Emprenedoria

Ajudes Complement Pla Resistir 2021

ACORD DE CONCESSIÓ D'AJUDES COMPLEMENTS PARÈNTESIS (19/11/2021)

LLISTATS PROVISIONALS DE PERSONES PROPOSADES COM A BENEFICIÀRIES, PERSONES QUE NO COMPLEIXEN ELS REQUISITS ESTABLITS EN LA CONVOCATÒRIA I PERSONES QUE NO HAN APORTAT LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA. (04/11/2021)

CONVOCATÒRIA (Aprovada en JGL el 24/09/2021)

ENLLAÇ A SEU ELECTRÒNICA

TERMINI DE SOL·LICITUD: DEL 8 AL 27 D'OCTUBRE DE 2021, TOTS DOS INCLOSOS.

 

OBJECTE

L'objecte de la present convocatòria és escometre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències econòmiques provocades per la pandèmia en el teixit productiu de València en aquells sectors especialment afectats per les restriccions de mobilitat i aforament. Aquestes ajudes es dirigeixen a: Persones o entitats que hagen sigut beneficiàries de les ajudes atorgades per Ajuntament de València en la convocatòria Pla Resistir “Ajudes Parèntesis” i, que continuen exercint la seua activitat econòmica en els epígrafs específics de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) pel que se'ls va concedir la subvenció, epígrafs que figuren en l'Annex I d'aquesta convocatòria.

Aquestes ajudes es dirigeixen a cobrir les despeses corrents de l'activitat realitzada per les persones treballadores autònomes i les microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores.

QUANTIA TOTAL

La quantia màxima destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a 4.409.000 euros.

 

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
 

L'import total destinat a aquesta convocatòria es repartirà proporcionalment entre totes les sol·licituds presentades que complisquen els requisits d'aquesta

PERSONES O ENTITATS BENEFICIÀRIES

Persones o entitats que hagen sigut beneficiàries de les ajudes atorgades per Ajuntament de València en la convocatòria Pla Resistir “Ajudes Parèntesis”, aprovada per Acord de Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 2021, modificada puntualment per Resolució d'Alcaldia de data 10 de febrer 2021 i, que continuen exercint la seua activitat en els epígrafs específics de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) pels quals se'ls va concedir la subvenció, epígrafs que figuren en l'Annex I d'aquesta convocatòria.

REQUISITS PER A SER PERSONA O ENTITAT BENEFICIÀRIES
- Podran acollir-se a aquesta subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió de les subvencions, i complisquen els següents requisits:

-Que hagen sigut beneficiàries de les ajudes atorgades per Ajuntament de València en la convocatòria Pla Resistir “Ajudes Parèntesi” indicada en els apartats 1 i 6 de la present convocatòria, per exercir l'activitat en els epígrafs específics de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) pels quals se'ls va concedir la subvenció, epígrafs que figuren en l'Annex I d'aquesta convocatòria

-Que exercisquen la seua activitat en els epígrafs específics de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) pel qual se'ls va concedir la subvenció, epígrafs que figuren en l'Annex I d'aquesta convocatòria, en el terme municipal de València

- Consultar en la convocatòria la resta de requisits.

 

 

TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DEL 18 DE MARÇ DE 2021 AL 6 D'ABRIL DE 2021

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP.

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en: www.valencia.es/apps/resistir2021

Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <sede.valencia.es>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”.

Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

El model de sol·licitud normalitzat per a l'obtenció de les subvencions regulades en la present convocatòria estarà disponible en la web municipal <valencia.es>

La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió de les sol·licituds de subvenció.

Podrà presentar-se un màxim d'una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat de les recollides en el punt 6 de la convocatòria.

 

Més informació en: 

- Telèfons: 

Horari de 8:30 a 15:30h:
962087167
962087194
962083659 
672325855

Horari de 11 a 18h:
602 882 032

- Correu electrònic: reactiva@valenciactiva.es
- Webchat: http://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva

- Correu electrònic: reactiva@valenciactiva.es
- Webchat: http://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva