Pràctiques formatives

EL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES, MODALITAT ESTUDIANTS: “LA DIPU ET BECA 2018” ES POSA EN MARXA UN ANY MÉS

 

Publicades les actes definitives de selecció del Programa La Dipu et beca 2018 26/06/2018

 

Aprovada per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València, celebrada el dia 25 de maig de 2018, la convocatòria de 75 beques de formació en el marc del Programa de Pràctiques Formatives per a Joves de la Diputació de València.

 

Mitjançant aquesta iniciativa cofinançada per la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de València es becarà a 75 joves estudiants, majors de 18 anys, perquè durant els mesos de juliol i agost realitzen pràctiques formatives en l'Ajuntament de València.

 

Els/les estudiants beneficiaris/es de les beques, rebran 500€ bruts mensuals. El programa està cofinançat per la Diputació Provincial de València (80%) i l'Ajuntament de València (20% més costos de seguretat social).

 

La convocatòria per a la concessió de les beques de formació arreplega tots els requisits i els mèrits que han de complir els/les estudiants per a accedir al procés de selecció de les pràctiques formatives i gaudir d'aquestes beques.

 

La sol·licitud correctament emplenada, l’autobaremació i documentació que ha d'acompanyar-la, haurà de presentar-se en els Registres Municipals (Preferentment en Plaça Ajuntament, 1 i C/ Amadeu de Savoia, 11), Seu Electrònica, o bé a través de qualsevol dels mitjans establits en l'art. 16 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

CONVOCATÒRIA

 

TITULACIONS SOL·LICITADES

 

SOL·LICITUD

 

ACTA PROVISIONAL SELECCIÓ LA DIPU TE BECA 2018

 

ACTA DEFINITIVA SELECCIÓ LA DIPU TE BECA 2018

 

NOTA INFORMATIVA