Emprenedoria

Convocatòria València Activa Premis Ocupació Estable 2021

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Premiar a les empreses i persones autònomes que hagen incrementat el nombre de treballadors/as indefinits a jornada completa en les seues plantilles, posant així en valor l'esforç realitzat en la creació d'ocupació estable durant la crisi provocada per la pandèmia Covid-19 i l'inici de la recuperació econòmica

 

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ 

Import: 500.000 euros.

Quantia dels premis: Es premiarà amb 10.000 euros a les 50 empreses i/o persones autònomes de la ciutat de València que hagen incrementat en major mesura el nombre de persones treballadores indefinides a jornada completa la seua plantilla des de l'1 de gener de 2020 fins al 31 d'octubre de 2021.

 

CONVOCATÒRIA (APROVADA EN JUNTA DE GOVERN (26/11/21)

TERMINI DE SOL·LICITUD: Del  29 de novembre al 14 de desembre de 2021

Requisits:

-Empreses i persones autònomes que en la data 31 d'octubre de 2021 compten amb almenys cinc treballadors/as indefinits a jornada completa en la seua plantilla i hagen augmentat el seu número des de l'1 de gener de 2020 (computant com a tals als socis treballadors de les cooperatives i als socis de treball de les societats laborals). No computaran els treballadors que es troben en situació d'ERTO ni els fixos discontinus.

- Tindre domicili fiscal a la ciutat de València

- No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal i enfront de la Seguretat Social.

- Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per una persona autònoma, una microempresa o petita empresa.

Forma de presentació: La participació es durà a terme exclusivament a través d'internet. El model de sol·licitud normalitzat per a sol·licitar la participació en la convocatòria estarà disponible en la web de València Activa: www.valenciactiva.valencia.es Les sol·licituds es presentaran a través de l'email convocatories@valenciactiva.es
 

Criteris de valoració: Una vegada examinades les sol·licituds, la Comissió de valoració elaborarà una llista amb tots els projectes, ordenats per puntuació decreixent obtinguda conforme als criteris de selecció establits, indicant les cinquanta empreses i/o autònoms/as que han resultat premiats. La resta d'empreses i/o autònoms quedaran en reserva.
La fórmula per a utilitzar serà la següent: X= TIF-TIP.

On:

TIF és el nombre de treballadors/as amb contracte indefinit en la plantilla de l'empresa, socis/as treballadors de cooperatives i socis de treball de societats laborals el dia 31 d'octubre de 2021.

TIP és el nombre de treballadors/as amb contracte indefinit en la plantilla de l'empresa, socis/as treballadors de cooperatives i socis de treball de societats laborals el dia 1 de gener de 2020.

X és la puntuació obtinguda després d'aplicar la fórmula.

En cas d'empat en la puntuació obtinguda entre diverses sol·licituds i no existir crèdit per a totes elles, s'utilitzarà, com a criteri de desempat el percentatge major d'increment de la plantilla de treballadors/as fixos en l'empresa, i en cas de persistir l'empat, l'antiguitat de les contractacions indefinides subscrites durant el període comprés entre l'1 de gener de 2020 i el 31 d'octubre de 2021.

Observacions: Aquestes dotacions estan subjectes a retencions fiscals, conforme a la legislació vigent. Serà per compte dels premiats tots els impostos que graven la percepció dels premis, sense perjudici, per tant, de la retenció aplicable.

 

MODEL DE SOL·LICITUD