Fundació de la CV del Pacte per l'Ocupació en la ciutat de València

 

 

La Fundació del Pacte per l'Ocupació és una entitat sense ànim de lucre, creada en 2005 per l'Ajuntament de València conjuntament amb UGT-PV, CC.OO-PV i CEV, en ocasió de la signatura del Segon Pacte per Ocupació.

 

El nostre objectiu fonamental és treballar amb les persones en situació de desocupació, amb especial atenció amb aquelles que pateixen un major índex de desocupació i majors dificultats d'inserció en el mercat de treball: joves, persones amb discapacitat, dones, persones immigrants, persones aturades de llarga durada, tal com arrepleguen els nostres estatuts.

 

La Fundació del Pacte per l'Ocupació té com a objectius:

Treballar amb les persones aturades, especialment amb aquelles que pateixen un major índex de desocupació i majors dificultats d'inserció en el mercat laboral: joves, persones parades de llarga durada, persones amb discapacitat, dones, persones immigrants, així com qualsevol altre col·lectiu que es trobe en risc d'exclusió social.

 

Desenvolupar i gestionar programes d'Educació i Formació (Permanent de persones Adultes, Contínua, Ocupacional, etc.) amb una visió integral, per a millorar els coneixements, competències i aptituds de les persones, potenciant així la seua qualificació professional.

 

Col·laborar amb altres institucions públiques i privades per a la generació de nova ocupació i la consolidació de l'existent, la millora de la qualitat i l'estabilitat de l'ocupació.

 

Gestionar tot tipus de programes que faciliten el trànsit de l'etapa escolar a la vida laboral.

 

• Executar i gestionar programes de foment de l'ocupació i autoocupació, així com de promoció i formació empresarial.

 

• Promoure i facilitar la igualtat d'oportunitats per a l'accés de la dona al mercat laboral.

 

Desenvolupament de propostes tècniques de coordinació amb agents socials i econòmics, amb organismes públics i sector privat implicant-los en la lluita contra la desocupació. Acostar la Fundació del Pacte per l'Ocupació a empreses i altres organismes i institucions públiques i privades per a establir convenis de col·laboració.

 

Gestionar les polítiques actives d'ocupació derivades del Pacte per l'Ocupació de la ciutat de València.

 

Convertir-se en titulars de serveis d'acció social, promoció de la dona, joves, persones immigrants, persones de la tercera edat, persones amb discapacitat i altres grups o sectors socials requerits d'especial protecció, en l'àmbit dels serveis socials, a fi de promoure la seua formació integral així com la seua integració social i laboral.

 

• Gestió de programes en l'àmbit de la cultura, l'esport, la dependència, els i les menors, etc, quan tinguen incidència en l'ocupació.

 

• Qualssevol altres finalitats que contribuïsquen a generar activitats que promoguen i fomenten l'ocupació i la formació, incidint positivament en la lluita contra la desocupació, la igualtat d'oportunitats i la integració laboral i social.