Ajudes Municipals València Activa Emplea 2017

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL 30  DE MAIG AL 28 DE JUNY 2017

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS TANCAT

 

OBJECTE I ÀMBIT

L'objecte d'esta convocatòria és fomentar l'ocupació estable i de qualitat, per mitjà de l'establiment d'ajudes econòmiques destinades a afavorir la contractació indefinida a temps complet en el municipi de València, així com fomentar la inserció laboral de col·lectius amb major dificultat d'accés al mercat de treball, a través dels programes següents:

Programa I: Foment de la contractació indefinida inicial a temps complet.

Programa II: Foment de la contractació indefinida a través de la conversió de contractes de duració determinada o temporals en indefinits a temps complet.

 

BENEFICIARIS/ÀRIES

Persones físiques o jurídiques, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguen personalitat jurídica, puguen dur a terme les activitats que motiven la concessió de la subvenció, sempre que la contractació o transformació objecte de l’ajuda siga o haja sigut entre el 9 de setembre de 2016 fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds

 

REQUISITS

- Que la contractació siga indefinida.

- Que la contractació o transformació objecte de l’ajuda siga o haja sigut entre el 9 de setembre de 2016 fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

- Que la persona contractada indefinida inicial a temps complet estiga en situació de desocupació i inscrita com a desocupada, prèviament a la contractació objecte de la subvenció, en els centres SERVEF corresponents, un mínim de 2 mesos.

- Que la persona contractada estiga empadronada al municipi de València durant un període mínim de 3 mesos previs a la contractació.

- Mantindre l’ocupació creada durant 18 mesos com a mínim.

- No haver sol·licitat altres subvencions per la mateixa contractació.

- No haver sigut beneficiari de les ajudes a la contractació en els exercicis 2015 o 2016.

 

REQUISITS ADDICIONALS PROGRAMA I

- Que la contractació supose un augment de l'ocupació neta en l'empresa respecte de la mitjana dels dotze mesos anteriors.

- No haver sigut beneficiàries de les Ajudes a la Contractació o les Ajudes València Activa Emplea en els exercicis 2015 o 2016.

 

REQUISITS ADDICIONALS PROGRAMA II

- Que la contractació supose el manteniment de l'ocupació neta en l'empresa respecte de la mitjana dels dotze mesos anteriors.

- Que el contracte de duració determinada o temporal estiga vigent en el moment de la seua transformació. 

- Que la conversió del contracte en indefinit es realitze sense que el contracte de duració determinada o temporal haja superat la seua duració màxima de conformitat amb el que establixen els articles 11 i 15 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

 

TERMINI DE SOL·LICITUD

Termini de presentació de sol·licituds del 30  de maig al 28 de juny 2017

 

QUANTIA

Per la formalització de cada contracte indefinit a temps complet o la tranformació d’un contracte temporal en un contracte indefinit a temps complet, una subvenció de 5.000 euros per la persona contractada, que seran 6.000 € en el cas que la persona contractada tinga alguna de les característiques següents: a partir de 45 anys, desocupat inscrit ininterrompudament en el seu centre SERVEF un mínim de 12 mesos, dona o discapacitat amb grau igual o superior al 33 %.

Quan la persona contractada tinga fins a 30 anys d'edat, la quantia de la subvenció serà de 7.000 €

Estes ajudes queden limitades a una contractació per beneficiari. No es concedirà més d’una subvenció per la contractació d’una mateixa persona, encara que la sol·licitud siga efectuada per diferents empreses o persones autònomes.

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds hauran de presentar-se en imprés normalitzat en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de València o en la seu electrònica municipal.

 

Les ajudes s'atorgaran fins a esgotar el crèdit disponible, seguint l'ordre de relació establit per la data i hora en què la sol.licitut completa haja tingut entrada en l'Ajuntament de València. 

 

DESCARREGAR CONVOCATÒRIA

 

REQUERIMENTS "AJUDES MUNICIPALS VALÈNCIA ACTIVA EMPLEA 2017"

Segons el punt 10.2 de la convocatòria, s'estableix un termini de 10 dies des de la publicació per a presentar les al·legacions pertinents, i perquè les persones proposades com a beneficiàries presenten per Registre d'Entrada Municipal i dirigida al servei fiscal despeses, la sol·licitud de “Alta i manteniment en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi”, acompanyada de la documentació assenyalada en la mateixa sol·licitud. En el supòsit de no presentar-se aquesta sol·licitud en el termini establit, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud formulada.

 

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES BENEFICIÀRIES I SOL·LICITUDS DESESTIMADES 

 

LLISTAT DEFINITIU. RESOLUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 15 DE DESEMBRE DE 2017 DE LES AJUDES VALÈNCIA ACTIVA EMPLEA 2017

 

Enlaces de interés