Anem! Accions d'ocupació jove

Accions d'ocupació jove PROGRAMA EMPUJU 2021

"Actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020"

 

 

PROGRAMA D'INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES MENORS DE 30 ANYS, PER ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU DEL FONS SOCIAL EUROPEU 2014-2020 DE LA COMUNITAT VALENCIANA

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Formació i Ocupació, i amb l'objectiu de millorar l'eficàcia de les polítiques d'ocupació i formació en el municipi de València, realitzarà contractacions de persones desocupades menors de 30 anys que figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els Espai LABORA de la Generalitat. Les persones a contractar hauran d'haver estat aturades el dia natural anterior al de l'inici del contracte. Quedaran excloses d’este contracte les persones que hagen finalitzat la seua relació laboral amb l'Ajuntament de València en els sis mesos previs a la contractació i persones que hagen sigut contractades a l'empara del programa EMCUJU o EMPUJU en anys precedents en qualsevol entitat.

Es tracta d'una contractació laboral temporal, a jornada completa, durant un període de dotze mesos.

Programa cofinançat per la Generalitat Valenciana, el Fons Social Europeu (FSE) i l'Ajuntament de València.

 

***16/11/2021: EN EL DIA DE HUI ES PUBLICA EL LLISTAT DE BAREMACIÓ DE LES CANDIDATURES DEL PROGRAMA EMPUJU 2021 I EL REQUERIMENT D'ESMENA DE LA DOCUMENTACIÓ ESSENCIAL.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS SERÀ DE 5 DIES HÀBILS: DEL 17 DE NOVEMBRE A les 0.00 HORES Al 23 DE NOVEMBRE A LES 23.59 HORES. LA PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS ES REALITZARÀ PREFERENTMENT DE MANERA TELEMÀTICA PER LA SEU ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. LES PRESENTACIONS POSTERIORS A ESTA DATA NO SERAN TINGUDES EN COMPTE. NO S'ADMETRÀ UNA ALTRA DOCUMENTACIÓ DIFERENT A LA REQUERIDA.

 

LLISTAT DE BAREMACIÓ EMPUJU 2021 (16/11/2021)

IMPRÉS RECLAMACIÓ-AL·LEGACIÓ (16/11/2021)

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/NC.NC.10

(Ruta a seguir: tràmits/matèries/sol·licituds no catalogades)

 

INSTRUCCIONS PER A LES PERSONES PRESELECCIONADES PER LABORA PER A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA EMPUJU 2021

Per a poder participar en el procés de selecció de l'Ajuntament de València en el programa EMPUJU, s’ha de:

1. Constar en els llistats de candidatures preseleccionades per LABORA (SERVEF)

2. Rebre un SMS de l'Ajuntament de València en què s’informe que la persona ha sigut preseleccionada per a participar en el procés de selecció. En el missatge s’indicarà el codi personal assignat a cada persona per al procés de selecció. Amb este codi apareixerà en els llistats de baremació que es publiquen i en l'acta de selecció, en els quals no figura cap dada identificativa de la persona participant, per a preservar la protecció de dades personals.

 

CALDRÀ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ PREFERENTMENT DE MANERA TELEMÀTICA A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA EN EL TERMINI INDICAT EN EL SMS D'AVÍS A LES PERSONES CANDIDATES

TERMINI 0.00H DEL 3/11/2021 A LES 23.59H DEL 9/11/2021 (TERMINI 5 DIES HÀBILS). LES PRESENTACIONS ANTERIORS O POSTERIORS A AQUEST TERMINI, NO SERAN TINGUDES EN COMPTE.

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/NC.NC.10

(Ruta a seguir: tràmits/matèries/sol·licituds no catalogades)

Tota la informació i les comunicacions que realitze l'Ajuntament de València relatives al programa EMPUJU seran publicades en la pàgina web de València Activa.

 

RELACIÓ DE DOCUMENTS JUSTIFICATIUS DE L'AUTOBAREMACIÓ A PRESENTAR EN EL TERMINI QUE S'INDIQUE EN EL SMS QUE REBRAN EN EL SEU TELÈFON MÒBIL LES PERSONES PRESELECCIONADES PER LABORA:

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE A PRESENTAR:

 

□ CÒPIA DNI / NIE EN VIGOR (per davant i per darrere)

IMPRÉS D'AUTOBAREMACIÓ LABORA EMPLENAT I SIGNAT

□ CÒPIA DE LA TITULACIÓ ACADÈMICA SOL·LICITADA (per davant i per darrere)

IMPRÉS AJUNTAMENT VALÈNCIA DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

REBUIG OFERTA

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS A VALORAR:

□ CERTIFICAT DEL GRAU DE DISCAPACITAT DE LA PERSONA PRESELECCIONADA (només si cal)

□ RESOLUCIÓ JUDICIAL O INFORME DELS SERVICIS SOCIALS EN EL CAS DE DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE (només si cal)

□ CERTIFICAT DELS SERVICIS SOCIALS PÚBLICS DE SITUACIÓ O RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL (només si cal)

 

PERFILS DEMANDATS (19/10/2021)

INSTRUCCIONS LABORA SELECCIÓ DEL PROGRAMA EMPUJU 2021