Ajudes al sector del taxi Pla Resistir 2021

CONVOCATÒRIA (Aprovada en JGL el 26/03/2021)

ENLLAÇ A SEU ELECTRÒNICA

TERMINI DE SOL·LICITUD: DEL 10 AL 29 D'ABRIL DE 2021

 

OBJECTE

L'objecte de la present convocatòria és escometre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre el sector del taxi que presta el servei en el terme municipal de València.

Aquestes ajudes es dirigeixen a cobrir les despeses corrents de l'activitat realitzada per les persones treballadores autònomes i les microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores.

 

 

QUANTIA TOTAL

La quantia màxima destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a 5.500.000 euros.

 

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

Atorgar a les persones beneficiàries d'aquestes ajudes:

1) Una quantitat fixa de 2.000€ per cada persona autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats en l'Annex I d'aquesta convocatòria.

2) Una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses o persones autònomes donades d'alta en l'epígraf 721.2 de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE).

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

Seran despeses subvencionables les despeses corrents pagades en el període comprés entre l'1 d'abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

Es consideren despeses corrents subvencionables en aquesta convocatòria els que es determinen en l'Annex I d'aquesta convocatòria.

 

PERSONES O ENTITATS BENEFICIÀRIES

Són beneficiàries d'aquestes ajudes, les persones autònomes o microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores que estiguen donades d'alta en l'epígraf 721.2 de l'Impost d'activitats Econòmiques, siguen titulars d'una autorització tipus VT (automòbils de turisme taxi) i exercisquen l'activitat en el terme municipal de València.

Podrà presentar-se un màxim d'una sol·licitud per cada alta en l'epígraf 721.2 de l'Impost d'activitats Econòmica (IAE) per persona física o jurídica o entitat, amb independència del nombre d'autoritzacions tipus VT de les quals siga titular. En cas de presentar-se més d'una sol·licitud, només es tindrà en compte la primera presentada tenint en compte la data i hora de la seua presentació per Registre General d'Entrada a l'Ajuntament.

 

REQUISITS PER A SER PERSONA O ENTITAT BENEFICIÀRIES

- Podran acollir-se a aquesta subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió de les subvencions, i complisquen els següents requisits:

a) Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per una persona autònoma o una microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores.
b) Estar donat d'alta en l'epígraf 721.2 de l'IAE amb data anterior a la publicació en el BOP de la mateixa i s'exercisca l'activitat en el terme municipal de València.
c) Ser titular de l'autorització tipus *VT, visada i en vigor, que permeta la prestació del servei en el terme municipal de València.

- Acreditar mitjançant la seua presentació, el pagament de factures per import de 2.000€, imposats no subvencionables exclosos, la data de desemborsament dels quals estiga compresa entre abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud. Les factures han de correspondre a despeses corrents de l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció.
- En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders bastants per a complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l'article 11.3 LGS, l'agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre's fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS.
- Conforme a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions s'eximeix als sol·licitants d'aquestes ajudes d'estar al corrent en les seues obligacions tributàries i davant la seguretat social i de ser deutors per reintegrament davant l'Administració.

 

TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP.

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/resistir2021

Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <sede.valencia.es>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”.

Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

El model de sol·licitud normalitzat per a l'obtenció de les subvencions regulades en la present convocatòria estarà disponible en la web municipal <valencia.es>.

La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establert i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió de les sol·licituds de subvenció.

Podrà presentar-se un màxim d'una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat de les recollides en el punt 6 de la convocatòria.

 

Més informació en:

- Telèfons:

Horari de 8.30 a 15:30h: 962087167 - 962083659- 672325855

Horari d'11 a 18h: 672 542 906

- Correu electrònic: reactiva@valenciactiva.es

- Webchat: http://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva