Ajudes municipals "València Activa Formació Idiomes" 2020

 

ANUNCI APROVACIÓ PER JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LES AJUDES MUNICIPALS VALÈNCIA ACTIVA FORMACIÓ IDIOMES 2020 (07/11/2020)

LLISTA DEFINITIVA DE `PERSONES ADMESES I EXCLOSES DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES VALÈNCIA ACTIVA FORMACIÓ EN IDIOMES 2020 (22/09/2020)

LLISTES PROVISIONALS D'ADMESOS I EXCLOSOS DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES VALENCIÀ ACTIVA FORMACIÓ EN IDIOMES 2020 (31/08/2020)
*Termini d'esmena: de l'1 al 14 de setembre (tots dos inclusivament)

 

 

OBERTURA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A LES AJUDES VALÈNCIA ACTIVA IDIOMES 2020: DE L'1 DE JUNY AL 31 DE JULIOL

*S'estableix la represa dels terminis administratius suspesos amb efectes des de l'1 de juny de 2020, quedant des d'eixE mateix moment sense efecte el contingut de l'anunci de data de 22 d'abril de 2020 de suspensió del termini.

 

ACCÉS Al TRÀMIT EN SEU ELECTRÒNICA

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

 

T'ajudem a costejar les taxes de l'examen de valencià, anglés, francés, italià, alemany, portugués i xinés, nivells A2, B1, B2, C1 i C2, incloent a més en l'idioma valencià els certificats específics “Llenguatge administratiu”, “Correccióde textos”, i “Llenguatge als mitjans de comunicació”​. Si aproves podràs sol·licitar les 'Ajudes Municipals València Activa: Formació Idiomes 2020: valencià, anglés, francés, italià, alemany, portugués i xinés'.

La finalitat d'aquestes ajudes és fomentar l'obtenció de certificacions dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 de persones que tinguen 16 anys o més, inscrites en un centre d'ocupació ESPAILABORA, mitjançant ajudes econòmiques destinades a finançar les taxes de les proves de competència.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data de 6 de març de 2020, ha acordat aprovar la convocatòria de les ajudes municipals “València Activa formació idiomes 2020: Valencià, anglés, francés, italià, alemany, portugués i xinés”.

La convocatòria estableix que se subvencionaran el 100% de les taxes justificades fins a un màxim de 200,00 € per taxa, corresponents a les proves de certificacions dels idiomes valencià, anglés, francés, italià, alemany, portugués i xinés, nivells A2, B1, B2, C1 i C2 o equivalents, incloent en l'idioma valencià els certificats específics “Llenguatge administratiu”, “Correcció de textos”, i “Llenguatge als mitjans de comunicació”, sempre que la persona sol·licitant haja aprovat l'examen pel qual s'haja abonat la taxa.

Requisits de les persones sol·licitants

a) Tindre 16 anys d'edat o més en el moment de presentació de la sol·licitud.

b) Trobar-se empadronades en el municipi de València en la data de l'aprovació d'aquesta convocatòria per la Junta de Govern Local.

c) Estar inscrites en un centre d'ocupació ESPAILABORA i estar en possessió del Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació ( D.A.R.D.E. ), vigent en el moment de presentar la sol·licitud de concessió de l'ajuda.

d) Haver aprovat les proves de certificacions dels idiomes valencià i/o anglés, francés, italià, alemany, portugués o xinés, en els seus nivells A2, B1, B2, C1, C2 o equivalents, i incloent a més en l'idioma valencià els certificats específics “Llenguatge administratiu”, “Correcció de textos”, i “Llenguatge als mitjans de comunicació”, en el període comprés entre l'1 de Setembre de 2019 i el 31 de Juliol de 2020, tots dos inclusivament.

e) No tindre deute algun pendent amb l'Ajuntament de València.

f) Haver justificat qualsevol subvenció que els haja sigut concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

g) No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies dels apartats 2 i 3 de l'article 13 de la L.G.S., i, en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.