Ajudes Municipals València Activa Emprén

APROVADA LA CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES VALÈNCIA ACTIVA EMPRÉN 2018

 

Publicat en el BOP l'extracte de la Convocatòria de les Ajudes València Activa Emprén 20/06/2018

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS FINALITZAT (del 21 de juny al 10 de juliol de 2018)

 

Publicada la proposta de concessió d'Ajudes Municipals València Activa Emprén (20/09/2018) 

 

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria d'Ocupació i Emprenedoria, ha convocat les Ajudes Municipals "València Activa Emprén 2018", que tenen com objectiu recolzar i fomentar la creació d'activitat empresarial, per mitjà d'ajudes destinades a recolzar les altes en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (d'ara en avant RETA) en la ciutat de València.

Podran sol·licitar les ajudes aquelles persones físiques o jurídiques, comunitats de béns i societats civils l'inici d'activitat empresarial de les quals i l'alta en el RETA hagen sigut entre l’1 d’maig de 2016 i la data de presentació de la sol·licitud. A més, l'alta en el RETA ha de ser d'una persona que no haja estat d'alta en els últims 6 mesos.

Es concedirà una quantia fixa de 3.000€ en concepte de llançament a cada una de les empreses que resulten beneficiàries, que s'incrementarà en 500 euros quan la persona que la seua alta en el RETA motive la sol·licitud de subvenció pertanga a un dels següents col·lectius:

 

- Haver estat inscrita com a demandant d'ocupació durant 360 dies en els divuit mesos immediatament anteriors a la data d'alta en el RETA.

- Fins a 30 anys a la data de l'alta en el RETA.

- A partir de 45 anys a la data de l'alta en el RETA.

- Que puguen acreditar un grau de discapacitat d'almenys el 33%.

- Ser dona.

 

CONVOCATÒRIA

 

TRÀMITS I SOL·LICITUD

 

PROPOSTA DE CONCESSIÓ AJUDES MUNICIPALS VALÈNCIA ACTIVA EMPRÉN 2018  

 

ACORD D'ADJUDICACIÓ AJUDES VALÈNCIA ACTIVA EMPRÉN (10/12/2018)