Ajudes Municipals València Activa Emprén

PUBLICAT L'EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA AL BOP EL 5 D'ABRIL DE 2017

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS TANCAT

 

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria d'Ocupació i Emprenedoria, ha convocat les Ajudes Municipals "València Activa Emprén 2017", que tenen com objectiu recolzar i fomentar la creació d'activitat empresarial, per mitjà d'ajudes destinades a recolzar les altes en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (d'ara en avant RETA) en la ciutat de València.

Podran sol·licitar les ajudes aquelles persones físiques o jurídiques, comunitats de béns i societats civils l'inici d'activitat empresarial de les quals i l'alta en el RETA hagen sigut entre l’1 d’octubre de 2016 i la data de presentació de la sol·licitud. A més, l'alta en el RETA ha de ser d'una persona que no haja estat d'alta en els últims 6 mesos.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 6 d'abril al 5 de maig de 2017.

Serà de 30 dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). Publicat a data de 5 d'abril de 2017.

Pots trobar la convocatòria al final d’este article.

Es concedirà una quantia fixa de 3.000€ en concepte de llançament a cada una de les empreses que resulten beneficiàries, que s'incrementarà en 500 euros quan la persona que la seua alta en el RETA motive la sol·licitud de subvenció pertanga a un dels següents col·lectius:

 

- Haver estat inscrita com a demandant d'ocupació durant 360 dies en els divuit mesos immediatament anteriors a la data d'alta en el RETA.

- Fins a 30 anys a la data de l'alta en el RETA.

- A partir de 45 anys a la data de l'alta en el RETA.

- Que puguen acreditar un grau de discapacitat d'almenys el 33%.

- Ser dona.

 

Convocatòria 2017

 

Llistat provisional de persones beneficiàries i sol·licituds desestimades

Segons el punt 8.4 de la convocatòria s'establix un termini de 10 dies des de la publicació per a presentar al·legacions  i perquè les persones proposades com a beneficiàries presenten per a Registre d'Entrada Municipal i dirigida al servici fiscal despes, la sol·licitud d’“Alta i manteniment en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi”, acompanyada de la documentació assenyalada en la mateixa sol·licitud. En el supòsit de no presentar-la en el termini establit, es considerarà que es desistix de la sol·licitud formulada.

 

LLISTAT DEFINITIU. RESOLUCIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 15 DE DESEMBRE DE 2017 DE LES AJUDES VALÈNCIA ACTIVA EMPRÉN 2017