Ajudes Municipals València Activa Emplea 2019

APROVADA LA CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES VALÈNCIA ACTIVA EMPLEA 2019 EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 18/04/2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: comença el 14/5/19 i finalitza el 10/6/19. Les sol·licituds presentades abans de l'obertura del termini no són vàlides i no tenen efectes.

PUBLICAT EL LLISTAT DE SOL·LICITUDS ADMITIDES I EXCLUIDES. Termini d'al·legacions del 28 de juny a l'11 de juliol.

PUBLICAT EL LLISTAT DE SOL·LICITUDS ADMESES AMB DOCUMENTACIÓ COMPLETA I SOL·LICITUDS ADMESES AMB DOCUMENTACIÓ INCOMPLETA. Termini de presentació de documentació del 16 al 29 de juliol de 2019.

PUBLICADA LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ. LLISTAT DE PERSONES PROPOSADES COM A BENEFICIÀRIES, SOL·LICITUDS DESESTIMADES I EXCLUIDES. Termini d'alegacions del 9 al 20 de setembre de 2019.

CONCESSIÓ APROVADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 8/11/2019.
 

OBJECTE I ÀMBIT

L'objecte d'esta convocatòria és fomentar l'ocupació estable i de qualitat per mitjà de l'establiment d'ajudes econòmiques destinades a afavorir la contractació indefinida a temps complet en el municipi de València, així com fomentar la inserció laboral de col·lectius amb major dificultat d'accés al mercat de treball, a través dels programes següents:

Programa I: Foment de la contractació indefinida inicial a temps complet.

Programa II: Foment de la contractació indefinida a través de la conversió de contractes de duració determinada o temporals en indefinits a temps complet.

 

BENEFICIARIS/ÀRIES

Podran concórrer aquelles persones físiques o jurídiques i comunitats de béns o un altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara no tenint personalitat jurídica, puguen concertar els contractes de treball subvencionables previstos en esta convocatòria, sempre que complisquen els requisits següents:

 

REQUISITS

a) Que la persona o entitat que sol·licita la subvenció tinga el domicili fiscal en el terme municipal de València. No podran ser beneficiàries les empreses o persones autònomes que complisquen este requisit per haver traslladat el domicili fiscal al terme municipal de València posteriorment a l'1 de gener de 2019.  S’acreditarà mitjançant el certificat de Situació Censal.

b) Que el nombre total de persones treballadores de l'empresa no siga superior a 49.

c) No haver sigut persona beneficiària de les ajudes València Activa Emplea en 2017 i 2018 i Emprén, Crea, Consolidart o Impuls Econòmic, ni dels Premis València Emprén ni les Distincions als projectes participants en l'itinerari de creació i consolidació d'empreses, programes gestionats pel Servici d'Ocupació i Emprenedoria en els exercicis 2017, 2018 o 2019.

d) En cas de comunitats de béns i societats civils, ha d'anomenar-se una persona representant apoderada, amb poders prou per a complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns, no podent dissoldre's esta agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció dels articles 39 i 65 de la LGS. Així mateix, en cas de concessió de l'ajuda, la resolució contindrà els percentatges de participació de les persones integrants en l'entitat beneficiària, en funció dels quals participaran en els drets i obligacions derivats de l'atorgament de l'ajuda.

e) No tindre cap deute pendent amb l'Ajuntament de València. S’acreditarà mitjançant el certificat d’estar al corrent amb la Tresorería Municipal.

f) Haver justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

g) No trobar-se sotmeses en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal i enfront de la Seguretat Social. S’acreditarà amb certificats emesos per l’AEAT i la TGSS.

 

Requisits addicionals Programa I

A més dels requisits generals establits en el punt 3.1, les persones sol·licitants del Programa I d'ajudes hauran de complir els requisits següents:

a) Que la contractació supose un augment de l'ocupació neta en l'empresa respecte de la mitjana dels sis mesos previs a la data del contracte pel qual se sol·licita la subvenció.

 

Requisits addicionals Programa II

A més dels requisits generals establits en el punt 3.1., les persones sol·licitants del Programa II d'ajudes hauran de complir els requisits següents:

a) Que la contractació supose el manteniment de l'ocupació neta en l'empresa respecte de la mitjana dels sis mesos previs a la data de la transformació del contracte pel qual se sol·licita la subvenció.

b) Que el contracte de duració determinada o temporal estiga vigent en el moment de la seua transformació o siga una successió ininterrompuda.

c) Que la conversió del contracte en indefinit es realitze sense que el contracte de duració determinada o temporal haja superat la seua duració màxima de conformitat amb el que establixen els articles 11 i 15 del Text Refós de la Llei de l'estatut dels treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

 

Les ajudes previstes en esta convocatòria s'estendran a la formalització de contractes indefinits o la conversió de contractes de duració determinada o temporals en indefinits, a temps complet, a partir del dia 18 de juliol del 2018 i fins a la data de presentació de la sol·licitud.

 

QUANTIA

La quantia de la subvenció per contractació indefinida a temps complet o per la conversió de contractes de duració determinada o temporals en indefinits a temps complet serà de 5.000 €.

Esta quantia s'incrementarà a 6.000 € quan la persona contractada pertanga a algun dels següents col·lectius:

- En cas del Programa I d'ajudes, haver romàs inscrita com a demandant d'ocupació durant 360 dies en els 540 dies (18 mesos) immediatament anteriors a la data contractació. Esta situació s'acreditarà per mitjà de la presentació del certificat de períodes d'inscripció, i així mateix es comprovarà en l'informe de Vida Laboral

- Dona

  - A partir de 45 anys d'edat

  - Que puga acreditar un grau de diversitat funcional almenys del 33%

  Quan la persona contractada tinga fins a 30 anys d'edat, la quantia de la subvenció serà de 7.000 €

   

  No serà possible la presentació de més d'una sol·licitud per persona o empresa sol·licitant per a esta convocatòria, encara que siga per a un programa diferent.

   

  TERMINI DE SOL·LICITUD

  El termini de sol·licitud serà de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP. La sol·licitud estarà disponible quan s'òbriga el termini de presentació.

   

  ACCÉS A LA CONVOCATÒRIA

  ACCÉS ALS TRÀMITS I SOL·LICITUD

  LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMITIDES I EXCLUIDES (publicat el 27/06/19)

  LLISTAT DE SOL·LICITUDS ADMESES AMB DOCUMENTACIÓ COMPLETA I SOL·LICITUDS ADMESES AMB DOCUMENTACIÓ INCOMPLETA. Publicat 15/07/19

  PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ. LLISTAT DE PERSONES PROPOSADES COM A BENEFICIÀRIES, SOL·LICITUDS DESESTIMADES I EXCLUIDES. Publicada 06/09/19.

  Les persones proposades com a beneficiàries hauran de presentar per Registre d’Entrada Municipal, i dirigida al Servici Fiscal Despeses, la Sol·licitud d'“alta i manteniment en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi”, sol·licitud que es troba disponible en la web municipal, acompanyada de la documentació assenyalada. En el cas de no presentar-se esta sol·licitud, es considerarà que es desistix de la sol·licitud formulada.

  ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 8/11/2019 PER EL QUE ES CONCEDIXEN LES AJUDES MUNICIPALS VALÈNCIA ACTIVA EMPLEA 2019.

  Contra l'acord de la Junta de Govern Local, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs de reposició i/o recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que establixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i en els articles 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense perjuí que s'utilitze qualsevol altra via que es considere procedent.

  Enlaces de interés