Ajudes Municipals València Activa Impuls Econòmic

APROVADA LA CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES VALÈNCIA ACTIVA IMPULS ECONÒMIC 2018

 

PUBLICAT AL BOP EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA (29/08/2018)

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD FINALITZAT (DEL 30 D'AGOST AL 18 DE SETEMBRE DE 2018)

 

PUBLICADA PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'AJUDES VALÈNCIA IMPULS ECONÒMIC (06/11/2018)

 

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria d'Ocupació i Emprenedoria, ha convocat les Ajudes Municipals València Activa Impuls Econòmic 2018, que tenen com objectiu fomentar, impulsar i donar suport a l’activitat econòmica en la ciutat de València, a través de l’establiment d’ajudes destinades a afavorir la consolidació empresarial.

 

Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques o jurídiques, comunitats de béns i societats civils que hagen començat la seua activitat empresarial entre l'1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2016.

 

Se subvencionaran, sempre que es complisquen els requisits exigits i fins a esgotar el crèdit disponible, les despeses que puguen enquadrar-se dins de les accions que en la convocatòria es detallen, efectivament pagades i justificades segons s’especifica en la convocatòria,  exclosos els impostos susceptibles de recuperació, fins a un máxim de 5.000 euros per empresa. Als efectes d'estes ajudes, únicament computaran les factures emeses des de l'1 de gener de 2017 i fins a la data de presentació de la sol·licitud.

 

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (PUBLICAT EL 30/08/2018)

 

CONVOCATÒRIA

 

TRÀMITS I SOL·LICITUD

 

PROPOSTA DE CONCESSIÓ AJUDES MUNICIPALS VALÈNCIA ACTIVA IMPULS ECONÒMIC 2018  

 

Les persones proposades com a beneficiàries hauran de presentar per Registre d'Entrada Municipal i dirigida al Servici Fiscal Despeses, la Sol·licitud d'Alta i Manteniment en el Fitxer de Persones Creditores, Cessionàries, Terceres i Personal propi, sol·licitud que es troba disponible en web municipal, (apartat “tràmits i gestions”, secció “tràmits”, “descàrrega d'impresos”, “relació amb l'administració”) acompanyada de la documentació assenyalada en la sol·licitud. En el supòsit de no presentar-se la sol·licitud en el termini establit, es considerarà que es desistix de la sol·licitud formulada.

 

El termini d'al·legacions i el termini per a realitzar el tràmit és des del 7 fins al 20 de novembre de 2018, ambdós inclosos.