ECOVID 2020

ECOVID 2020

 

PROGRAMA D'INICIATIVA SOCIAL DESTINAT A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES D'ALMENYS 30 ANYS D'EDAT, DESOCUPADES A CONSEQÜÈNCIA DE LA CONJUNTURA DERIVADA PER LA COVID 19, EN COL·LABORACIÓ AMB CORPORACIONS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Formació i Ocupació, amb l'objectiu de millorar l'eficàcia de les polítiques d'ocupació i formació en el municipi de València, cerca donar resposta a la problemàtica d'aquest col·lectiu, permetent que persones afectades per la conjuntura derivada per la COVID 19, puguen mantindre els seus nivells d'ocupabilitat i estiguen en millor disposició de reincorporar-se al mercat de treball ordinari quan vagen remetent les causes generals que han motivat l'actual situació de desocupació.

Dirigit a persones desocupades, d'almenys 30 anys d'edat, preferentment desocupades a conseqüència de la conjuntura derivada per la COVID 19, per a la realització d'obres o serveis d'interés general, que hagen perdut la seua ocupació anterior i figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els Espais Labora de la Generalitat Valenciana a partir de la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i que, preferentment, no siguen perceptores de prestacions per desocupació o rendes d'inserció laboral.

Actuació cofinançada per l'Ajuntament de València i per la Generalitat Valenciana, amb fons procedents del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

 

 

ACTA SELECCIÓ ECOVID 2020 (16/11/2020)

AVÍS PERSONES SELECCIONADES ECOVID (16/11/2020)

NOTA INFORMATIVA LLISTATS BAREMACIO ECOVID 2020  (10/11-/2020)

LLISTAT BAREMACIÓ ECOVID 2020  (10/11/2020)

RELACIÓ DOCUMENTS A PRESENTAR ECOVID 2020

AUTOBAREMACIÓ ECOVID 2020

INSTRUCCIONS A LES CANDIDATURES PROGRAMA ECOVID (28/10/2020)

RESOLUCIÓ DIRECTOR GENERAL DE LABORA (26/10/2020)

INSTRUCCIÓ LABORA (26/10/2020)

PERFILS SOL·LICITATS (26/10/2020)

 

Obtenció del Certificat de Tributari IRPF 2019

Obtenció de l'informe de vida laboral

Assignació del número de la Seguretat Social