Ajudes Municipals 'València Activa Jove: Formació Anglés'

Termini de sol·licitud fins al 30 de setembre de 2017

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS TANCAT

 

T'ajudem a pagar les taxes de l'examen 'First Certificate English' i equivalents. Si l’aproves, podràs sol·licitar les Ajudes Municipals “València Activa Jove: Formació Inglés” fins al 30 de setembre.

La finalitat d’aquestes ajudes és fomentar l'obtenció de certificacions de l'idioma anglés nivell B2 de persones joves desocupades, mitjançant ajudes econòmiques destinades a finançar les taxes de les proves de competència.

 

Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data de 8 de setembre de 2017, s'ha modificat la quantia màxima de l'ajuda individual a 200€.

Requisits:

- Ser menors de 30 anys d’edat en la data del terme de presentació de sol·licituds.

- Trobar-se empadronat/ada en el municipi de València.

- Estar en situació de desocupació.

- No tindre cap deute pendent amb l’Ajuntament de València i haver justificat qualsevol subvenció que els haja sigut concedida amb anterioritat per l’Ajuntament de València.

- No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies arreplegades en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal i davant de la Seguretat Social.

 

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUD

 

LLISTAT DE SOL·LICITUDS AMB DOCUMENTACIÓ COMPLETA I INCOMPLETA

PROPOSTA DE CONCESSIÓ AJUDES VALÈNCIACTIVA JOVE: FORMACIÓ ANGLÉS

 

CONCESSIÓ AJUDES MUNICIPALS VALÈNCIA ACTIVA JOVE: FORMACIÓ ANGLÈS 2017 (15/01/2018)