Ajudes Municipals València Activa Impuls Econòmic

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria d'Ocupació i Emprenedoria, ha convocat les Ajudes Municipals València Activa Impuls Econòmic 2018, que tenen com objectiu fomentar, impulsar i donar suport a l’activitat econòmica en la ciutat de València, a través de l’establiment d’ajudes destinades a afavorir la consolidació empresarial.

 

Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques o jurídiques, comunitats de béns i societats civils que hagen començat la seua activitat empresarial entre l'1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2016.

 

Se subvencionaran, sempre que es complisquen els requisits exigits i fins a esgotar el crèdit disponible, les despeses que puguen enquadrar-se dins de les accions que en la convocatòria es detallen, efectivament pagades i justificades segons s’especifica en la convocatòria,  exclosos els impostos susceptibles de recuperació, fins a un máxim de 5.000 euros per empresa. Als efectes d'estes ajudes, únicament computaran les factures emeses des de l'1 de gener de 2017 i fins a la data de presentació de la sol·licitud.

 

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (PUBLICAT EL 30/08/2018)

 

CONVOCATÒRIA

 

TRÀMITS I SOL·LICITUD

 

PROPOSTA DE CONCESSIÓ AJUDES MUNICIPALS VALÈNCIA ACTIVA IMPULS ECONÒMIC 2018  

 

ACORD CONCESSIÓ AJUDES MUNICIPALS VALÈNCIA ACTIVA IMPULS ECONÒMIC 2018 (01/03/2019)