Protecció de dades personals

Les dades facilitades per vosté en este formulari seran incorporades i tractades pel sistema informatic de I'Ajuntament de València per a la finalitat indicada en esta documentació i d'acord amb el que disposa el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679, vosté podra exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició per mitja d'instancia presentada davant del Registre General d'Entrada de I'Ajuntament de València.