Ajudes Municipals 'València Activa Jove: Formació Anglés'

Termini de sol·licitud FINALITZAT 28 de setembre de 2018

 

T'ajudem a costejar les taxes de l'examen d'anglés nivells A2, B1, B2, C1 i C2. Si aproves podràs sol·licitar les Ajudes Municipals 'València Activa Jove: Formació Anglés' fins al 28 de setembre.

La finalitat d'aquestes  ajudes és fomentar l'obtenció de certificacions de l'idioma anglés nivells A2, B1, B2, C1 i C2 de persones joves inscrites en el SERVEF, per mitjà d’ajudes econòmiques destinades a finançar les taxes de les proves de competència.

La Junta de Govern Local de data de 22 de juny de 2018, va aprovar la convocatòria d'ajudes municipals “València Activa Jove: Formació Anglés”. L'extracte de la convocatòria s'ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València el 10 de juliol i des de l'endemà es poden tramitar les sol·licituds.

La convocatòria estableix que se subvencionaran el 100% de les taxes justificades fins a un màxim de 200,00 € per taxa, corresponents a les proves de certificacions de l'idioma anglés nivells A2, B1, B2, C1 i C2 o equivalents sempre que la persona sol·licitant haja aprovat l'examen pel qual s'haja abonat la taxa.

 

Requisits

 

a) Tindre entre 16 i 30 anys d'edat a la data del terme de presentació de sol·licituds. 

b) Trobar-se empadronades en el municipi de València a la data de l'aprovació d'esta convocatòria per la Junta de Govern Local. 

c) Estar inscrites en un centre SERVEF d'ocupació i estar en possessió del Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDE) actualitzat en el moment de presentar la sol·licitud.

d) Haver aprovat les proves de certificacions d'anglés nivells A2, B1, B2, C1 i/o C2 en el període comprés entre el 01/10/2017 i la data de presentació de la sol·licitud.

e) No tindre deute algun pendent amb l'Ajuntament de València.

f) Haver justificat qualsevol subvenció que els haja sigut concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el corresponent termini de justificació. 

g) No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal i enfront de la Seguretat Social. 

 

TRÀMITS I SOL·LICITUD

LLISTAT DE SOL·LICITUDS AJUDES MUNICIPALS VALÈNCIA ACTIVA JOVE: FORMACIÓ ANGLÉS 2018

PROPOSTA DE PERSONES BENEFICIÀRIES DE LES AJUDES VALÈNCIA ACTIVA JOVE FORMACIÓ ANGLÉS 2018 (16/11/2018)

 

ACORD CONCESSIÓ AJUDES "VALÈNCIA ACTIVA JOVE FORMACIÓ ANGLÉS 2018

 

Les persones proposades com a beneficiàries hauran de presentar per Registre d'Entrada Municipal i dirigida al Servici Fiscal Despeses, la Sol·licitud d'Alta i Manteniment en el Fitxer de Persones Creditores, Cessionàries, Terceres i Personal propi, sol·licitud que es troba disponible en web municipal, (apartat “tràmits i gestions”, secció “tràmits”, “descàrrega d'impresos”, “relació amb l'administració”) acompanyada de la documentació assenyalada en la sol·licitud. En el supòsit de no presentar-se la sol·licitud en el termini establit, es considerarà que es desistix de la sol·licitud formulada.

 

El termini d'al·legacions i el termini per a realitzar el tràmit és des del 19 fins al 30 de novembre de 2018, ambdós inclosos.