Ajudes Municipals València Activa Impuls Econòmic

PUBLICAT L'EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA AL BOP EL 5 D'ABRIL DE 2017

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS TANCAT

 

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria d'Ocupació i Emprenedoria, ha convocat les Ajudes Municipals València Activa Impuls Econòmic 2017, que tenen com objectiu fomentar, impulsar i donar suport a l’activitat econòmica en la ciutat de València, a través de l’establiment d’ajudes destinades a afavorir la consolidació empresarial.

 

Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques o jurídiques, comunitats de béns i societats civils que hagen començat la seua activitat empresarial entre l'1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2015.

 

Se subvencionaran, sempre que es complisquen els requisits exigits i fins a esgotar el crèdit disponible, les despeses que puguen enquadrar-se dins de les accions que en la convocatòria es detallen, efectivament pagades i justificades segons s’especifica en la convocatòria,  exclosos els impostos susceptibles de recuperació, fins a un máxim de 5.000 euros per empresa. Als efectes d'estes ajudes, únicament computaran les factures emeses des de l'1 de juliol de 2016 i fins a la data de presentació de la sol·licitud.

 

El termini de presentació de les sol·licituds és del 6 d'abril al 5 de maig de 2017.

 

Serà de 30 dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). Publicat a data de 5 d'abril de 2017.

 

Convocatòria 2017

 

Llistat de Requeriments Ajuda Impuls Econòmic 2017

Llistat provisional de persones beneficiàries i sol·licituds desestimades

Segons el punt 8.4 de la convocatòria, s'estableix un termini de 10 dies des de la publicació per a presentar les al·legacions pertinents, i perquè les persones proposades com a beneficiàries presenten per Registre d'Entrada Municipal i dirigida al servei fiscal despeses, la sol·licitud de “Alta i manteniment en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi”, acompanyada de la documentació assenyalada en la mateixa sol·licitud. En el supòsit de no presentar-se aquesta sol·licitud en el termini establit, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud formulada.

 

LLISTAT DEFINITIU. RESOLUCIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 29 DE DESEMBRE DEL 2017 DE LES  AJUDES VALÈNCIA ACTIVA IMPULS ECONÒMIC 2017 (02/01/2018)