Ajudes al sector de les Cerimònies i Celebracions Pla Resistir 2021

CONVOCATÒRIA (Aprovada en JGL el 31/03/2021)

PUBLICACIÓ AMPLIACIÓ TERMINI DE SOL·LICITUD

AMPLIACIÓ TERMINI DE SOL·LICITUD D'AJUDES:​ FINS AL 21 DE JUNY DE 2021

 

ENLLAÇ A SEU ELECTRÒNICA

 

OBJECTE

L'objecte de la present convocatòria és escometre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre el sector de Cerimònies i Celebracions en el terme municipal de València.

Aquestes ajudes es dirigeixen a cobrir les despeses corrents de l'activitat realitzada per les persones treballadores autònomes i les microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores.

 

 

 

QUANTIA TOTAL

La quantia màxima destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a 6.000.000 euros.

 

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

Atorgar a les persones beneficiàries d'aquestes ajudes:

1) Una quantitat fixa de 2.000€ per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats en l'Annex I d'aquesta convocatòria.

2) Una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses o autònoms donades d'alta en algun dels epígrafs de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) en el cens corresponent de l'Ajuntament de València, que figuren en l'Annex I d'aquesta convocatòria.

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

Seran despeses subvencionables les despeses corrents pagades en el període comprés entre l'1 d'abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

Es consideren despeses corrents subvencionables en aquesta convocatòria els que es determinen en l'Annex II d'aquesta convocatòria

 

PERSONES O ENTITATS BENEFICIÀRIES

Són beneficiàries d'aquestes ajudes, les persones autònomes o microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores, que estiguen donades d'alta en els epígrafs de l'Impost d'activitats Econòmica (IAE) en el cens corresponent de l'Ajuntament de València, epígrafs que figuren en l'Annex I d'aquesta convocatòria i que exercisquen l'activitat en el terme municipal València.

 

REQUISITS PER A SER PERSONA O ENTITAT BENEFICIÀRIES

- Podran acollir-se a aquesta subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió de les subvencions, i complisquen els següents requisits:

a) Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per una persona autònoma o una microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores.

b) Estar donat d'alta en els epígrafs de l'Impost d'activitats Econòmica (IAE) en el cens corresponent de l'Ajuntament de València, epígrafs que figuren en l'Annex I d'aquesta convocatòria, amb data anterior a la publicació en el BOP de la mateixa i que l'activitat s'exercisca en el terme municipal de València.

c) Que en cas de disposar de local de desenvolupament de l'activitat, aquest es trobe en el terme municipal de València.

d) En cas de sol·licitar l'ajuda pels següents epígrafs de l'Impost d'activitats Econòmiques: 453, 454.1, 454.2, 613.1, 613.3, 651.1, 651.2, 651.5 i 651.6 la persona sol·licitant haurà de destinar majoritàriament la seua activitat al sector de les cerimònies i celebracions, i en el cas del 653.3 majoritàriament al sector de souvenirs

e) En cas de sol·licitar l'ajuda per l'epígraf 651.4 de l'Impost d'activitats Econòmiques la seua activitat s'haurà de dur a terme en un equipament públic en el terme municipal de València en règim de cessió o concessió

- Acreditar mitjançant la seua presentació, el pagament de factures per import de 2.000€, imposats no subvencionables exclosos, la data de desemborsament dels quals estiga compresa entre abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud. Les factures han de correspondre a despeses corrents de l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció.

- En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders bastants per a complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l'article 11.3 LGS, l'agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre's fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS.

- Conforme a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions s'eximeix als sol·licitants d'aquestes ajudes d'estar al corrent en les seues obligacions tributàries i davant la seguretat social i de ser deutors per reintegrament davant l'Administració.

 

TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP. 

(AMPLIACIÓ FINS Al 21 DE JUNY DE 2021)

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/resistir2021

Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <sede.valencia.es>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”.

Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

El model de sol·licitud normalitzat per a l'obtenció de les subvencions regulades en la present convocatòria estarà disponible en la web municipal <valencia.es>.

La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establert i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió de les sol·licituds de subvenció.

Podrà presentar-se un màxim d'una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat de les recollides en el punt 6 de la convocatòria.

 

Més informació en:

- Telèfons: 

Horari de 8:30 a 15:30h:
Ext: 7167
Ext: 3659 
672325855 - 602526039

Horari de 11 a 18h:
672 542 906

- Correu electrònic: reactiva@valenciactiva.es
- Webchat: http://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva