Ajudes Municipals València Activa Emprén 2019

Publicat l'extracte de la convocatòria de les ajudes municipals València Activa Emprén 2019 en el BOP núm.75 de 17 d'abril de 2019

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: començarà el dia 18/04/2019 i finalitzarà el 21/05/2019

TERMINI D'AL·LEGACIONS: de l'11 al 25 de juny del 2019

PUBLICACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONCESSIÓ: 09/07/19

TERMINI PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS: començarà el dia 10/07/2019 i finalitzarà el 23/07/2019

CONCESSIÓ APROVADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 6/9/2019

ACORD DE CONCESSIÓ AJUDES VALÈNCIA ACTIVA EMPRÉN 2019 (2 NOUS BENEFICIARIS)  28/10/2019

 

OBJECTE I ÀMBIT

Estes ajudes estan destinades a finançar les altes en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

BENEFICIARIS/ÀRIES

Persones físiques o jurídiques i comunitats de béns i societats civils, que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió de les ajudes.

REQUISITS

- Que hagen començat la seua activitat empresarial i s'hagen donat d'alta en el RETA entre l'1 de juliol de 2018 i la data de presentació de la sol·licitud. Es considerarà com a començament efectiu de l'activitat la data d'alta de la primera activitat (la més antiga) que figure en el certificat de situació censal.

- Que l'inici d'esta primera activitat genere una nova alta en el RETA. En cas de CB, SC i persones jurídiques, la nova alta en el RETA ha de ser de la persona administradora o d'una d'elles. En cap cas s'acceptaran altes en mutualitats professionals o similars. S'acreditarà mitjançant la resolució d'alta en el RETA.

- La data d'efectes d'alta en el RETA ha de ser simultània a la data d'alta del certificat de situació censal i no distar d'esta data en més d'un mes. S'acreditarà mitjançant el certificat de situació censal i la resolució d'alta en el RETA.

- Que la persona que la seua alta en el RETA motive la sol·licitud de subvenció no haja estat d'alta en este règim en els últims 6 mesos. S'acreditarà amb l'informe de vida laboral.

- Que la persona que la seua alta en el RETA motive la sol·licitud de subvenció estiga empadronada en la ciutat de València en els tres mesos previs a la data d'alta en el RETA, empadronament que s’haurà de mantindre, com a mínim, fins a la data de la resolució. S'acreditarà mitjançant certificat d'empadronament.

- Que, des de l'inici de l'activitat, el domicili social, el domicili fiscal i el local de desenvolupament de l'activitat es trobe en el terme municipal de València. S'acreditarà mitjançant el certificat de situació censal.

- No haver-se beneficiat de les ajudes València Activa Emprén en 2017 y 2018, ni de les ajudes Consolidart, Impuls Econòmic o Emplea, ni dels premis València Emprén ni de les Distincions als projectes participants en l’Itinerari de creació i consolidació d´empreses, programes gestionats pel Servici d'Ocupació i Emprenedoria, en els exercicis 2017, 2018 o 2019.

- No tindre cap deute pendent amb l'Ajuntament de València. S'acreditarà mitjançant certificat d'estar al corrent amb la Tresoreria Municipal.

- Haver justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el termini de justificació corresponent.

- No trobar-se sotmeses a cap de les circumstàncies recollides en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Este requisit s’ha de complir des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data de pagament de l’ajuda, si és el cas. S'acreditarà amb certificats emesos per l'AEAT i la TGSS.

TERMINI DE SOL·LICITUD

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). 

QUANTIA

Es concedirà una quantia fixa de 3.000 € en concepte de llançament.

La quantia fixa de 3.000 € s'incrementarà en 500 € quan la persona que la seua alta en el RETA motive la sol·licitud de subvenció pertanga a un dels col·lectius següents:

 • - Haver estat inscrita com a demandant d'ocupació durant 360 dies en els 540 dies (18 mesos) immediatament anteriors a la data d'alta en el RETA. Esta situació s'acreditarà mitjançant la presentació del certificat de períodes d'inscripció.
 • - Fins a 30 anys a la data de l'alta en el RETA
 • - A partir de 45 anys a la data de l'alta en el RETA
 • - Que puguen acreditar un grau de diversitat funcional d'almenys el 33 %
 • - Dona

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El model de sol·licitud normalitzat per a l'obtenció de les ajudes regulades en la present convocatòria estarà disponible en  la web de l'Ajuntament.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

En el cas de persones físiques:

 • - DNI per les dos cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica
 • - Certificat actualitzat de situació censal que indique l’activitat, la data d’alta i el domicili fiscal.
 • - Resolució/certificat de l’alta en el RETA.

En cas de societat civil i comunitat de béns:

 • - NIF de la societat civil o comunitat de béns
 • - Certificat actualitzat de situació censal de la SC o CB que indique la data d'alta de l'activitat i el domicili fiscal
 • - Contracte de constitució degudament registrat en el PROP
 • - Resolució/certificació de l'alta en el RETA de la persona sòcia/comunera administradora
 • - DNI per les dos cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica, i resolució/certificació de l'alta en el RETA de la persona administradora que la seua alta dóna origen a la sol·licitud.
 • - Acreditació dels poders de la persona administradora que la seua alta dóna origen a la sol·licitud.

En el cas de persones jurídiques:

 • - NIF de l’empresa
 • - Certificat actualitzat de Situació Censal de l'empresa que indique la data d'alta de l'activitat i el domicili fiscal
 • - Escriptura de constitució i estatuts de l’empresa actualitzats, inscrits en el Registre corresponent
 • - Acreditació dels poders de la persona administradora que la seua alta dóna origen a la sol·licitud.
 • - DNI per les dos cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica i resolució/certificat de l’alta en el RETA de la persona administradora que la seua alta dóna origen a la sol·licitud.

Si hi ha autorització expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor estarà autoritzat a obtindre directament les dades d'empadronament, així com l'informe de vida laboral i les dades d'estar al corrent de les obligacions amb l'AEAT, amb la TGSS i amb la Tresoreria municipal. En cas de no autoritzar que l'òrgan gestor obtinga directament esta informació haurà de manifestar-ho en la sol·licitud, quedant obligada a aportar els documents corresponents.

 

ACCÉS A LA CONVOCATÒRIA

CONSULTA ELS TRÀMITS

SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES (PUBLICAT 10/06/2019). Este llistat només indica si es complixen o no requisits per a sol·licitar l'ajuda, sense assenyalar si la documentació aportada està completa, ni l'orde de prelació assignat segons la data de l'última presentació de documentació, ni l'existència de partida pressupostària.

PROPOSTA DE CONCESSIÓ. LLISTAT DE PERSONES PROPOSADES COM A BENEFICIÀRIES, SOL·LICITUDS DESESTIMADES I EXCLOSES. 09/07/19

Les persones proposades com a beneficiàries hauran de presentar per Registre d’Entrada Municipal, i dirigida al Servici Fiscal Despeses, la sol·licitud de “alta i manteniment en el Fitxer de Persones Creditores, Cessionàries, Terceres i Personal Propi”, sol·licitud que es troba disponible en la web municipal, acompanyada de la documentació assenyalada en esta sol·licitud. En el supòsit de no presentar-se esta sol·licitud en el termini establit, es considerarà que es desistix de la sol·licitud formulada.

ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 6/9/2019 PER EL QUE ES CONCEDIXEN LES AJUDES MUNICIPALS VALÈNCIA ACTIVA EMPRÉN 2019

Contra l'acord de la Junta de Govern Local, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs de reposició i/o recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que establixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i en els articles 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense perjuí que s'utilitze qualsevol altra via que es considere procedent.

ACORD DE CONCESSIÓ AJUDES VALÈNCIA ACTIVA EMPRÉN 2019 (2 NOUS BENEFICIARIS)  28/10/2019