Ajudes Municipals València Activa Crea 2019

Publicat l'extracte de la convocatòria de les ajudes municipals "València Activa Crea 2019" en el BOP nº52 de 14 de març de 2019.

Concessió aprovada per la Junta de Govern Local de data 5/7/2019.

 

OBJECTE I ÀMBIT

Estes ajudes estan destinades a finançar les altes d'activitats econòmiques i en el Règim Especial de Treball Autònom en les indústries creatives i culturals amb la finalitat de recolzar i fomentar la creació d'activitat empresarial creativa i cultural en la ciutat de València.

 

BENEFICIARIS/ÀRIES

Podran concórrer aquelles persones físiques o jurídiques que s'hagen donat d'alta en una activitat empresarial de les recollides en els epígrafs de l'Annex I de la convocatòria.

Queden excloses les entitats sense personalitat jurídica, les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre. També queda exclòs el personal autònom col·laborador.

 

REQUISITS

Podran concórrer aquelles persones físiques o jurídiques que duguen a terme les activitats professionals o empresarials que motiven la concessió de les ajudes, sempre que complisquen els requisits següents:

 

a) Que s'haja donat d'alta en una activitat empresarial de les recollides en els epígrafs de l'Annex i d'aquesta convocatòria. Per a això es tindran en compte els epígrafs que figuren en el certificat de situació censal.

 

b) Que l'inici d'esta activitat genere una nova alta en el RETA. En cas de persones jurídiques, la nova alta en el RETA ha de ser de la persona administradora o d'una d'elles. En cap cas s'acceptaran altes en mutualitats professionals o semblants. S'acreditarà mitjançant la resolució d'alta en el RETA.

 

c) La data d'efectes d'alta en el RETA ha de ser simultània a la data d'alta del certificat de situació censal i no distar-ne en més d'un mes. S'acreditarà mitjançant el certificat de situació censal i la resolució d'alta en el RETA.

 

d) Que la persona l'alta de la qual en el RETA motive la sol·licitud de subvenció no haja estat d'alta en tal règim en els últims 6 mesos. S'acreditarà amb l'informe de vida laboral.

 

e) Que el començament efectiu de l'activitat empresarial i l'alta en el RETA haja sigut entre l'1 de gener del 2017 i la data de presentació de la sol·licitud. S'acreditarà mitjançant el certificat de situació censal i la resolució d'alta en el RETA.

 

f) Que la persona l'alta de la qual en el RETA motive la sol·licitud de subvenció estiga empadronada en la ciutat de València amb una antelació mínima de tres mesos a la data d'alta en el RETA, empadronament que haurà de mantindre's, com a mínim, fins a la data de la resolució. S'acreditarà mitjançant certificat d'empadronament.

 

g) Que, des de l'inici de l'activitat, el domicili fiscal de l'empresa o persona física es trobe en el terme municipal de València. S'acreditarà mitjançant el certificat de situació censal.

 

h) No haver-se beneficiat de les ajudes València Activa Crea en 2017 o 2018, ni de les ajudes Emprén, Consolidart, Impuls Econòmic o Emplea, ni dels premis València Emprén ni de les distincions als projectes participants en l’Itinerari de creació i consolidació d’empreses, gestionades pel Servici d’Ocupació i Emprenedoria, en els exercicis 2017, 2018 o 2019.

 

i) Haver justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

 

j) No tindre cap deute pendent amb l'Ajuntament de València. S'acreditarà mitjançant certificat d'estar al corrent amb la Tresoreria Municipal.

 

k) No trobar-se sotmeses en cap de les circumstàncies recollides en l'art. 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal i enfront de la Seguretat Social. Este requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data de pagament de l'ajuda, si és el cas. S'acreditarà amb certificats emesos per l'AEAT i la TGSS.

 

TERMINI DE SOL·LICITUD

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). El termini serà del 15/03/2019 al 12/04/2019.

 

QUANTIA

Es concedirà una quantia fixa de 6.000 € en concepte de llançament, a les sol·licituds que puguen acreditar una nova alta en l'Agència Tributària que comporte una nova alta en el RETA i que complisquen els requisits.

En cas de persones jurídiques, la sol·licitant i, si és el cas, beneficiària, serà la persona jurídica, i només es podrà presentar una sol·licitud per persona jurídica, encara que haja generat més d'una alta en el RETA.

Les ajudes s'atorgaran fins a esgotar el crèdit disponible, seguint l'orde de prelació establit per la data i hora en què la sol·licitud completa haja tingut entrada en l'Ajuntament de València.

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El model de sol·licitud normalitzat per a l'obtenció de les ajudes regulades en la present convocatòria estarà disponible en pàgina web de l'Ajuntament.

Així mateix, podrà realitzar-se la presentació telemàtica a través la pàgina web de l'Ajuntament. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

En cas de persones físiques:

- DNI per les dos cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica

- Certificat actualitzat de situació censal que indique l'activitat, la data d'alta i el domicili fiscal

- Resolució/certificació de l'alta en el RETA

En cas de persones jurídiques:

- NIF de l'empresa

- Certificat actualitzat de situació censal que indique l'activitat, la data d'alta i el domicili fiscal

- Escriptura de constitució i estatuts de l'empresa actualitzats, inscrits en el corresponent Registre

- Acreditació dels poders de la persona administradora

- DNI o NIE per les dos cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica, i resolució/certificació de l'alta en el RETA de la persona administradora que haja firmat la sol·licitud

 

D'acord amb el que disposa l'art. 28 de la Llei 39/2915, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor estarà autoritzat a obtindre directament les dades d'empadronament, així com l'informe de vida laboral i les dades d'estar al corrent de les obligacions amb l'AEAT, amb la TGSS i amb la Tresoreria municipal. En cas d'oposar-se que l'òrgan gestor obtinga directament esta informació haurà de manifestar-ho en la sol·licitud, quedant obligada a aportar els documents corresponents.

 

ACCEDIX A LA CONVOCATÒRIA

CONSULTA ELS TRÀMITS

SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES

PROPOSTA DE CONCESSIÓ. LLISTAT DE PERSONES PROPOSADES COM A BENEFICIÀRIES, SOL·LICITUDS DESESTIMADES I EXCLOSES. (30/05/19)

ACORD DE JUNTA DE GOvERN LOCAL DE DATA 5/7/2019 PER EL QUE ES CONCEDIXEN LES AJUDES MUNICIPALS VALÈNCIA ACTIVA CREA 2019. (08/07/19)

Contra l'acord de la Junta de Govern Local, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs de reposició i/o recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que establixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i en els articles 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense perjuí que s'utilitze qualsevol altra via que es considere procedent.