Ajudes València Activa Consolidart 2019

Publicat l'extracte de la convocatòria de les ajudes municipals València Activa Consolidart 2019 en el BOP nº71 de l'11 d'abril de 2019.

Concessió aprovada per la Junta de Govern Local de data 26/07/2019

 

OBJECTE I ÀMBIT

Ajudes destinades a sufragar despeses no inventariables en que incórreguen els subjectes que realitzen activitats creatives o culturals a la ciutat de València.

 

BENEFICIARIS/ÀRIES

Podran obtindre la condició de beneficiàries tant les persones físiques o jurídiques com les comunitats de béns i societats civils que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió de les ajudes.

Queden excloses les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre.

 

REQUISITS

- Que estiguen donades d’alta en una activitat empresarial o professional de les arreplegades en els epígrafs de l’annex I d’esta convocatòria. Per a això es tindran en compte els epígrafs que figuren en el certificat de situació censal.

- Que el començament efectiu de l’activitat que motiva la concessió de la subvenció haja sigut fins al 31 de desembre de 2018.

- Que el domicili fiscal es trobe en el terme municipal de València. No podran ser beneficiàries les empreses o persones autònomes que complisquen este requisit per haver traslladat el domicili fiscal al terme municipal de València posteriorment a l’1 de juliol de 2018.

- No haver-se beneficiat de les ajudes València Activa Consolidart en 2017 o 2018, ni de les Ajudes Emprén, Crea, Impuls Econòmic o Emplea, ni dels premis València Emprén ni de les distincions als projectes participants en l’Itinerari de creació i consolidació de empreses, gestionades pel Servici d’Ocupació i Emprenedoria, en els exercicis 2017, 2018 o 2019.

- No tindre cap deute pendent amb l’Ajuntament de València.

- Haver justificat qualsevol subvenció que els haja sigut concedida amb anterioritat per l’Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el termini de justificació corresponent.

- No trobar-se sotmeses a cap de les circumstàncies recollides en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Este requisit s’ha de complir des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data de pagament de l’ajuda, si és el cas.

 

TERMINI DE SOL·LICITUD

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

 

QUANTIA

Se subvencionarà el 100 % del total de les despeses subvencionables justificades, exclosos els impostos susceptibles de recuperació, fins a un import màxim individualitzat per persona o entitat beneficiària de 5.000 €.

Despeses subvencionables:

a) Arrendament de locals destinats exclusivament a l’exercici de l’activitat i d’equips necessaris per a l’exercici de l’activitat. No és subvencionable la compra de l’equipament ni el local, ni tampoc el prorrateig de les vivendes particulars, encara que l’activitat s’hi exercisca.

b) Primes d’assegurances: despesa corresponent a l’assegurança de responsabilitat civil per un màxim d’una anualitat.

c) Realització de formació no reglada, de caràcter específic, per a millorar la qualificació professional de l’empresariat i del personal contractat: les despeses derivades del cost del curs i de la inscripció a este.

d) Anàlisi i investigació de mercats: despeses necessàries per a la realització d’enquestes, avaluació de satisfacció de clientela, estudis de mercat, geolocalització, implantació de sistemes per a vigilància tecnològica.

e) Desenvolupament de ferramentes de comunicació comercial, incloent-hi l’adaptació a mercats exteriors: despeses pel lloguer d’un estand o semblant. Despeses de cànon assistència a fires relacionades amb el sector de l’empresa com a expositor/a (no visitant). Així com totes les despeses relacionades amb la traducció a altres idiomes d’elements de comunicació comercial: pàgines web, dossiers, catàlegs, fullets, cartelleria, targetes de presentació, sobres, etiquetes, carpetes i factures.

f) Consultoria i assessorament per a la realització de plans de màrqueting: despeses d’assessorament relatives a la realització de plans de màrqueting.

g) Establiment o millora de la identitat corporativa: despeses relatives a la realització de logotips, targetes de presentació, sobres, etiquetes, carpetes, factures, catàlegs, fullets, cartelleria, retolació, així com del disseny i elaboració d’embalatges i envasos.

h) Establiment de solucions i servicis tecnològics que afavorisquen la difusió i comercialització dels productes i servicis a través d’Internet, incloses les solucions que milloren el posicionament de l’empresa a través de servicis SEU (Search Engine Optimization –“optimització per als motors de busca”–), SEM (Search Engine Marketing –“màrqueting en els motors de busca”–) i SMM (Social Media Marketing –“màrqueting a través de xarxes socials”–). Despeses relatives a l’adquisició de servicis tecnològics d’ús comú per a l’exercici de l’activitat pròpia de l’empresa.

i) Foment de la generació de xarxes empresarials o entitats de gestió noves, així com per a potenciar la pertinença a les ja existents. Tindran la consideració de despesa subvencionable les despeses derivades del cànon d’entrada de les empreses a associacions professionals i/o clústers, però no són subvencionables els pagaments de quotes temporals per pertànyer a estes.

j) Realització de plans estratègics: despeses relatives a aprofundir en el coneixement i millora de l’empresa. Realització de plans de màrqueting, plans de producció, recursos humans, plans financers. Consultoria estratègica d’empresa.

k) Implantació de sistemes de qualitat: despeses relatives a la realització de documentació del sistema de qualitat de l’empresa, així com els derivats de la implantació dels sistemes de qualitat.

l) Millora de ferramentes de gestió empresarial basades en programari ERP (Enterprise Resource Planning –“planificació de recursos empresarials”–): despeses relatives a la contractació de solucions i servicis tecnològics d’ús comú per a l’exercici de l’activitat pròpia de l’empresa.

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El model de sol·licitud normalitzat per a l’obtenció de les ajudes regulades en esta convocatòria estarà disponible al web municipal.

Les sol·licituds, que hauran de dirigir-se al Servici d’Ocupació i Emprenedoria, es presentaran en els diferents registres d’entrada de l’Ajuntament de València, sense perjudici de poder presentar-les en els altres llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així mateix, se’n podrà fer la presentació telemàtica a través del web de l’Ajuntament de València, <valencia.es>. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l’Ajuntament de València.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

A. Documentació acreditativa i identificativa de la persona o empresa sol·licitant i, en concret:

En cas de persones físiques:

- DNI per les dos cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica

- Certificat actualitzat de situació censal que indique la data d’alta de l’activitat i el domicili fiscal

- Resolució/certificació de l’alta en el RETA

 

En cas de societats civils i comunitat de béns:

- NIF de la societat

- Certificat actualitzat de situació censal que indique la data d’alta de l’activitat  i el domicili fiscal

- DNI per les dos cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica i resolució/certificació de l’alta en el RETA de les persones sòcies/comuneres que exercixen un treball efectiu

- Contracte de constitució degudament registrat en el PROP i acreditació dels poders de la persona representant

 

En cas de persones jurídiques:

- NIF de la societat

- Certificat actualitzat de situació censal que indique la data d’alta de l’activitat i el domicili fiscal

- Escriptura de constitució i els estatuts de l’empresa actualitzats, inscrits en el registre corresponent.

- Acreditació dels poders de la persona representant legal

- DNI per les dos cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica i resolució/certificació de l’alta en la Seguretat Social de la persona representant legal en l’empresa que sol·licita l’ajuda

 

B. Factures corresponents a les despeses subvencionables relacionades en l’annex I “Despeses subvencionables” de la sol·licitud, acompanyades de la corresponent acreditació del pagament. La presentació de les factures i els justificants de pagament ha de realitzar-se segons el que s’indica en el punt 8 d’esta convocatòria.

Si existeix autorització expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor estarà autoritzat a obtindre directament les dades d'estar al corrent de les obligacions amb l'AEAT, amb la TGSS i amb la Tresoreria municipal. En cas de no autoritzar que l'òrgan gestor obtinga directament esta informació haurà de manifestar-ho en la sol·licitud, quedant obligada a aportar els documents corresponents.

 

ACCEDIX A LA CONVOCATÒRIA

CONSULTA ELS TRÀMITS

SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES

PROPOSTA DE CONCESSIÓ. LLISTAT DE PERSONES PROPOSADES COM A BENEFICIÀRIES, SOL·LICITUDS DESESTIMADES I EXCLOSES. (26/06/19)

ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 26/7/2019 PER EL QUE ES CONCEDIXEN LES AJUDES MUNICIPALS VALÈNCIA ACTIVA CONSOLIDART 2019. (29/07/19)

Contra l'acord de la Junta de Govern Local, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs de reposició i/o recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que establixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i en els articles 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense perjuí que s'utilitze qualsevol altra via que es considere procedent.