Ajudes Municipals València Activa Crea

PUBLICAT EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA  BOP 13 DE SETEMBRE

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS TANCAT

 

OBJECTE I ÀMBIT

Estes ajudes estan destinades a finançar les altes d'activitats econòmiques i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms en les indústries creatives i culturals amb la finalitat de recolzar i fomentar la creació d'activitat empresarial creativa i cultural en la ciutat de València.

 

BENEFICIARIS/ÀRIES

Hi podran concórrer aquelles persones físiques o jurídiques que s'hagen donat d'alta en una activitat empresarial de les recollides en els epígrafs de l'annex I d'esta convocatòria.

 

REQUISITS

  • -Que l'inici d'esta activitat genere almenys una nova alta en el RETA que ha de ser simultània o posterior a la data d'alta del certificat de situació censal i no distar de la dita data en més d'un mes.
  • -Esta nova alta en el RETA ha de ser d'una persona que no haja estat d'alta en tal règim en els 6 mesos previs a l'alta que motiva la sol·licitud
  • -Que el començament efectiu de la dita activitat empresarial i l'alta en el RETA haja sigut entre l'1 de gener del 2015 i la data de presentació de la sol·licitud.
  • -Que la persona l'alta de la qual en el RETA motive la sol·licitud de subvenció estiga empadronada en la ciutat de València amb una antelació mínima de tres mesos a la data d'alta en el RETA
  • -Que, des de l'inici de l'activitat, el domicili fiscal de l'empresa o persona física es trobe en el terme municipal de València
  • -No haver sigut persona beneficiària de les Ajudes municipals a les Iniciatives Empresarials en 2014 i 2015, o de les Ajudes València Activa Emprén en 2016 i 2017.
  • -Haver justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el corresponent termini de justificació.
  • -No tindre cap deute pendent amb l'Ajuntament de València.
  • -No trobar-se sotmeses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal i enfront de la Seguretat Social.

 

  • -No podran beneficiar-se de les ajudes regulades en esta convocatòria:

a) Les administracions públiques, les societats públiques ni les entitats vinculades o dependents de qualsevol d'elles.

b) Les associacions, fundacions i la resta d'entitats sense ànim de lucre.

c) Les societats anònimes.

d) Les comunitats de béns i societats civils.

 

TERMINI DE SOL·LICITUD

El termini de sol·licitud d’estes ajudes és de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), des del 14 de setembre fins al 3 d'octubre de 2017.

 

QUANTIA

Es concedirà una quantia fixa de *6.000 € en concepte de llançament, a totes les sol·licituds que puguen acreditar una nova alta en l'Agència Tributària que comporte una nova alta en el RETA i que complisquen els requisits.

En el cas de persones jurídiques, la sol·licitant i, si és el cas, beneficiària, serà la persona jurídica, i només es podrà presentar una sol·licitud per persona jurídica, encara que haja generat més d’una alta en el RETA.

*Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 8 de setembre de 2017 s'ha acordat modificar la quantia per beneficiari/ària de 3.000 € a 6.000 €

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds hauran de presentar-se en imprés normalitzat en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de València o en la seu electrònica municipal.

Les ajudes s'atorgaran fins a esgotar el crèdit disponible, seguint l'orde de prelació establit per la data i hora en què la sol·licitud completa haja tingut entrada en l'Ajuntament de València. 

 

 

PDF CONVOCATÒRIA AJUDES MUNICIPALS VALÈNCIA ACTIVA CREA

 

25/10/2017: LLISTAT DE REQUERIMIENTS AJUDES VALÈNCIA ACTIVA CREA 2017

10/11/2017: LLISTAT DE POSIBLES BENEFICIARIS I POSIBLES SOL.LICITUDS DESESTIMADES

 

Segons el punt 8.4 de la convocatòria, s'estableix un termini de 7 dies des de la publicació per a presentar les al·legacions pertinents, i perquè les persones proposades com a beneficiàries presenten per Registre d'Entrada Municipal i dirigida al servei fiscal despeses, la sol·licitud de “Alta i manteniment en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi”, acompanyada de la documentació assenyalada en la mateixa sol·licitud. En el supòsit de no presentar-se aquesta sol·licitud en el termini establit, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud formulada.

 

LLISTAT DEFINITIU. RESOLUCIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 12 DE GENER DE 2018 DE LES AJUDES VALÈNCIA ACTIVA CREA 2017 (15/01/2018)