Criteris de patrocini d'esdeveniments a la ciutat de València 2020

CRITERIS DE PATROCINIS D’ESDEVENIMENTS SECTORIALS EN EL MUNICIPI DE VALÈNCIA

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DE L' 1 A L' 11 DE SETEMBRE DE 2020

ACCÉS Al TRÀMIT EN SEU ELECTRÒNICA

RESOLUCIÓ DE DUBTES SOBRE ELS CRITERIS DE PATROCINIS D'ESDEVENIMENTS

 

OBJECTE

Els presents criteris tenen per objecte patrocinar la realització d’esdeveniments/fires/exposicions (endavant projectes) eminentment divulgatius de temàtiques relacionades amb la tecnologia, innovació, ciència, investigació, disseny, emprenedoria i consolidació empresarial, que es desenvolupen en el municipi de València i ajuden a posicionar a la ciutat com a referent en la economia del coneixement.

No seran objecte d’estos els esdeveniments de caràcter comercial o de presentació de productes/servicis/marques, encara que estiguen relacionats amb les temàtiques exposades.

El present programa de patrocini no exclou la realització d’altres patrocinis per la Regidoria d’Emprenedoria i Innovació Econòmica que, pel seu caràcter extraordinari o d’especial rellevància per a la ciutat en l’àmbit de les seues competències, resulten d’interès per a València.

 

MARC JURÍDIC

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (endavant LCSP), la Llei 34/1998, de 11 de novembre, General de Publicitat i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

CRÈDIT PRESSUPOSTARI

La quantia destinada a este programa de patrocini ascendix a 50.000,00€, a càrrec de l'aplicació pressupostària IC1K0 49500 22602, del vigent pressupost municipal.

 

QUANTIES DEL PATROCINI

Els imports del patrocini, impostos inclosos, s'establixen en funció de la puntuació obtinguda, segons els criteris de valoració previstos en el punt nové dels presents criteris:

 • De 50 a 70 punts:  3.000€
 • De 71 a 80 punts: 4.000€
 • De 81 a 90 punts: 5.000€
 • De 91 a 100 punts: 6.000€

L'import del patrocini concedit no pot ser superior al 40% de l'import total del pressupost total de l'esdeveniment, impostos inclosos. Per tant, l'import de patrocini que corresponga en funció de la puntuació obtinguda es pot minorar per a complir este requisit.

 

REQUISITS PER A SER PERSONA O ENTITAT PATROCINADA

Podran sol·licitar patrocini, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió del patrocini, i complisquen els requisits següents:

 • Que té la capacitat d'obrar i compta amb l'habilitació professional necessària per a realitzar el projecte patrocinat.
 • Que no està sotmés/a en prohibicions per a contractar amb l'Administració.

No podran sol·licitar patrocini:

 • Les Administracions Públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics.

Les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre.

Les persones jurídiques que compartisquen socis amb participació majoritària amb una altra persona jurídica que ja haja sol·licitat este patrocini.

Les persones jurídiques que tinguen com a sòcies persones físiques o jurídiques que tinguen una participació majoritària i que ja hagen presentat esta sol·licitud de patrocini.

Les persones físiques que tinguen una participació majoritària en altres persones jurídiques que ja hagen sol·licitat este patrocini.

 

REQUISITS DELS PROJECTES (esdeveniments, fires, exposicions)

Els projectes per a patrocinar hauran de complir amb els requisits següents:

 • Desenvolupar directament les activitats patrocinades en el municipi de València.
 • Hauran de realitzar-se abans de finalitzar l'any en curs i després de l'adjudicació del contracte menor privat de patrocini amb la persona o entitat adjudicatària.

Els esdeveniments que per a la seua implementació requerisquen d'autorització, llicència, permís, etc., d'una Administració Pública o qualsevol altra entitat, esta anirà a càrrec de la persona o entitat sol·licitant.

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DE L' 1 A L' 11 DE SETEMBRE DE 2020

1.- El model de sol·licitud normalitzat per a sol·licitar el patrocini d'esdeveniments estarà disponible en la web municipal: www.valència.es 

2.- Les sol·licituds, que hauran de dirigir-se al Servici d’Emprenedoria i Innovació Econòmica, es presentaran en els diferents Registres d'Entrada de l'Ajuntament de València, sense perjuí de poder presentar-les en els altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Així mateix, podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les mateixes a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AE.IE.190>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'estes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

3.- En tot cas, estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu les persones jurídiques i la resta de les enumerades en l'article 14.2 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

4.- El termini de presentació de sol·licituds es publicarà en la pàgina web municipal www.valencia.es així com en el Tauler d'edictes.

5.- La presentació de la sol·licitud fora del termini establit i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió.

6.- Podrà presentar-se només una sol·licitud de patrocini per cada sol·licitant.

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 1. La sol·licitud normalitzada. Que inclou:
 1. En cas de persona física:
 • DNI per ambdós cares o NIE acompanyat del passaport, en els casos que així s'especifique.
 1. En cas de persones jurídiques, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica:
 • Contracte de constitució degudament registrat en el PROP de la societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica.
 • Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el corresponent Registre.

 

 1. ANNEX I. Que inclou:
 1. Memòria. Haurà de contindre:
 • Descripció del projecte i la seua temàtica, aliniada amb l'eix 2 “Reactivació Econòmica” de l’Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post-Covid19, duració del projecte (dates de realització), relació de ponents, etc.

L'Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post-Covid19, pot consultar-se ací: http://smartcity.valencia.es/wpcontent/uploads/ACORD_MARC_POST_COVID19.pdf

Experiència i antiguitat, acreditada.

Nombre d'assistents previstos, tant en format offline com online. Com a base es requerixen les dades històriques d'assistents en anteriors edicions i l'estimació diferenciada -offline i online- de la present.

Abast, és a dir, la capacitat de l'esdeveniment d'impactar dins i/o fora de València, recolzat per difusió a l’àmbit nacional i internacional.

Col·laboració amb altres entitats públiques i privades per al desenvolupament de l'esdeveniment.

Format d'entrada per a assistents (d'assistència gratuïta o no).

 1. Estructura i composició de l'entitat:
 • Perfil paritari de l'entitat: Almenys un 40% de dones.
 • Perfil generacional de l'entitat: Almenys un 40% de jóvens de fins a 30 anys i/o de persones majors de 45 anys.
 • Perfil inclusiu de l'entitat: Almenys un 10% de persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%.
 1. Pressupost d'ingressos i despeses, total i desglossat per partides, amb indicació de l'IVA corresponent o, si és el cas, art. de la Llei de l'IVA pel que està exempt.
 2. Les accions on estarà present la marca i el seu valor econòmic en matèria de publicitat, màrqueting, projeccions, edicions i/o merchandising.

 

 1. ANNEX II. Declaració responsable firmada per la persona interessada o representant legal de la persona o entitat sol·licitant que contindrà el pronunciament exprés sobre les qüestions següents:
 • Que té la capacitat d'obrar i compta amb l'habilitació professional necessària per a realitzar el projecte que es patrocina.
 • Que no està sotmés/a en prohibicions per a contractar amb l'Administració.
 • Que són certes les dades exposades en l'Annex I.

 

COMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

Es crearà una Comissió de valoració dels projectes presentats que estarà composta per direcció de Servici d'Emprenedoria i Innovació Econòmica o la persona en qui delegue, que actuarà com a presidenta; tres membres del personal tècnic municipal de l'Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics; actuarà com a secretària la Tècnica d'Administració General del Servici d’Emprenedoria i Innovació Econòmica o la persona en qui delegue.

La Comissió de valoració podrà resoldre els problemes d'interpretació que puguen plantejar-se respecte a estos criteris, així com realitzar quantes actuacions de comprovació de dades estime oportunes.

La valoració es realitzarà seguint els criteris següents:

BLOC 1: Tipologia, abast i desenvolupament de l'esdeveniment (màxim 80 punts):

 1. Qualitat del projecte i la seua temàtica: temàtica alineada amb l'eix 2 “Reactivació Econòmica” del “Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post-Covid19”, duració del projecte (dates de realització), relació de ponents i pressupost (màxim 30 punts).
 2. Experiència i antiguitat, acreditada del projecte (màxim 15 punts):
 • Més de 3 edicions: 15 punts
 • Entre 2 i 3 edicions: 10 punts
 • Primera edició: 5 punts
 1. Nombre d'assistents previstos, tant en format offline com online. Com a base es requerixen les dades històriques d'assistents en anteriors edicions i l'estimació diferenciada -offline i online- de la present edició (màxim 10 punts):
 • Més de 501 assistents: 10 punts
 • Entre 251 i 500 assistents: 8 punts
 • Entre 101 i 250 assistents: 6 punts
 • Inferior a 100 assistents: 4 punts
 1. Abast, és a dir, la capacitat de l'esdeveniment d'impactar fora de València, recolzat per difusió a l’àmbit nacional i internacional (màxim 10 punts):
 • Perfil internacional: 9 punts
 • Perfil nacional: 5 punts
 • Perfil local: 3 punts
 1. Col·laboració amb altres entitats públiques i privades per al desenvolupament de l'esdeveniment (màxim 10 punts).
 • Col·laboració amb entitats públiques: 5 punts
 • Col·laboració amb entitats privades: 3 punts
 • Col·laboració d’almenys 1 entitat pública i 1 privada: 10 punts
 1. Format d'entrada per a assistents (màxim 5 punts)
 • Assistència gratuïta: 5 punts
 • Assistència no gratuïta: 0 punts

BLOC 2: Estructura i composició de l'entitat (màxim 20 punts):

 • Àmbit paritari de l'entitat: Almenys un 40% de dones (10 punts):
 • Àmbit generacional de l'entitat: Almenys un 40% de jóvens de fins a 30 anys i/o de persones majors de 45 anys (5 punts).
 • Àmbit inclusiu de l'entitat: Almenys un 10% de persones amb diversitat funcional igual o superior al 33% (5 punts).

A fi d'assegurar una qualitat mínima de les sol·licituds presentades, es desestimaran aquelles que no obtinguen una valoració mínima de 50 punts inclusivament.

Una vegada examinades les sol·licituds, la Comissió elaborarà una llista amb tots els projectes, ordenats per puntuació decreixent obtinguda conforme als criteris de selecció establits, indicant l'import que li correspon de patrocini.

En cas d'empat en la puntuació obtinguda entre diverses sol·licituds i no existir crèdit per a totes elles, es prioritzaran les sol·licituds que obtinguen major puntuació en el bloc 2: Estructura i composició de l'entitat: a) Composició de la plantilla. Si este criteri no fóra prou es realitzarà un sorteig davant del Secretari de l'Àrea en què recaiguen les competències en matèria d’emprenedoria.

Els patrocinis s'atorgaran per orde rigorós de la puntuació obtinguda fins a esgotar el total de la dotació pressupostària.

En el supòsit de no esgotar-se el total de la dotació pressupostària, la quantitat restant no atorgada, es prorratejarà entre les persones o entitats adjudicatàries del patrocini. Este prorrateig es realitzarà en proporció a l'import del patrocini que li correspon a cada persona o entitat patrocinada resultant de la valoració realitzada, tenint en compte que l'import màxim amb què es pot patrocinar cada persona sol·licitant no podrà ser superior al 40% de l'import total del pressupost total de l'esdeveniment, impostos inclosos i que l'import màxim total que pot percebre cada persona o entitat patrocinada és de 8.000 euros.

La fórmula per a utilitzar serà la següent:

On:

IP és l'import del patrocini de cada entitat.

TIP és la suma total dels imports de patrocini de les entitats.

CR és la quantitat restant no atorgada.

X és la quantitat atorgada a l'entitat després d'aplicar la formula.

En el cas que el resultat de la fórmula siga major de 8.000 euros, la quantitat atorgada a l'entitat serà de 8.000 euros, sempre que no supere l'import equivalent al 40% del pressupost de l'esdeveniment.

 

CONTRACTE DE PATROCINI

L'Ajuntament de València formalitzarà contractes menors de caràcter privat de patrocini del projecte amb cada una de les persones o entitats sol·licitants que hagen obtingut puntuació per a ser patrocinades de conformitat amb el punt 9 d'estos criteris.

 

OBLIGACIONS DE LES PERSONES I ENTITATS PATROCINADES

 • Sotmetre's a les actuacions de comprovació i seguiment, aportant quanta informació li siga requerida per part de l'Ajuntament de València.
 • Comunicar al Servici d’Emprenedoria i Innovació Econòmica, tots els canvis que es produïsquen de l'esdeveniment patrocinat.
 • Adoptar les mesures de difusió del caràcter públic del finançament fent pública menció del patrocini de l'Ajuntament de València en el desenvolupament de l'esdeveniment patrocinat i incloent el logotip municipal, segons el Manual d'identitat corporativa de l'Ajuntament de València en aquelles publicacions, retolacions, cartells, etc., que tinguen relació amb l'esdeveniment patrocinat.

 

PAGAMENT

El pagament del patrocini es realitzarà en un pagament únic per la totalitat de l'import concedit, per mitjà de transferència bancària, una vegada realitzat el projecte i presentada la factura corresponent i una memòria final de l'activitat realitzada devent necessàriament incloure la presència del logotip de l'Ajuntament de València en tot el material de publicitat del projecte patrocinat, així com la justificació de la seua repercussió.

 

PUBLICITAT

Els presents criteris es publicaran en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament de València i en la pàgina web municipal.

 

Més informació en el telèfon 962087790.