Itinerari per a la Creació i Consolidació d'Empreses

Aprovat per Junta de Govern Local el 15 de febrer de 2019

Termini de presentació de sol·licituds: des del 22 de febrer fins al 22 de març de 2019 

 

L'Itinerari per a la Creació i Consolidació d'Empreses està destinat a recolzar i fomentar la creació d'empreses de caràcter innovador. Les persones promotores dels projectes seleccionats realitzaran un curs de formació empresarial a fi d'adquirir coneixements, entre altres, financers, jurídics, fiscals, de màrqueting…

 

Podran presentar projectes empresarials per a poder accedir a l’Itinerari per a la Creació i Consolidació d’Empreses les persones que complisquen els requisits següents:

 

1. Que, individualment o en grup, no hagen constituït la seua empresa o l’hagen constituïda amb posterioritat a l’1 de gener de 2018.

2. Que l’empresa tinga el domicili fiscal al municipi de València, o en cas de no estar constituïda, una de les persones promotores del projecte estiga empadronada al municipi de València, en els dos casos amb una antelació mínima de tres mesos a la data de presentació de sol·licitud.

3. Que no hagen participat en cap edició anterior de l’Itinerari per a la Creació i Consolidació d’Empreses.

 

La formació és impartida per l'equip tècnic del CEEI València, té una duració de 100 hores i combina sessions de contingut teòric i sessions d'acompanyament i orientació pràctica.

Com a treball de curs i per a garantir-ne l'assistència, les persones promotores dels projectes presentaran un Pla d'Empresa de la seua idea de negoci, el termini d’entrega del qual és de deu dies hàbils des de la finalització de la formació.

Els projectes que finalitzen el curs de formació en gestió empresarial podran optar a una distinció amb dotació econòmica que, després de la convocatòria pertinent, serà atorgada als 6 millors projectes participants que hagen iniciat la seua activitat empresarial.

 

LLISTAT DE PROJECTES SELECCIONATS, ADMESOS I RESERVES

ACCÉS A LA CONVOCATÒRIA

IMPRÉS DE SOL·LICITUD

REALITZAR TRÀMIT PER SEU ELECTRÒNICA