'artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19

Dotació pressupostària: 7.000.000,00 d'euros

Persones beneficiàries: artesans/es i les pimes artesanes que estiguin en possessió del document de qualificació artesana (DCA)

Quantia: import màxim de 7.000,00 euros.

Termini de presentació de sol·licituds: s'iniciarà l'1 de març de 2021 i finalitzarà el 15 de març de 2021.

Mes informació

 

TECE - Ajudes al sector del taxi de la Comunitat Valenciana afectat per la COVID-19

Dotació pressupostària: 4.750.000 d'euros

El termini de presentació d'instàncies és de 15 dies hàbils i comença a les 9 hores de l'endemà a la publicació de l'ordre en el DOGV núm. 9922 de 17/2/2021.

Més informació

 

ECOGJU 2021

Ajudes a la contractación indefinida inicial de persones joves. AVALEM JOVES Garantia Juvenil

Dotació pressupostària: 1.500.000 euros

Persones beneficiàries: Entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball en la Comunitat Valenciana.

Requisits de les contractacions:

- La contractació de la persona jove haurà d'efectuar-se amb posterioritat a la publicació de l'extracte de la present convocatòria de subvencions per a l'exercici 2021.

- La contractació haurà de representar un increment net de la plantilla en comparació amb la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la celebració del contracte, o el seu manteniment quan el lloc haguera quedat vacant arran de la baixa voluntària, discapacitat sobrevinguda, mort, jubilació per motius d'edat o acomiadament disciplinari o per causes objectives no declarat improcedent de la persona treballadora.

- En tot cas haurà d'existir una correspondència entre la titulació de la persona jove i el lloc de treball exercit, que haurà de tindre una adequació al nivell d'estudis cursats i al grup de cotització que corresponga a aquest nivell.

Import de la subvenció: ascendirà a 23.940 euros.

Si en la persona contractada concorre addicionalment la condició de dona o de persona amb diversitat funcional, l'import ascendirà a 25.270 euros.

Si es tracta d'una persona amb diversitat funcional severa; d'una persona jove que es trobe sota la guarda o la tutela de la Generalitat o complint una mesura judicial derivada de la responsabilitat penal de persones menors d'edat, o que haja romàs en alguna d'aquestes dues situacions, en algun període, durant els tres anys anteriors a la majoria d'edat; o d'un jove dona víctima de la violència sobre la dona, l'import ascendirà a 26.600 euros.

Termini presentació de sol·licituds: des del 2 de març 2021 fins al 30 de juny de 2021.

Més informació

 

Ajudes directes: 

Finançament i préstecs

*S'ampliarà informació de manera periòdica

Ajuntament de València: 

Pot enviar els seus dubtes o sol·licitar més informació a través del web xat d'aquesta pàgina o enviant un email a reactiva@valenciactiva.es

 

AJUDES PARÈNTESI DEL PLA RESISTIR

ENLLAÇ A LA SEU ELECTRÒNICA

Termini de sol·licitud: del 12 de febrer de 2021 a les 8.30 hores al 3 de març de 2021 a les 23.59 hores

Dotació pressupostària: 28.804.194€

Objecte: Cobrir les despeses corrents de l'activitat.

Beneficiaris: persones treballadores autònomes i les microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores, dels sectors que es determinen en l'Annex I de la convocatòria.

Import de la subvenció:

a) 2.000€ per cada autònom/a o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores
b) 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre 2020.

*Quantia màxima de l'ajuda: 4.000€

Més Informació

 

SUBVENCIONS A NOUS COMERÇOS I CONSOLIDACIÓ DELS EXISTENTS A la CIUTAT DE VALÈNCIA 2021

Termini de presentació: Del 13 de febrer al 4 de març de 2021

Dotació pressupostària: 1.240.743,75 €.

Beneficiaris/es: Persones físiques i jurídiques, cooperatives, societats civils, comunitats de béns legalment constituïdes i altres entitats sense personalitat jurídica, que realitzen la seua activitat en establiments comercials oberts al públic situats a la ciutat de València i siguen persones autònomes, petites empreses o microempreses.

Quantia: Es podrà subvencionar el 100% del total de les despeses justificades,  fins a un màxim de 6.000 € per sol·licitant i establiment. En cas que la suma dels imports sol·licitats siga superior al crèdit pressupostari, aquest import es prorratejarà en idèntica proporció entre les persones beneficiàries en funció de l'import de les despeses degudament justificades amb un màxim de 6.000 €.

Més informació i tràmits

 

Atenció telefònica i telemàtica dels servicis habituals:

 • PAE (Punt d'Atenció a l’Emprenedoria)

*S'ampliarà informació de manera periòdica

Informació Ajudes Parèntesi - Pla Resistir 2021