Ajudes municipals "València Activa Formació Idiomes" 2019

D'acord amb la Junta de Govern Local amb data 26 de juliol de 2019 es modifica el termini de presentació de les Ajudes 'València Activa Formació Idiomes: Anglés, Francés, Italià, Alemany, Portugués i Xinés 2019' que s'amplia un mes, fins el 31 d'agost de 2019.

PUBLICACIÓ DEL LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES (17/9/19)

PERÍODE D'AL·LEGACIONS I LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ: DEL 18/9 AL 1/10 (INCLÒS)

En el mateix termini, les persones proposades com a beneficiàries hauran de presentar per Registre d'Entrada Municipal o telemàticament i dirigida al Servei Fiscal Despeses, la Sol·licitud de “Alta i Manteniment en el Fitxer de Persones Creditores, Cessionàries, Terceres i Personal propi”, acompanyada de la documentació assenyalada en la mateixa sol·licitud.

 

T'ajudem a costejar les taxes de l'examen d'anglés, francés, italià, alemany, portugués i xinés, nivells A2, B1, B2, C1 i C2. Si aproves podràs sol·licitar les Ajudes Municipals València Activa: Formació Idiomes: anglés, francés, italià, alemany, portugués i xinés 2019”.

La finalitat d'aquestes  ajudes és fomentar l'obtenció de certificacions d'idiomes nivelles A2, B1, B2, C1 i C2 de persones  que tinguen 16 anys o més, inscrites en un centre d'ocupació  ESPAI LABORA, mitjançant ajudes econòmiques destinades a finançar les taxes de les proves de competència.

La Junta de Govern Local de data de 12 d'abril de 2019, va aprovar la convocatòria d'ajudes municipals “València Activa: Formació Idiomes: anglés, francés, italià, alemany, portugués i xinés 2019”.  Les ajudes es podran sol·licitar a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

La convocatòria estableix que se subvencionaran el 100% de les taxes justificades fins a un màxim de 200,00 € per taxa, corresponents a les proves de certificacions dels idiomes anglés, francés, italià, alemany, portugués i xinés, nivells A2, B1, B2, C1 i C2 o equivalents sempre que la persona sol·licitant haja aprovat l'examen pel qual ha abonat la taxa.

 

Requisits de les persones sol·licitants

a) Tindre 16 anys d’edat o més en el moment de presentació de la sol·licitud.

b) Estar empadronades al municipi de València en la data de l’aprovació d’esta convocatòria per la Junta de Govern Local.

c) Estar inscrites en un centre d’ocupació ESPAI LABORA i estar en possessió del document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació (DARDE) actualitzat, en el moment de presentar la sol·licitud.

d) Haver aprovat les proves de certificacions d’anglés, francés, italià, alemany, portugués i xinés, nivells A2, B1, B2, C1, C2 en el període comprés entre el 29/09/2018 i la data de presentació de la sol·licitud.

e) No tindre cap deute pendent amb l’Ajuntament de València.

f) Haver justificat qualsevol subvenció que els haja sigut concedida amb anterioritat per l’Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el termini corresponent de justificació.

g) No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies arreplegades en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal i davant la Seguretat Social.

 

TRÀMITS I SOL·LICITUD

LLISTAT DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES (PERÍODE D'AL·LEGACIONS I LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ: DEL 18/9 AL 1/10 INCLÒS)

En el mateix termini, les persones proposades com a beneficiàries hauran de presentar per Registre d'Entrada Municipal o telemàticament i dirigida al Servei Fiscal Despeses, la Sol·licitud de “Alta i Manteniment en el Fitxer de Persones Creditores, Cessionàries, Terceres i Personal propi”, acompanyada de la documentació assenyalada en la mateixa sol·licitud.

 

PROPOSTA DE CONCESSIÓ. LLISTAT DE PERSONES BENEFICIÀRIES I SOL·LICITUDS DESESTIMADES

 

RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I PROPOSTA FINAL DE CONCESSIÓ AJUDES MUNICIPALS VALÈNCIA ACTIVA FORMACIÓ IDIOMES 2019(15/11/2019)

 

ACORD DEFINITIU DE CONCESSIÓ I PAGAMENT AJUDES MUNICIPALS VALÈNCIA ACTIVA FORMACIÓ IDIOMES 2019(16/12/2019)