Ajudes València Activa Consolidart 2018

APROVADA LA CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES VALÈNCIA ACTIVA CONSOLIDART 2018

 

Extracte convocatòria publicat al BOP 4/6/2018. 

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS FINALITZAT 25 JUNY 2018

 

Publicada la proposta de concessió d'Ajudes Municipals València Activa Consolidart (12/09/2018) 

 

L’Ajuntament de València, a través de la Delegació d’Ocupació i Emprenedoria, vol contribuir a la consolidació i enfortiment de les empreses que es dediquen a les indústries creatives i culturals, així com donar-los suport en el seu creixement i afavorir la seua continuïtat i estabilitat en el teixit empresarial de la ciutat de València per mitjà de la convocatòria de les ajudes València Activa Consolidart.

Podran obtindre la condició de beneficiàries tant les persones físiques o jurídiques com les comunitats de béns i societats civils que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió de les ajudes i complisquen els requisits següents:

 

a) Que estiguen donades d’alta en una activitat empresarial o professional de les arreplegades en els epígrafs de l’annex I d’esta convocatòria. Per a això es tindran en compte els epígrafs que figuren en el certificat de situació censal.

b) Que el començament efectiu de l’activitat que motiva la concessió de la subvenció haja sigut fins al 31 de desembre de 2017.

c) Que el domicili fiscal es trobe en el terme municipal de València. No podran ser beneficiàries les empreses o persones autònomes que complisquen este requisit per haver traslladat el domicili fiscal al terme municipal de València posteriorment a l’1 de juliol de 2017. 

d) Que no hagen sigut beneficiàries d’ajudes o subvencions gestionades pel Servici d’Ocupació i Emprenedoria de l’Ajuntament de València en l’exercici 2017 i/o 2018.

e) No tindre cap deute pendent amb l’Ajuntament de València.

f) Haver justificat qualsevol subvenció que els haja sigut concedida amb anterioritat per l’Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el termini de justificació corresponent. 

 

Es tracta d’ajudes destinades a sufragar despeses no inventariables en que incórreguen els subjectes que realitzen activitats creatives o culturals a la ciutat de València, sempre que l’activitat responga a qualsevol de les finalitats següents:

 

a) Accions dirigides a promoure l’estabilitat i perdurabilitat de l’empresa.

b) Accions dirigides a realitzar programes estratègics que impulsen la consolidació de l’empresa en el mercat.

c) Accions dirigides a la generació de nous productes i/o servicis, així com a la millora dels existents.

 

Se subvencionarà el 100 % del total de les despeses subvencionables justificades, exclosos els impostos susceptibles de recuperació, fins a un import màxim individualitzat per persona o entitat beneficiària de 5.000 €.

 

Pots trobar la convocatòria completa en este enllaç.

 

CONVOCATÒRIA AJUDES VALÈNCIA ACTIVA CONSOLIDART

 

MÉS INFORMACIÓ TRÀMITS

 

PROPOSTA DE CONCESSIÓ AJUDES MUNICIPALS VALÈNCIA ACTIVA CONSOLIDART 2018 (12/09/2018)

 

ACORD D'ADJUDICACIÓ AJUDES VALÈNCIA ACTIVA CONSOLIDART 2018 (10/12/2018)