'ACTIVA JOVE VLC 2017-18'

 

'ACTIVA JOVE VLC 2017-18'

El Projecte “ACTIVA JOVE VLC 2017-18”, que presenta l'Ajuntament de València, inspirat en les orientacions i recomanacions pertinents en el marc de l'Estratègia Europea d'Ocupació, té com a finalitat oferir una formació específica i pràctiques no laborals, amb la finalitat de reforçar l'emprenedoria i les competències professionals de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació i formació.

 

Persones destinatàries:

90 persones joves desocupades d'entre 16 i 30 anys, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. El programa, d'un any de durada i remunerat amb una beca de 159 € mensuals per a l'alumnat, consta de:

 

Requisits:

Estar en possessió del títol de batxiller.
Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del certificat de professionalitat al que desitja accedir.
Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
Tenir les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.

 

Desenvolupament de 6 certificats de professionalitat:

1. Gestió de processos en servei en restauració (Cambrer/a) (530 h)- NIVELL 3

2. Adreça en restauració (750 h)- NIVELL 3

3. Assistència a l'adreça I (530 h)- NIVELL 3

4. Assistència a l'adreça II (530 h)- NIVELL 3

5. Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (470 h)- NIVELL 2

6. Activitats auxiliars en floristeria (390h) NIVELL 1

 

Mòdul de pràctiques no professionals incloses en els CP

Formació transversal :

1. Foment de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes

2. Foment de les noves tecnologies

3. Formació en anglés

 

Tutories i orientació laboral

Compromís d'inserció

 

BASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL “ACTIVA JOVE VLC 2017-18”

 

ACTA PROVISIONAL ORIENTACIÓ (MODIFICACIÓ)

 

ACTA DEFINITIVA GESTIÓ ADMINISTRATIVA (21/12/2017)

ACTA DEFINITIVA ORIENTACIÓ (21/12/2017)

 

Període de reclamacions PROCESO SELECTIU PERSONAL TÉCNIC PROYECTE  ACTIVA JOVE VLC: 05/12/2017-11/12/2017 ambdós inclòs.

 

Les reclamacions es realitzaran en el formulari corresponent que està a la seua disposició en el Servici d'Ocupació i Emprenedoria sito en C /Amadeu de Savoia, nº11, nau oest, 1er pis - 46010 València

 

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ I CONCESSIÓ DE BEQUES PER A l'ALUMNAT DEL PROJECTE ACTIVA JOVE VLC 2017 - 2018

 

Termini de sol·licituts PROCÉS SELECTIU ALUMNAT PROJECTE ACTIVA JOVE VLC:  fins el 14/02/2018 inclòs.

 

EXTRACTE BASES

SOL·LICITUD

 

Les sol·licituts aniran acompanyades de una autorizació per a consultar el padró per als veïns de València i pedanies i una autobaremació que es podran descarregar ací mateix o també estaran a la seua disposició en el Servici d'Ocupació i Emprenedoria situat en C/ Amadeu de Savoia, nº11, nau oest, 1er pis - 46010 València.

 

AUTORITZACIÓ CONSULTA PADRÓ

AUTOBAREMACIÓ

 

Documents informatius sobre incompatibilitat de beques amb cobraments del SEPE

INFORMACIÓ INCOMPATIBILITAT BEQUES/SUBSIDI

REBUT INFORMACIÓ INCOMPATIBILITAT BEQUES/SUBSIDI

 

ACTA PROVISIONAL SELECCIÓ ALUMNAT (21/02/2018)

 

Període de reclamacions PROCÉS SELECTIU ALUMNAT PROJECTE ACTIVA JOVE VLC: S’obri un termini de 5 dies hàbils, a comptar des del dia següent d’aquesta publicació, per a possibles reclamacions, que sols podran tindre relació amb errors amb la baremació 22/02/2018-28/02/2018 ambdós inclosos.

Les reclamacions es realitzaran amb el formulari corresponent que està a la seua disposició en el Servici d'Ocupació i Emprenedoria situat en C /Amadeu de Savoia, nº11, nau oest, 1er pis - 46010 València

 

ACTA DEFINITIVA SELECCIÓ ALUMNAT (01/03/2018)

 

NOTA INFORMATIVA: ens posarem  en contacte amb les persones seleccionades per a informar de la data d’inici del curs, així com dels tràmits senzills que es deuran realitzar.