Ajudes Municipals València Activa Emplea 2018

APROVADA LA CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES VALÈNCIA ACTIVA EMPLEA 2018 EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  15/06/2018

 

Publicat extracte de la convocatòria en el BOP 27/06/2018

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS FINALITZAT (Del 28 de juny fins al 17 de juliol de 2018)

 

Publicat llistat de requeriments (11/09/2018)

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ REQUERIDA FINALITZAT: Des del 12 fins el 25 de setembre de 2018

 

PUBLICADA PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'AJUDES VALÈNCIA ACTIVA EMPLEA 2018 (04/10/2018)

 

PUBLICAT ACORD D'ADJUDICACIÓ AJUDES VALÈNCIA ACTIVA EMPLEA (18/12/2018)

 

OBJECTE

L’objecte d’esta convocatòria és fomentar l’ocupació estable i de qualitat per mitjà de l’establiment d’ajudes econòmiques destinades a afavorir la contractació indefinida a temps complet al municipi de València, així com fomentar la inserció laboral de col·lectius amb més dificultat d’accés al mercat de treball, a través dels programes següents:

Programa I: Foment de la contractació indefinida inicial a temps complet. 

Programa II: Foment de la contractació indefinida a través de la conversió de contractes de duració determinada o temporals en indefinits a temps complet.

 

REQUISITS

Hi podran concórrer les persones físiques o jurídiques i comunitats de béns o un altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguen personalitat jurídica, puguen concertar els contractes de treball subvencionables previstos en esta convocatòria, sempre que complisquen els requisits següents: 

 

a) Que la persona o entitat que sol·licita la subvenció tinga el domicili fiscal al terme municipal de València. No en podran ser beneficiàries les empreses o persones autònomes que complisquen este requisit per haver traslladat el domicili fiscal al terme municipal de València posteriorment a l’1 de gener de 2018. 

b) Que el nombre total de persones treballadores de l’empresa no siga superior a 49.

c) No haver sol·licitat o obtingut altres subvencions, ajudes o ingressos per a la mateixa finalitat.

d) En cas de comunitats de béns i societats civils, ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb prou poders per a complir les obligacions que corresponen a l’agrupació o comunitat de béns, i esta agrupació no es podrà dissoldre fins que haja transcorregut el termini de prescripció dels articles 39 i 65 de la LGS. Així mateix, en cas de concessió de l’ajuda, la resolució contindrà els percentatges de participació de les persones integrants en l’entitat beneficiària en funció dels quals participaran en els drets i obligacions derivats de l’atorgament de l’ajuda.

e) No tindre cap deute pendent amb l’Ajuntament de València.

f) Haver justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l’Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el termini corresponent de justificació.

g) No trobar-se sotmeses a cap de les circumstàncies recollides en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la hisenda estatal i davant de la Seguretat Social. 

h) No haver sigut beneficiàries de les ajudes València Activa Ocupa en els exercicis 2016 o 2017.

 

Requisits addicionals del programa I

 

A més dels requisits generals les persones sol·licitants del programa I d’ajudes hauran de complir els requisits següents:

a) Que la contractació supose un augment de l’ocupació neta en l’empresa respecte de la mitjana dels dotze mesos previs a la data del contracte pel qual se sol·licita la subvenció.

 

Requisits addicionals del programa II

A més dels requisits generals establits en el punt 3.1, les persones sol·licitants del programa II d’ajudes hauran de complir els requisits següents:

a) Que la contractació supose el manteniment de l’ocupació neta en l’empresa respecte de la mitjana dels dotze mesos previs a la data de la transformació del contracte pel qual se sol·licita la subvenció.

b) Que el contracte de duració determinada o temporal estiga vigent en el moment de la seua transformació o siga una successió ininterrompuda. 

c) Que la conversió del contracte en indefinit es realitze sense que el contracte de duració determinada o temporal haja superat la seua duració màxima de conformitat amb el que establixen els articles 11 i 15 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

 

 

Les ajudes previstes en esta convocatòria s’estendran a la formalització de contractes indefinits o la conversió de contractes de duració determinada o temporals en indefinits, a temps complet, a partir del dia 29 de juny de 2017 i fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

La quantia de la subvenció per contractació indefinida a temps complet o per la conversió de contractes de duració determinada o temporals en indefinits a temps complet serà de 5.000 €.

 

Esta quantia s’incrementarà a 6.000 € quan la persona contractada pertanga a algun dels col·lectius següents:

En cas del programa I d’ajudes, haver estat inscrita com a demandant d’ocupació durant 360 dies en els 540 dies (18 mesos) immediatament anteriors a la data de contractació. Esta situació s’acreditarà per mitjà de la presentació del certificat de períodes d’inscripció i, així mateix, es comprovarà en l’informe de vida laboral.

Dona.

A partir de 45 anys d’edat.

Que puga acreditar un grau de diversitat funcional almenys del 33 %.

Quan la persona contractada tinga fins a 30 anys d’edat, la quantia de la subvenció serà de 7.000 €.

 

No serà possible la presentació de més d’una sol·licitud per persona o empresa sol·licitant per a esta convocatòria, encara que siga per a un programa diferent.

 

CONVOCATÒRIA

 

TRÀMITS

 

SOL·LICITUD

 

LLISTAT DE REQUERIMENTS AJUDES VALÈNCIA ACTIVA EMPLEA 2018

 

PROPOSTA DE CONCESSIÓ AJUDES VALÈNCIA ACTIVA EMPLEA 2018

 

ACORD D'ADJUDICACIÓ AJUDES VALÈNCIA ACTIVA EMPLEA (18/12/2018)

Enlaces de interés