Comunicació llengua materna

- Valencià oral (50 h)

Perfil: Persones amb nivell A2 de valencià.
Objectiu: Que l’alumnat puga comunicar-se en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. L’objectiu del curs es que les persones que ho realitzen puguen escriure, de manera senzilla, aspectes de la seua experiència o bagatge personal, del seu entorn i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

 

- Valencià elemental (50 h)

Perfil: Personal amb nivell B1 de valencià.
Objectiu: Que l’alumnat adquirisca la capacitat de comprendre les idees principals i les secundàries d’informació clara sobre temes diferents. L’objectiu del curs es que les persones que ho realitzen puguen fer front a la major part de les dificultats lingüístiques en situacions de comunicació real i produir un discurs senzill i coherent en temes que li són familiars o personals.

 

- Valencià mitjà (60 h)

Perfil: Persones amb nivell C1 de valencià.
Objectiu: Que l’alumnat adquirisca la capacitat de comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexes, i reconèixer el sentit implícit. Que puga expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat. També, utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals, produir textos clars, estructurats i detallats sobre temes complexos.

 

- Valencià superior

Perfil: Persones amb nivell C2 de valencià.
Objectiu: Que l’alumnat puga comprendre sense esforç pràcticament tot allò que llegeix o escolta. Ha de poder resumir informació provinent de diferents fonts orals i escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent. Així mateix, ha de ser capaç d’expressar-se espontàniament , amb fluïdesa i precisió, diferenciant matisos subtils de significat inclús en les situacions més complexes. 

 

- Taller de comunicació escrita: CV, carta de presentació (10h)

Perfil: Persones interessades en elaborar un CV i carta de presentació a nivell bàsic.

Objectiu: L’objectiu d’aquest taller serà realitzar un CV i carta de presentació a nivell bàsic en Word, convertint-lo en pdf per a possibles ofertes de feina.

 

Més informació: 

CMOF Lleons: 96 208 36 60. Email: lleonsocupacio@valencia.es

CMOF Emili Baró: 96 208 36 32. Email: emilibocupacio@valencia.es

CMOF Castella-Magúncia: 96 208 71 55. Email: magunciaocupacio@valencia.es