Subvenció per al desenvolupament de solucions innovadores als reptes dels sectors productius a la ciutat de València 2020

RETOS VLC 2020

Els nous reptes d'esta ciutat busquen empreses tecnològiques que els accepten. Entra en retosvlc.com i aconseguix fins a 10.000 euros per a la prova pilot.

 

PUBLICACIÓ LLISTAT DEFINITIU

 

PUBLICACIÓ LLISTAT PROVISIONAL (24 DE NOVIEMBRE)

 

PERÍODE D'AL·LEGACIONS I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ: DEL 24 DE NOVEMBRE AL 3 DE DECEMBRE DE 2020

ENLLAÇ Al TRÀMIT EN SEU ELECTRÒNICA

CONVOCATÒRIA

TERMINI DE SOL·LICITUD: DEL 26 DE SETEMBRE AL 15 D'OCTUBRE DE 2020

1. Objecte

La present convocatòria té per objecte donar suport a la realització de projectes pilot de solucions, productes, serveis i iniciatives basats en la ciència i la tecnologia que oferisquen eines aplicables en els diferents sectors seleccionats en aquesta convocatòria i que faciliten la seua recuperació econòmica, transformació i adequació al nou context generat en l'escenari post COVID19.

Aquestes iniciatives podran ser procedents de qualsevol àmbit, sector, activitat, font de coneixement o tecnologia en els àmbits més endavant descrits.

Els projectes PILOT poden també secundar, en part o en tot, processos de desenvolupament de tecnologia innovadora que permeten avançar en el nivell de maduresa tecnològica (Technological Readiness Level - TRLs) de les idees, investigacions o prototips fins a nivells pre-comercials o comercials d'aquestes.

No seran objecte de la convocatòria els estudis, els projectes, els productes o els serveis ja desenvolupats i que es troben en fase comercial.

2.Bases reguladores i normativa aplicable

1.- Les bases reguladores per les quals es regeix la present convocatòria és l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i dels seus Organismes Públics, aprovada mitjançant acord plenari de 28.07.2016 (BOP de data 02.11.2016).

2.- La present convocatòria es regirà, amb caràcter general, pel que es disposa en les bases reguladores, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara en avant LGS) i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (d'ara en avant RLGS) i en les Bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2020  i, supletòriament, en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i qualsevol altra disposició normativa que per la seua naturalesa poguera resultar d'aplicació.

3.- Així mateix, estan sotmeses al règim de minimis, regulat pel Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de 24 de desembre de 2013).

4. La gestió d'aquestes subvencions se subjectarà als principis de publicitat, concurrència, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com l'eficàcia en el compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

3.Crèdit pressupostari

La quantia destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a un total de 450.000€ del vigent pressupost municipal, el finançament del qual s'efectuarà amb càrrec a l'Aplicació Pressupostària IC1KO – 49500 – 47000 consignada a aquest efecte.

4.Quantia de la subvenció

En funció de la puntación obtinguda, de conformitat amb els criteris de valoració del punt 12 d'aquesta convocatòria, els imports de la subvenció són 7.000€ i 10.000€ que s'assignaran de la següent forma:

De 50 a 70 punts: 7.000€

De 71 a 100 punts: 10.000€

L'import de la subvenció no podrà ser superior a l'import 75% del pressupost del projecte presentat.

En cap cas l'import de la subvenció unit al d'altres possibles subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració, ens públic o privat podrà superar el cost de l'activitat subvencionada.

5.Requisits de les persones o entitats sol·licitants

5.1. Podran sol·licitar subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes, que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió de les subvencions (incloent-se startups, scaleups, empreses de base tecnològica i empreses innovadores, conforme a les definicions previstes en el punt 19) i complisquen els següents requisits:
a) Que el domicili fiscal estiga en el terme municipal de València. No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Aquest requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, en el seu cas.

b) No tindre deute algun pendent amb l'Ajuntament de València. Aquest requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, en el seu cas.

c) Haver justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

d) En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders bastants per a complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l'article 11.3 LGS, l'agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre's fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS. Així mateix, en cas de concessió de la subvenció, la resolució contindrà els percentatges de participació de les persones integrants en l'entitat beneficiària, en funció dels quals participaran en els drets i obligacions derivats de l'atorgament de la subvenció.

5.2.Queden excloses:
a) Les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, encara que podran participar com a entitat tutora o col·laboradora de les persones físiques o jurídiques que es presenten.
b) Les associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre.
c) Les persones jurídiques que compartisquen socis amb participació majoritària amb una altra persona jurídica que ja haja sol·licitat aquesta ajuda.
d) Les persones jurídiques que tinguen com a socis persones físiques o jurídiques que tinguen una participació majoritària i que ja hagen sol·licitat una ajuda en aquesta mateixa convocatòria.
e) Les persones físiques que tinguen una participació majoritària en altres persones jurídiques que ja hagen sol·licitat aquesta ajuda.
f) Les empreses considerades com a “grans empreses” segons la Comissió Europea (és a dir, que tinguen més de 250 empleats i que facturen més de 50 milions d'euros a l'any o el balanç general anual del qual siga superior a 43 milions d'euros), o les empreses en les quals més del 25% del capital siga ostentat per una o més empreses considerades com a grans segons l'anterior definició.
g) Les Universitats, instituts tecnològics i centres d'investigació dependents d'ells.

6.Àmbits dels projectes

1. Turisme
- Reserves en locals
- Identificació i seguiment de turistes
- Serveis online
- Turisme local
- Espais segurs
- Altres àmbits que milloren la competitivitat i la digitalització del sector

2. Cultura, Oci i Entreteniment
- Cultura digital
- Museus segurs
- Oci segur
- Reserva prèvia d'espais culturals
- Altres àmbits que milloren la competitivitat i la digitalització del sector

3. Esports i Salut
- Esport segur
- Zones esportives sense massificacions
- Reserva prèvia d'espais
- Altres àmbits que milloren la competitivitat i la digitalització del sector

4. Ocupació, Formació, Educació i Bretxes socials
- Formació online efectiva
- Millora de l'ocupabilitat
- Accés a la tecnologia

5. Facilitar el teletreball
- Altres àmbits que milloren la competitivitat i la digitalització del sector

6. Comerç, Retail i Serveis
- Comerç de proximitat
- Logística d'última milla
- Venda online
- Comerç segur
- Altres àmbits que milloren la competitivitat i la digitalització del sector.

7. Solucions tecnològiques estratègiques per a l'economia valenciana

7.Requisits dels projectes PILOT

Els projectes PILOT hauran de complir amb els següents requisits:

a) Ser proposades de projectes d'implantació de pilots de solucions tecnològiques innovadores que es troben en un estat avançat de definició, desenvolupament o validació.
b) Descriure clarament el repte, problema o la necessitat que pretenen abordar, tant des del punt de vista qualitatiu com quantitatiu, identificant els factors d'incidència (causes), les condicions d'entorn i les persones o empreses destinatàries o beneficiàries de l'acció d'innovació proposada.
c) Generar els suficients recursos per a assegurar el seu acte-sostenibilitat a mitjà i llarg termini.
d) Tindre un caràcter innovador, en el sentit d'aportar una solució nova, havent d'identificar les àrees de millora, enfront de solucions existents i els efectes que s'espera aconseguir. Han d'aportar millores substancials enfront d'altres possibles solucions, si és que existeixen, i promovent canvis de model i d'hàbits cap a uns altres més sostenibles, eficients i socialment justos.
e) Desenvolupar directament el projecte en el municipi de València, havent-se d'especificar en l'Annex I (descripció del projecte), on es desenvoluparà aquesta activitat.
f) Implementar-se en un termini no superior a 180 dies després de la publicació de la resolució de la concessió de subvenció.

Els projectes que per a la seua implementació requerisquen d'autorització, llicència, permís etc., d'una Administració Pública o qualsevol altra entitat, aquesta serà a càrrec de qui sol·licite l'ajuda.

8.Concurrència amb altres subvencions.

1.- Les subvencions regulades en aquesta convocatòria són compatibles amb qualsevol altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o objecte subvencionable, percebudes de qualsevol administració o ens privats o públics, nacionals, de la Unió Europea o d'Organismes Internacionals, sense perjudici de l'aplicació dels límits previstos en els articles 19.3 de la LGS i 33 i 34 del RLGS.

No serà compatible amb qualsevol altra subvenció atorgada en l'exercici 2020 per l'Ajuntament de València.

2.- Per tractar-se de subvencions sotmeses al règim de minimis, establit en el Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de 24.12.2013), no podran concedir-se a empreses dels següents sectors:

a) Pesca i aqüicultura, segons es contemplen en el Reglament (UE) 1379/2013 que estableix l'organització comuna de mercats en el sector dels productes de la pesca i de l'aqüicultura.
b) Producció primària de productes agrícoles que figuren en la llista de l'annex I del Tractat.
c) Empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:
- Quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
- Quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part o la totalitat de la mateixa es repercutisca als productors primaris.
d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres quan l'ajuda estiga vinculada a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.
e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.
En cap cas, les ajudes podran superar l'import màxim total d'ajuda de minimis, actualment establit en 200.000 euros durant un període de tres exercicis fiscals per a una mateixa empresa, ni individualment, ni com a resultat de l'acumulació amb altres ajudes de minimis concedides a la mateixa empresa, conforme estableix el Reglament (UE) Núm. 1407/2013 de la Comissió, o amb una altra mena d'ajudes subjectes a les regles comunitàries d'ajudes d'Estat.

A l'efecte del que es disposa en el paràgraf anterior s'entén per “empresa” qualsevol entitat que exercisca una activitat econòmica, amb independència de la seua naturalesa jurídica i de la seua manera de finançament.

En cas de resultar beneficiària d'una subvenció atorgada en l'exercici 2020 per l'Ajuntament de València i amb posterioritat resultar beneficiària d'aquesta ajuda, es podrà renunciar a qualsevol d'elles, reintegrant l'import percebut i abonant a més els corresponents interessos de demora generats, tal com s'estableix en la Llei 38/2003, 17 de novembre, General de Subvencions i altra normativa aplicable.

9.Termini i Forma de presentació de sol·licituds: Del 26 de setembre al 15 d'octubre

1.-El model de sol·licitud normalitzat per a l'obtenció de les subvencions regulades en la present convocatòria estarà disponible en la web municipal <valencia.es>

2.- Les sol·licituds, que hauran de dirigir-se al Servei Emprenedoria i Innovació Econòmica, es presentaran en els diferents Registres d'Entrada de l'Ajuntament de València, sense perjudici de poder presentar-les en els altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Així mateix, podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les mateixes a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

3.- En tot cas, estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu les persones jurídiques i la resta de les enumerades en l'article 14.2 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

4.- El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP)(Publicat en el BOP el 25/09/2020).

5.- La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió de les sol·licituds de subvenció.

6.- Es limita el núm. de projectes PILOT a presentar per cada persona sol·licitant a un màxim de tres.

10.- Documentació que s'haurà d'acompanyar a la sol·licitud

La sol·licitud normalitzada:

En cas de persones físiques:
-Curriculum vitae de l'equip participant en el projecte.
-DNI per totes dues cares o NIE acompanyat del passaport, en els casos que així s'especifique.

 En cas de persones jurídiques, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica:
- NIF de la persona jurídica, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica.
- Contracte de constitució degudament registrat en el PROP de la societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica.
- Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el corresponent Registre.
- Acreditació dels poders de la persona administradora o representant legal que haja signat la sol·licitud.
- DNI per totes dues cares o NIE acompanyat pel passaport, en els casos que així s'especifique, de la persona representant legal de l'empresa o entitat que ferma la sol·licitud.
- Curriculum vitae de l'equip participant en el projecte.