Ajudes Municipals València Activa Crea

APROVADA LA CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES VALÈNCIA ACTIVA CREA

PUBLICAT AL BOP EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA (29/08/2018)

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS FINALITZAT (DEL 30 D'AGOST AL 18 DE SETEMBRE DE 2018)

PUBLICADA PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'AJUDES VALÈNCIA ACTIVA CREA 2018 (10/10/2018)

 

ACORD CONCESSIÓ AJUDES VALÈNCIA ACTIVA CREA 2018 (03/1/2019)

 

OBJECTE I ÀMBIT

Estes ajudes estan destinades a finançar les altes d'activitats econòmiques i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms en les indústries creatives i culturals amb la finalitat de recolzar i fomentar la creació d'activitat empresarial creativa i cultural en la ciutat de València.

 

BENEFICIARIS/ARIAS

Podran concórrer aquelles persones físiques o jurídiques que s'hagen donat d'alta en una activitat empresarial de les arreplegues en els epígrafs de l'Annex I d'esta convocatòria.

Queden excloses les entitats sense personalitat jurídica, les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre. També queda exclòs el personal autònom col·laborador.

 

REQUISITS

a) Que s’haja donat d’alta en una activitat empresarial de les recollides en els epígrafs de l’annex I d’esta convocatòria. Per a això, es tindran en compte els epígrafs que figuren en el certificat de Situació Censal.

b) Que l'inici d'esta activitat genere una nova alta en el RETA. En cas de persones jurídiques, la nova alta en el RETA ha de ser de la persona administradora o d'una d'elles. En cap cas s'acceptaran altes en mutualitats professionals o similars.

c) La data d'efectes d'alta en el RETA ha de ser simultània a la data d'alta del certificat de situació censal i no distar d'esta data en més d'un mes.

d) Que la persona que la seua alta en el RETA motive la sol·licitud de subvenció no haja estat d'alta en este règim en els últims 6 mesos.

e) Que el començament efectiu de l’activitat empresarial i l’alta en el RETA haja sigut entre l’1 de gener de 2016 i la data de presentació de la sol·licitud.

f) Que la persona l’alta de la qual en el RETA motive la sol·licitud de subvenció estiga empadronada a la ciutat de València amb una antelació mínima de tres mesos a la data d’alta en el RETA, empadronament que s’haurà de mantindre, com a mínim, fins a la data de la resolució.

g) Que, des de l’inici de l’activitat, el domicili fiscal de l’empresa o persona física es trobe al terme municipal de València. 

h) No haver sigut persona beneficiària de les ajudes municipals València Activa Emprén en 2016, 2017 ni 2018, ni de les ajudes municipals València Activa Crea 2017.

i) Haver justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l’Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el termini de justificació corresponent.

j) No tindre cap deute pendent amb l’Ajuntament de València.

k) No trobar-se sotmeses a cap de les circumstàncies recollides en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la hisenda estatal i davant de la Seguretat Social.

 

TERMINI DE SOL·LICITUD

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d’esta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

 

QUANTIA

Es concedirà una quantia fixa de 6.000 € en concepte de llançament a les sol·licituds que puguen acreditar una nova alta en l’Agència Tributària que comporte una nova alta en el RETA i que complisquen els requisits. 

En el cas de persones jurídiques, la sol·licitant i, si és el cas, beneficiària, serà la persona jurídica, i només es podrà presentar una sol·licitud per persona jurídica, encara que haja generat més d’una alta en el RETA.

Les ajudes s'atorgaran fins a esgotar el crèdit disponible, seguint l'orde de prelació establit per la data i hora en què la sol·licitud completa haja tingut entrada en l'Ajuntament de València. 

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El model de sol·licitud normalitzat per a l’obtenció de les ajudes regulades en esta convocatòria estarà disponible en el web municipal valencia.es.

Les sol·licituds, que hauran de dirigir-se al Servici d’Ocupació i Emprenedoria, es presentaran en els diferents registres d’entrada de l’Ajuntament de València, sense perjudici de poder presentar-les en els altres llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Així mateix, se’n podrà fer la presentació telemàtica a través del web de l’Ajuntament, valencia.es. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania –persones físiques– admés per la seu electrònica de l’Ajuntament.

En tot cas, estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu les persones jurídiques i la resta de les enumerades en l’article 14.2 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR

Caldrà adjuntar a la sol·licitud normalitzada la documentació acreditativa i identificativa de la persona o empresa sol·licitant, i en concret:

En el cas de persones físiques: 

  • NIF o NIE
  • Certificat actualitzat de situació censal que indique l’activitat, la data d’alta i el domicili fiscal.
  • Resolució/certificat de l’alta en el RETA.

En el cas de persones jurídiques:

  • NIF de l’empresa
  • Certificat actualitzat de situació censal que indique l’activitat, la data d’alta i el domicili fiscal.
  • Escriptura de constitució i estatuts de l’empresa actualitzats, inscrits en el Registre corresponent.
  • Acreditació dels poders de la persona administradora.
  • NIF o NIE i resolució/certificat de l’alta en el RETA de la persona administradora que haja firmat la sol·licitud.

En cas que no s'autoritze a l'Ajuntament a l'obtenció directa dels certificats d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal i davant de la Seguretat Social i de l'informe de vida laboral, estos informes hauran de presentar-se amb la sol·licitud.

 

CONVOCATÒRIA

TRÀMITS I SOL·LICITUD

PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'AJUDES VALÈNCIA ACTIVA CREA 2018